Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

4 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 május 1. utca 8), 1935. évi május hó 8. napján 12 órakor tartják meg. 1935. április 30. Országos Hite­lvódó Egy­let. F 13134 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 596/1935. szám. Halasi Dávid Dénes öcsödi rövidáru kereskedő ügyében a létrejött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 50%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzé­tételétől számítól­ 30-ik napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben. Kezes , adós neje. 3000 P bekebele­zés. Budapest, 1935. április 30. Országos Hitelvédő Egy­let. F 13137 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34805/2. 1935. sz. A budapesti k­ir. törvényszék közhírré teszi, hogy Steiner Márton budapesti (I., Naphegy­ u. 24. szám) be nem jegyzett fűszer- és csemegekereskedőre nézve a csődön­­­kivüli kényszeregyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Ernszt Imre budapesti (V., V­iseg­­rádi­ u. 17. szám) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1935. évi május hó 17. napjáig írásban be kell jelenteni ők az Országos Hitel­védő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség elleni észrevételeiket az egyes­­ségnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az ügyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terj­es­ztés­ének napja : 1935. évi április hó 24. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. április hó 27. napján áll be. Budapest, 1935. évi április hó 27. napján. A budapesti királyi törvényszék. *20836 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34840/1935. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Braun Elemérné sz. Taub Berta budapesti (VIII., Népszimház­ u. 22. és IX., Vámház­ körút 15. szám) be nem jegyzett kész ruhakereskedőre nézve a csődönkivüli­­kényszeregyességi c­­­sapást megtudí­tot­ta. Vagyonfelügyelő dr. Er­nszt I­mre budapesti (V., Viseg­rádi­ utca 17. szám) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott : dr. Papp Jenő budapesti (V., Báthory-u. 10. szám) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1935. évi május hó 17. napjáig írásban be kell jelenteniök az Országos Hitel­­védő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a­­hitelezőket, hogy a netán létrejött mag­ánegyesség elleni észrevételeiket az egyes­­ségnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1935. évi április hó 25. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. április hó 27. napján áll be. Budapest, 1935. évi április hó 27 napján. A budapesti kir. törvényszék. *20837 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34750/1935. szám. A budapesti kir. törvényszék­­közhírré teszi, hogy Gold­berger Imre Emil budapesti (VII., Angol­ u. 6.) ber. cipő­gyártó és cipőkereskedőre nézve a csődön­ k­ivüli kényszer­egyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. B­ezdány Mihály budapesti (VII., Wesselényi­ u. 41. szám) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Pete Márton budapesti (VIII., Baross­ u. 41.) ügyvéd. A hitelezőknek­­követeléseiket 1935. évi május hó 17. napjáig írásban be kell jelenteniök az Országos Hitel­­védő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a hitelezőket, hogy a netán létrejött mag­ánegyesség elleni észrevételeiket az egyes­­ségnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1935. évi április hó 23. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. április hó 27. napján áll be. Budapest, 1935. évi április hó 27. napján. A budapesti kir. törvényszék. *2083-8 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 34790/2. 1935. sz. