Budapesti Közlöny, 1935. április (69. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

Budapest, 1835. BUDAPESTI Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-ta Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tai Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay. A m. kir. postatakarékpénztári számla Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.P281. „ negyedévenként .­­3 s 114 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ * „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. —■ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Negyedévenkint ...... 14 „ 40 . Számonkint ....... — 20 _ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Gyenes Kálmán magyar királyi állam­­vasúti igazgató-helyettesnek érdemes szolgá­lata elismeréséül a magyar királyi kormány­­főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi március hó 30. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Halasy-Nagy József egyetemi nyilvános rendes tanárt a pécsi m. kir. Középiskolai Tanárképzőintézet elnökévé, dr. Birkás Géza egyetemi nyilvános rendes tanárt a pécsi m. kir. Középiskolai Tanárképzőintézet alelnökévé, dr. Kastner Jenő egyetemi nyilvános rendes tanárt pedig a pécsi m. kir. Középiskolai Tanárképző­intézet igazgatótanácsának tagjává az 1930/31. tanévtől számítandó ötéves időszak hátralévő tartamára kinevezte. A m. kir. vallás­- és közoktatásügyi miniszter az 1934. évi XXVII. t.-c. 11. §-a alapján az 1932—33. tanévtől számítandó ötéves időszak hátralévő részére dr. Prinz Gyula egyetemi nyilvános rendes tanárt a pécsi állami Közép­iskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökévé ki­nevezte. A m. kir. belügyminiszter 156.446/1935. VII. a. számú rendeletével a Budapesten Mar­­gittay Antal felelős szerkesztésében és kiadásá­ban megjelenő és a Glóbus nyomdában (VI., Aradi­ u. 8.) előállított „Halló“ című, hetenkint (pénteken) megjelenő időszaki lap további meg­jelenését és terjesztését az 1912 : LXIII. t.-c. 11. §-ának 4. bekezdése értelmében az 5.484. 1914. M. E. számú rendelet alapján az ország­nak az 1922 : XVII. t.-c. 6. §-ával védett érde­keit veszélyeztető éspedig a lap folyó évi már­cius hó 22-én megjelent 12. számában közzé­tett : „Erről pletykál Budapest“ című és a március hó 29-én megjelent számában közzé­tett : „Pesten statisztának sem szerződtették, Londonba szólótáncos az operában En­ger János“ című közleményei miatt megtiltotta. A szóbanforgó lapnak a jelen tilalom ellenére netán megjelenő példányait azonnal el kell kobozni és belőlük egy-egy példányt a buda­pesti kir. ügyészségnek be kell szolgáltatni. Aki a lapot ezen tilalom dacára kiadja, vagy terjeszti, azt az 1912 : LXIII. t.-c. 11. §-ának utolsó bekezdése szerint kell büntetni. Jelen tilalom folytán természetszerűleg el­veszti az érvényességét a lapnak a folyó évi junius hó 30-ig terjedő időre szóló és 155.665. 1934. VII. a. B. M. szám alatt kiadott utcai lapterjesztési engedélye is. A m. kir. belügyminiszter a Zala várme­gyébe kebelezett Böde és Szentistvánlak közsé­gek egyesítését elrendelte. Az egyesített község jellege kisközség, vég­leges neve : „Bödeháza“. A m. kir. belügyminiszter Szentistvánlak község nevének, mint lakott helynévnek az országos községi törzskö­nyvben való nyilván­tartását és a helységnévtárba való felvételét elrendelte. (102.099/1935. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a „Fecskésparti Ifjúsági Egyesület“ (Hódmezővásárhely) módo­sított alapszabályait 154.168/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Csongrádvár­­megyei Gazdasági Egyesület“ módosított alap­szabályait 154.755/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Csehalmi Olvasókör“ Mezőtúr, (Csongrád vármegye) módosított alapszabályait 155.145/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Budapesti Álta­lános Munkásdalegylet“ módosított alapszabá­lyait 155.535/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Székely Ber­talan Társaság“ (ezelőtt „Szövetség Magyar Festők, Szobrászok, Építészek és Iparművé­szek Társasága“) (Budapest) módosított alap­szabályait 155.757/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Horvátnádaljai Polgári Lövész Egyesület“ (Vas vármegye) alapszabályait 156.145/1935. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a marosi úrbéres telkesek és kisházasok legeltetési tár­sulatának alapszabályait 94.235/1934. szám alatt jóváhagyta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Tolna vármegye közönségéhez 16.234/1935. szám alatt intézett rendeletével a tolnabogyiszlói kompra az 1923. évi december hó 6-án 90.388. 1923. szám alatt kelt rendelettel engedélyezett vámdijszabást akkér módosította, hogy az üres kocsi vagy szekér vámdiját az eddigi 16 fillér helyett 10 fillérben, a megterhelt kocsi vagy szekér vámdíját 32 fillér helyett 22 fillér­ben, a nagyobb állatok vámdíját pedig 11 fillér­ben állapította meg. Ennek megfelelően az üres rendes járóművek után két vonóállattal együtt az eddigi 48 fillér helyett 32 fillér, a megter­helt hasonló járóművek után pedig az eddigi 64 fillér helyett 42 fillér vám lesz szedhető. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 17.041. 1935. XIX. számú rendeletével engedélyt adott a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamarának, hogy a folyó évi június hó 6-tól június hó 16-ig terjedő időben Debrecenben II. Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár elnevezéssel orszá­gos, általános ipari kiállítást és ipari áruminta­­vásárt rendezzen. 19.924/1935. IV. szám. Pályázat. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészettudományi karán üresedésben lévő német nyelvészeti tanszékre ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. A kinevezendő tanár kötelessége lesz a német nyelvészet mellett a germán filológia egész tárgyköréből (régi német irodalom, néprajz, mitológia, stb.) minden félévben a szabályza­tokban előírt heti óraszámban és terjedelemben előadni, a szükséges kollokviumokat, szigorla­tokat megtartani és szemináriumi működést folytatni. A betöltendő tanszékkel, amennyiben arra nyilvános rendes tanár neveztetik ki, az 1927. évi 9.000/M E. számú rendelethez mellékelt 2. számú kimutatás A. csoportja szerint az egyetemi nyilvános rendes tanároknak járó illetmények, amennyiben pedig nyilvános rend­kívüli tanár fog kineveztetni, a fenti rendelet­hez mellékelt 2. számú kimutatás B. csoportja szerint az­ egyetemi nyilvános rendkívüli taná­roknak járó illetmények és szabályszerű pótlé­kok élvezete van egybekötve. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy elmé­leti képesítésüket, tudom­ fokozatukat, a tanári pályán való működésüket, vagy egyebütt való alkalmaztatásukat, továbbá külföldi tanulmá­nyaikat, irodalmi működésüket és egyéb érde­meiket igazoló, valamint személyi adataikat tartalmazó okmányaikkal (magyar állampol­gárság, születési anyakönyvi kivonat, curricu­lum vitae) felszerelt kérvényeiket, amennyiben jelenleg is állami vagy más alkalmazásban állanak, elöljáró hatóságuk útján, ellenkező esetben pedig közvetlenül a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem böl­csészettudományi karának dékáni hivatalánál 1935. évi május hó 1-ig nyújtják be. A korábbi közszolgálati állásban eltöltött időnek a fizetés szempontjából való megállapí­tása, illetve a szabad pályán eltöltött időnek a fizetés és nyugdíjba való beszámítása iránti igény, illetőleg kérés csak akkor vehető figye­lembe, ha azt a pályáza­tmár a pályázati kér­vényben is bejelenti. Budapest, 1935. évi március hó 28-án. M. kir. vallás- és közoktatásügyi 3—3 miniszter. Hivatalos Értesítő. Havonkint.............................. 4 ar. P 80 f. Egyes száját 16 fillér*.

Next