Budapesti Közlöny, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám

Budapest, 1935. 98. szám. Szerda, méjéss !■ BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60­ fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. • A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . jar.1 281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint............................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint ...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a.m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére vitéz Petneházy Antal had­mérnökkari alezredest államtitkárrá kineve­zem. Kelt Budapesten, 1935. évi április hó 30. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére folyó évi április hó 20. napján kelt legfelsőbb el­határozásával megengedni méltóztatott, hogy dr. Hory András rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter a belga II. Lipót rend nagy­keresztjét és dr. Murai és Kőröstarcsai Török Béla rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter a németalföldi Oranje Nassau rend nagykeresztjét és a norvég Szent Olaf rend nagykeresztjét elfogadja és viselje. A m. kir. földmiv­elésügyi miniszter a szarvasi m. kir. Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet folyó tanév végén tartandó képesítő vizsgálataihoz az elnöki teendők el­látására miniszteri biztosi minőségben dr. Czvetkovits Ferenc miniszteri tanácsost küldte ki. * A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1935. évi julius hó 1-étől kezdődő hatállyal Gerhauser Vilmos kir. műszaki tanácsost a szombathelyi m. kir. kultúrmérnöki hivatal vezetésével megbízta. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1935. évi julius hó 1-étől kezdődő hatállyal Tany Lajos kir. műszaki tanácsost a győri m. kir. kultúrmérnöki hivatal vezetésével ideiglenesen megbízta. A m. kir. pénzügyminiszter 1935. évi 80.060. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920 : XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921: XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­nyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1935. évi április havában nyílt meg, továbbá az 1935. évi május havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az ide­gen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel va­lutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizá­ban, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban van közölve, a for­galmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és meg­fordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 3­ §■ 4. §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kérni. Budapest, 1935. évi április hó 29-én. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 59.400/1935. VII—3. F. M. számú rendelete a forgalombahozatalra engedélyezett külön­leges növényvédelmi szerek jegyzékének köz­zétételére vonatkozó 54.600/1934. VII.—3. F. M., valamint annak érvényét meghosszab­bító 82.030/1934. VII.—3. F. M. és az azt ki­egészítő 56.700/1935. VII.—3. F. M. számú rendeletek további érvényben tartása, illetve kiegészítése és kiigazítása tárgyában. Az 1934. évi junius hó 30.-án kiadott 54.600/1934. VII.—3. F. M. számú m. kir. föld­mivelésügyi miniszteri rendelet (lásd Budapesti Közlöny 1934. évi julius 4.-iki. 148. számában) mellékletében közzétett és az 1934. évi október 23-án kiadott 82.030/1934. VII.—3. F. M., valamint az 1935. évi január hó 28.-án kiadott 56.700/1935. VII.—3. F. M. (lásd Budapesti Közlöny 1934. évi október 31.-iki, 246., illetve 1935. évi január 31 .-iki, 26. számaiban) számú rendeletekkel érvényben tartott, illetőleg ki­egészített jegyzékben felsorolt különleges nö­vényvédelmi szerek forgalombahozatalát, — a jegyzéknek az említett rendeletekkel 1935. évi április 30.-ig tartó érvényességgel meghosszab­bított határidejét további negyedévre meghosz­­szabbitva, — 1935. évi július 31.-ig engedélye­zem és ezúttal a jegyzéknek az alábbiak sze­rinti kiegészítését, illetve kiigazítását elrende­lem. I. Az 54.600/1934. VII.—3. F. M. számú m. kir. földmivelésügyi miniszteri rendelet mellék­letét képező és az 56.700/1935. VII.—3. F. M. számú rendelet szerint kiegészített jegyzék : „I. A 47.000/1932. számú rendelet alapján véglegesen engedélyezett különleges növény­­védelmi szerek B. Permetező és porozószerek“ csoportjába felveendő. ' 2­ §• Pénzek (valuták)árfolyama : 1 angol font . , . ., . 16.52 „ 100 belga . . . , , '«, . 57.02 „ 100 canadai dollár , , a, . 334.35 „ 100 cseh korona , »a, . 14.02 „ 100 dán korona , „ , a, . 73.82 „ 100 dinár , , , . . 7.80 „ 100 dollár . . , , *, . 341.48 „ 100 francia frank . , »„ . 22.30 „ 100 hollandi forint . , *. . 231.— „ 100. lengyel zloty . . . . 64.68 „ 100 leu * ... * , . 3.35 „ 100 leva 100 líra ..................... 100 német márka . . *. . 136.— „ 100 norvég korona , a. . 83.09 „ 100 osztrák Schilling ,• » • 60.— „ 100 svájci frank . . a. . 110.70 „ 100 svéd korona . .a 9. e 85.30 „ Váltók (devizák) árfolyama Amsterdam . ,M 0 . 231.20 „ Belgrád . ,K­IV* *. 7.82 „ Berlin . . ,K V 9 • . 135.80 „ Brüsszel . , Bukarest . . . 3.41 „ Soppenhága , London . , Milánó . . .• a V . 29.98 „ New-York• « • . 342.88 „ Oslo . . . Páris . . . Prága....M . 14.07 „ Szófia (Clearing) *• ■ . 4.13 „ Stockholm Varsó . . . Wien (Clearing)• • . 80.45 „ Zürich ILEgyes szám ára IG fillér

Next