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Frischmann Vilmos budapesti (VIII., Mur­ányi-u. 43.) be nem jegyzett textil- és divatárukereskedőre nézve a cső­dönkívüli­ kényszeregyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Bezdány Mihály budapesti (VII., Wesselényi-u. 41.) ügyvéd. Bírósági jogi megbízott dr. Polgár Lajos­­budapesti (V., Báthory­ u. 22.) ügyvéd. A hitelezőknek követeléseiket 1935. évi május hó 17. napjáig írásban be kell jelenteniök az Országos Hitel­védő Egylet központjánál (V., Alkotmány­ utca 8.) és felhívja a kir. törvényszék a­­hitelezőket, hogy a netán létrejött mag­ánegyesség elleni észrevételeiket az egyes­­ségnek a Budapesti Közlönyben való közzétételét követő 15 nap alatt ugyanitt írásban jelentsék be. Az egyességi eljárás megindítása iránti kérelem elő­terjesztésének napja : 1935. évi április hó 24. napja. Az egyességi eljárás megindításának joghatálya 1935. április hó 27. napján áll be. Budapest, 1935. évi április hó 27. napján. A budapesti kir. törvényszék. *20840 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 46365/17. 1934. sz. Rózsa Lászlóné sz­ül. Spitzer Erzsébet budapesti (VII., Király­ u. 104.) be nem jegyzett divatárukereskedő úgy is mint a ,,Rózsa Divatház“ tulajdonosára nézve megindí­tott csődön­kívüli­­kényszeregyességi ügyben a budapesti kir. törvényszék­­közhírré teszi, hogy a mai napon fenti számla végzésével jóváhagyta az adós és hitelezőik­­kö­zött az Országos Hitel­védő Egylet­­közremű­ködéséve­l 1935. évi február hó 12. napján létrejött m­agán­egy­es-sé - g­et, az egyezséget jóváhagyó végzést jogerősnek nyilvá­nította és a vagyonfelügyelő összes díját és kiadását 252 , 34 fillér, azaz kettőszázötvestkettő­s 3-4 fillér­bem állapította meg. Budapest, 193­5. évi április hó 16. nap­ján. A budapesti kir. törvényszék. , *20839 Csődönkivüli kényszeregyesség. 797/2. 193­5. szám. A zalaegerszegi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Steiner Ignác sümegi rőfös és divatárukereskedő kérel­mére a­­kényszeregyességi eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Németh Mihály sümegi ügyvéd. El­rendelte a magánegyességnek az Országos Hitelvédő Egylet közvetítésével való megkísérlését. Hitelezőiket felhívta, hogy követeléseiket 1935. évi május hó 1­0. napjáig az 1410/1926. M. E. számai rendelet 52. §-ába­n meghatározott módon és a 70. §-ban meghatározott jogkövetkezmények terhe alatt a­z Orszá­gos Hitel­védő Egyletnél jelentsék be. Joghatály kezdete 193­5. évi április hó 24. napja. Zala­egerszeg, 193­5. évi április hó 24. napján. A zalaegerszegi kir. törvénys­ze­k. *20841 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 9171/24. 1934. sz. A szegedi kir. törvényszék jóváhagyta Müller Sámuel és Fia szegedi her. nilhaikereskedő cég és annak tagjai adósok és a hitelezők között az OHE. közreműködésével létrejött kötelező magánegyességet és a jóváhagyó vég­zését jogerősnek mondotta ki. Az OHE. dija 430 pengő, d­r. Sarlós Márton jogi megbízott dija 70 pengő, dr. Pártos Ernő vagyonfelügyelő dija 173 pengő. Szeg­ed, 193­5. évi április hó 25. napján. A szegedi kir. törvény­szék. *20842 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 717/15. 1935. sz. A szegedi­­kir. törvényszék jóváhagyta Földes Zoltán szegedi bel. ruha-kereskedő adós és a hitelezők között az OHE. közreműködésével létrejött kötelező magán­­egyességet és jóváhagyó végzését jogerősen mondotta ki. Az OHE. dija 563 pengő, dr. Gom­bo­s Gyula jogi meg­bízott dija 70 pengő, dr. Mezei Sándor ügyvéd vagyon­felügyelő dija 226 pengő, készkiadása 3­5 pengő. Szeged, 1935. évi április hó 25. napján. A szegedi­­kir. törvény­szék. *208-13 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3044/1935. szám. A szegedi kir. törvényszék­­közhírré teszi, hogy Szabó István szegedi festék-kereskedő kérelmére a csődön­­­kívüli kényszeregyességi eljárást megindította s annak joghatálya a mai nappal áll be. Vagyonfelügyelőül dr. Bayer László szegedi ügyiiftet rendelte ki. A mag­ánegyességnek megkísérlése végett a hitelezőket felhívja, hogy­­követeléseiket az 1935. évi május hó 