Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, IS35. ■ SZSZlfta Szerda, május ■­ A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDA­PEST­I KÖZL­ÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő­­10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényikereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Fecske­utca 19. szám, földszinti lakás és műhelyben leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lakberendezési tárgyak, írógép, pénzszekrény, hintók és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsürom­ alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fognak adatni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931 M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Budapest, 1935. évi március hó 29. napján. Dr. Schweit­zer Brúnó, kir. bír. végrehajtó. O­F 13113 Árverés. Pk. I. 52692/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 15248. 1934. sz. végzésével dr. Kemény Marcell ügyvéd által képviselt Reichard József végrehajtató javára végre­hajtást szenvedő ellen 34,12 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési, biztosítási végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1463­­-re becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jk.-ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, L. Labanc­­ut 13. házszám, I. em. villában leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 1. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm kii, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett becsáron alul — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy­ szóval jelentsék be. Budapesti 1935. évi április hó 3. napján. R­redt István, kir. bír. végrehajtó. 0 F 13089 Árverés. Pk. VII. 822279/1931. szám. Dr. Székács S. Péter ügyvéd által képviselt „a Protestantizmus Magyar­­országon“ Kiadóhivatala javára hátr. 26 pengő és több követelés és járulékoi erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1376/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi december hó 17. napján lefoglalt és 1430 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak : Pk. 908333. szám. Dr. Pállai Aladár ügyvéd által képviselt Lenky Lídia javára 1552 pengő és járulékai erejéig végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Kinizsi­ u. 10. házszám, IV. emelet 3. ajtószám alatt (II. lépcső), az 1935. évi március hó 21-én kelt árverés hatályon kívül helyezése mellett leendő meg­tartására határidőül 1935. évi május hó 1. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és zongora, függöny, festmények és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi április hó 1. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 13107 Árverés. Pk. X. 600308/1935. szám. Dr. Suloky Lajos budapesti (XL. Horthy Miklós­ út 22.) ügyvéd által képviselt Horváth Ferenc javára hátr. 855 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 109141. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 3. napján lefoglalt 31—42. t. alatti 3400 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság 600308/1935. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú i igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő üzletében Budapesten, V. kerület, Szabadság-tér 13. szám (Aulich­ u. 1.) földsz. kávéház­ban leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm kii, amikor a bírói­­lag lefoglalt bútorok, kávéházi berendezés, kályha, kézk­­rassa és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alk­ul is — de a Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. IX. 607664/1935. szám. Dr. Fejér Leó budapesti (V., Bálvány­ u. 19.) ügyvéd által képviselt Kammer Alfréd javára 491­ 20 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíró­ság 222548/1934. számoa végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 14. és 19. napján lefoglalt és 3756 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kár­ járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján : Pk. 608289/1935. szám. Dr. Kronfeld Miklós ügyvéd által képviselt Andrényii István javára 279,80 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nin­cs, annak végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, V. kerület, Véső­ u. 4. szám alatti telepen és folytatólag IX. kerület, Pipa­ u. 6. szám alatt, I. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1935. évi május hó 3. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, pénz és vas iratszekrény, hídmérleg, írógép, fa, szén, zongora, valódi keleti szőnyegek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi április hó 8. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13099 Árverés. Pk. V. 733491/1934. szám. Dr. Bitener Ernő ügyvéd által képviselt Sáros Árpád és Társa javára 138,62 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 22386/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1934. évi november hó 19. napján lefoglalt és 3600 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság rend­számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 607043/1935. sz. dr. Kisfalvi István ügyvéd által képviselt Donáth Lajos javára 310 pengő és járulékai. Budapest, 1935. évi április hó 9. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13114 Árverés. Pk. V. 735971., 726396/1934. szám. Dr. Buday Béla ügyvéd által képviselt Éltető Ferenc végrehajtató javára 1000 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1934. évi 423789. szá­mú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi szep­tember hó 4. ill. december hó 13. napján lefoglalt és 1422 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság Pk. V. fenti számú végzésével az ár­verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyama­tb­in nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Wesselényi­ u. 30. házszám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi május hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt férfi feh­ér­neműek, csillárok, bronz-szobor, férfi öltönyök, festmények, váza, bőrönd és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni, még akkori is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelen­nék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi április hó 1. napján. Schweiger Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 13090 Árverés. Pk. VII. 736303/1934. szám. Dr. Steinhaus Ernő ügyvéd által képviselt u. a. javára 304,80 pengő és több követelés és járulékai­ere­lég a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság u. a. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi december hó 18 napján lefoglalt és 3400 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten. VII. kerület, Thököly­­út 67. házszám, földszinten leendő megtartására határ­időül 1935. évi május hó 3. napjának délutáni fél­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb lakberendezési tárgyak, festmények, fegyverek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 29. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13103 Árverés, pk. IX. 633110/1933. szám. Dr. Gonda Gyula ügyvéd által képviselt Deutsch Ignácz és neje javára 183 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 425509/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1933. évit augusztus hó 29. napján lefoglalt és 1845 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Damjanich­­u. 54. házszám, I. emelet 5. ajtószám alatt teendő meg­tartására határidőül 1935. évi május hó 2. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, a­miikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, zongora, lakásberendezési tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetileg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adnani. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi március hó 20. napján. Dr. Meny­­hárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13108 .Lüg­yes szám­ára 20 k­lLex*.

Next