25. napjáig bezárólag az 1410/1926. M. E. sz. rendelet 24. §-ban meghatározott módon (írásban, a követelés összegének­ és jogcímének megjelölésével, eset­leges vál­tó-fedezet, zálogjog, vagy egyéb biztosíték fel­em­ntésével) jelentsék be az Országos Hitelvédő Egylet­nél Budapesten. A magánegye­sségneik létrehozására 30 nap áll rendelkezésére, mely időtartam 1935. évi június hó 25. napján jár le. A netán létrejött magánegyess­ég tekintetében fennálló esetleges észrevételeket a m­agá­n­­egyessé­g­ne­k a Budapesti Közlönyben -közzétételétől szá­mított 15 nap alatt- ugyancsak az OHE-nél Budapesten írásban nyújtsák be. Szeged, 19­3­5. évi április hó 26. nap­ján. A szegedi­­kir. törvényszék. *20-844 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4491/22. 1934. sz. Az egri kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Heller Ármin be nem jegyzett textilkereskedő, pásztói lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. tör­vényszék az Országos H­itelvédő Egylet elölt 1935. évi március hó 7. napján létrejött magá­negyessége­ a Heller Imre kezességvállalására vonatkozó rész kivé­telével az alulirt napon Ke. 4491/22. 1934. szám alatt kelt végzésével az 1410/1926. M. E. szám­ú rendeletnek a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-a 4. bekezdé­sével módosított 35. §/ 2. bekezdése értelmében jóvá­hagyja s e végzést jogerősnek mondta ki. Telekkönyvi gondviselőül az Országos Hitelvédő Egyletet rendelte el. Az Országos Hitelvédő Egylet költségét a hitelezők követelésének kielégítésére tényleg rendelkezésre álló tiszta vagyoni fedezet 2,5%-ában, 639 P 52 fillérben, azaz Hatszázharmincki­lenc P 52 fillérben, dr. Jólesz Imre pásztói ügyvéd, vagyonfelügyelő díját a vagyoni fedezet 2%-ában, vagyis 511 P 62 fillérben, azaz öt­­százt­izenegy P 62 fillérben, költségét 30 P azaz Har­minc P-ben, dr. Gaál Jenő budapesti (VIII., József­­körút 37—39. szám, I. emelet 1.) ügyvéd, bírósági jogi megbízott diját pedig 70 , azaz Hetven P-ben állapí­totta meg. Eger, 1935. évi április hó 24. napján. Az egri kir. törvényszék. *20845 Gondnokságok. Gondnokság. P. 919/5. 1935. szám. A kaposvári k­ir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szatyrai Káro­lyné sz. Kovács Mária kaposvári lakost az 1935. évi április hó 23. napján­ jogerőre emelkedett P. 919/4. 1935. számú ítélettel az 1877 : XX. l.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Ka­posvár, 1935. évi április hó 26.­­napján. A kaposvári kir. törvényszék. *20835 Gondnokságmegszüntetés. P. IV. 5315/9. 1934. szám. A szolnoki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Vasvári József kaposvári lakos gondnokság alá helyezését az 1935. évi április hó 12. napján jogerőre emelkedett P. IV. 5315/8. 1935. szám­i ítélettel megszüntette. Szolnok, 1935. évi április hó 16. napján. A szolnoki kir törvény­szék. **049 Felhivás. Felhívás. 1. P. 34224/1935. szám. A budapesti királyi törvényszék dr. Gromann Zsigmo­nd budapesti ügyvéd által­­képviselt K­arsay Ilona férj. Altstädter Józsefné budapesti (IV., Veress Pálné­ utca 5. szám, földszint 10.) lakos, folyamodó kérelme folytán az 1894: XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen he­lyen tartózkodó férje, Altstädter József kereskedő, volt budapesti lakost, hogy feleségével szül. Karsay Ilona budapesti lakossal az 1914. évi december hó 19. napján a­­budapesti X. kerületi, állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdet­ménynek a hivatalos lapban történt beiktatását követő napol számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellen­kező esetben a folyamodó keresete következtében a bíró­ság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bírósá­got ért­esí­tse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontóperben uj hirdetményi idézés mellőzésével dr. Mayer E­rnő ügyvéd, budapesti (V., Lipót­,körút 17. sz.) lakos, most kinevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Budapest, 1935 évi április hó 23. napján. A bud-nessi kir. törvényszék. **548 Idézés. Idézés. B. XXXV 4624/1935. szám. A budapesti k­ir. büntető törvényszék felhívja az állítólag Bukarestben tartózkodó dr. Fényes Samu sályos szül. 72 éves, izr. vallásas, ügyvéd vádlottat, hogy ellene az 1921 : III. t.-c. 7. §. 2. bek. 1. tétele alá eső, a magyar állam és magyar­­nemzet megbecsülése ellen irányuló bűntett miatt folya­matba tett bűnügyben az 1935. évi május hó 22. napjá­nak délelőtti 9 órájára kitűzött főtárgya­lásra Budapes­tem, V. kerület, Alkotmány­ utca 14. szám, II. emelet 2. ajtószám alatti főtárgyalási terem­ben jelenjék meg. Buda­pest, 1935. évi április hó 18. napján. A budapesti kir. büntető törvényszék. *20834 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemm­isités. Pk. I. 580918/1935. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírr­é teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat , a Moktár Andrássy­ ut 83. szám alatti fiókja által 20560. szám alatt kiállított betétkönyv, melyben 34­­ betét volt, megsemmisítése iránt az eljárást Weisz Jenőné buda­pesti (VI., Sziv­ utca 42.) lakos­­kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatásától számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a kir. járásbíróság azt a folyamodó újabb­­kérelmére semmis­nek fogja nyilvánítani. Budapest, 1935. évi április hó 6. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság. **543 Okiratmegsemmisítés. Pk. I. 580988/1935. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : a Trieszti Általános Biztositó Társulat Assicurazioni Generali, Trieste által 1903. évi január hó 8-án­­kiáll­itott 278.353. sz. életbiztosítási­­kötvény, melynek kedvezményezettje elhalálozás esetére dr. Temesváry Miklós budapesti (VI., Benczur­ utca 48.) lakos, elérés esetére pedig dr. Te­mesv­áry Rezső, udvari tanácsos, kórházi igazgató­főorvos, budapesti (VII., Erzsébet-körút 32.) lakos, megsemmisítése iránt az eljárást dr. Temesváry Rezső, udvari tanácsos, kórházi igazgató-főorvos, budapesti (VII., Erzsébet-körút 32.) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatásától számított 1 év alatt az okiratot a bíróság­nál mutassa be, mert ellenkező esetben a kir. járás­­biróság azt a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1935. évi április hó 13. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság. 3300 Okiratmegsemmisités. 2171/1935. szám. Benedek Jó­zsef és Fia kecskeméti lakos 1 drb. lovának marha­levele elveszett ; semmis. Kecskemét, 1935. április 25. Kecskemét t.h. város I. fokú állategészségügyi ható­sága. 3356 Okiratmegsemmisités. 5437/1. 1935. 6. szám. Hoff­mann József miskolci lakos részére ezen­­hatóság által 1932. VIII. 29-én 5437/1932. gny. szám alatt kiállí­tott s motorkerékpár vezetésére jogosító gépjárművezetői igazolvány elveszett. Érvénytelemtem, helyette másod­latot adtam ki. Miskolc, 193­5. április 16. Miskolci rendőrkapitányság. 3086 Okiratmegsemmisítés. 7523/4. g. szám. Verő Endre Budapest, IX., Dandár­ u. 23. sz. adatta lakos B. D. 807. rendszámú, 6133. gyári motorszá­mú személygépkocsi­jának elveszett igazolólapját (mely a budapesti főka­pitányság által 1931. augusztus 27-én lett kiállítva) érvény­­esemnek nyilvánítom Szeged, 19­3­5. április 28. Szegedi rendőrkapitányság. 3123 Okiratmegsemmisítés. 4160/1. 1935. 6. szám. Özv. gróf Forgách Lászlónné­r­ándoki lakos a tulajdonaként nyilvántartott U. A. 168. rendszámú, Tátra gyártmányú személyszállító gépkocsija forgalmi engedélyét ismeret­len módon elvesztette. Megsemmisítem: Nyíregyháza, 1935. április hó 24-én. Nyíregyházai rendőrkapitány­ság. 3036 Okiratmegsemmisítés. 947/1935. szám. Leffler János verpeléti lakos nevére Verpeléten 1933. évi október 29-én 1183/1932. sz. a. kiállított marhalevél elveszett, m­egsemmisitem. Eger, 1935. március 28. Főszolgabíró. " • 1916

Next