Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. május (69. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám értesítője

1935 május 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Okiratmegsemmisités. 3487/1935. vb. szám. Miskolcon 1934. évben 553. jkv. sz. a. Ádám József zs­.i­rá­k­i lakos nevére kiállított és 2834/1. 1934. jkv. sz. alatt Laksai István miskolci lakos nevére átíratott 1928. évi veres­tarka tehénről szóló marhalevelet megsemmisitem. Mis­kolc, 1935. április hó 26. Miskolc thj. város városbiró­­sága. 3314 Okiratmegsemmisités. 3039/1935. vb. szám. Dudás István miskolci lakos nevére Edelényben 1927. évben 1 db­b, verestarka tehénről kiállított s időközben elve­szett marhalevelet megsemmisitem. Miskolc, 1935. áp­rilis hó 26. Miskolc bhj. város városbirósága. 3315 Okiratmegsemmisités. Pk. 908/2. 1935. szám. A sá­rospataki kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : dr. Kondor Miksa sárospataki lakosnak az Unió Élet- és Gyermekbiztosító Intézet, mint szövetkezet budapesti biztosítónál 10.000 koronára kötött 94285. sz. életbiztosítási kötvénye megsemmisítése iránt az eljárást dr. Kondor Miksa ny. körorvos, sárospataki lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Buda­pesti Közlönyben történt egyszeri beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál m­utassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Sárospatak, 1935. évi április hó 14. nap­ján. A sárospataki kir. járásbíróság. 3358 Okiratmegsemmisités. Pk. I. 580845/1935. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság buda­pesti (IV., Vigadó­ tér 1.) bej. cég által , Budapesten 1909. január 23-án Kötvény 347373. szám és Bevallás 378320. szám alatt kiállított kötvény, melyben biztosított gr. Károlyi Glára Mária Clarissa Olga Matild Margit, aki 1903. szeptember 27-én Füzér­­radványon született, szerződő fél : gr. Károlyi László, kedvezményezett a biztosított tőkére a szerződő fél, halála esetén a biztosított, az esetleges visszatértendő díjakra a szerződő, másodsorban törvényes örökösei . Biztositott tőke 500.000 Korona. Biztosítás tartama : 17 év ; K. díjszabály: Évi dij 21840 Korona. Budapesten 1909. január 23-án Kötvény 347374. szám és Bevallás 378321. szám alatt kiállított kötvény, melyben biztositott gr. Károlyi Euphrosina Mária Clarissa Aloysia Olga, aki 1899. november 11-én Buda­pesten született, szerződő fél : gr. Károlyi László. Kedvezményezett a biztosított tőkére a szerződő fél, halála esetén a biztosított, az esetleges visszatérítendő dijakra a szerződő, másodsorban törvényes örökösei ; Biztosított tőke : 500.000 korona . Biztosítás tartama : 13 év. Nyeremény-jogosultság nélkül; K. díjszabály. Évi díj : 30995 korona megsemmisítése iránt az eljárást gr. Károlyi László budapesti (VIII., Múzeum­ u. 11.) lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okiratok birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt egyszeri beiktatásától számított egy év alatt az ofeuiratolkjait a bíróságinál mu lassa be, mert ellenkező esetben a k.ir. járásbíróság azokat a folyamodó ujaibb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1935. évi március hó 30. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság. 3347 Zárlatok. Zárlat. P. 2563/1935. szám. A nyíregyházai kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy Majoros Veronika, aki 1899. február 3. napján Majoros Mihály és Szku­ba Bor­bála szülőktől Mezőladány községben született, s ugyan­ezen községbeli lakos ellen, ennek a mezőladányi 747. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlan vagyonára a zárlatot az 1885 : VI. t.-c. 3. §-a alapján elrendelte. Nyíregyháza, 1935. évi április hó 23. napján. A nyiregy­­házaii kir. törvényszék. **545 Zárlat. P. 2638/1935. szám. A nyíregyházai kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy özv. B. Nagy Ferencné sz. Ötvös Sára, büdszentmihályi lakos ellen, aki 1864. január 14. napján született Büdszentm­ihályon, Ötvös András és Dérczeg Sára szülőktől, — ennek — a büd­­szentmiihályi 1815., 1816. és 1817. számú betétekben fog­lalt ingatlan vagyonára a zárlatot az 1885 : VI. t.-c. 6. 8-a alapján elrendelte. Nyíregyháza, 1935. évi április hó 19. napján. A nyáregyházai kir. törvényszék. **546 Zárlat. P. 2598/1935. szám. A nyíregyházai kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy Szabó (Cs. Szabó) Irma lónyai lakos ellen, aki Nagylányán 1898. február 15-én született Szabó András és Zsidó Magdolna szülőktől — ennek a lónyai 988. és 1105. számú telekkönyvi betétek­ben foglalt ingatlan vagyonára a zárlatot az 1885 : VI. t.-c. 5. §-a alapján elrendelte. Nyíregyháza, 1935. évi április hó 19. A nyíregyházai kir. törvényszék. *20846 Zárlat. P. VI. 2685/3. 1935. szám. A pestvidéki kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy Kenyeres János 89 éves, kisnémedii születésű, dunakeszi lakos, özvegy, földmű­ves ellen, ennek a dunakeszii 40. és 524. számú telek­könyvi betétiben foglalt ingatlanai és összes ingó vagyo­nára a zárlatot az 1885: VI. t.-c. 5. §-a alapján elren­delte. Budapest, 1935. évi április hó 10-én. A peri vidéki kir. törvényszék. F 13112 Iroltnaknyilvánitás. 5353/1935. szám. A nagykanizsai kir. járásbíróság Bán József galamboki lakos részéről a 28.000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesz­tett kérelme folytán az állítólag hősi halált halt Bán István volt galamboki lakos részére ügygondnokul dr. Lichtenstein Sándor ügyvéd, nagykanizsai lakost ren­delte ki. Az eltűnt neve : Bán István, születési helye és ideje : Galambok község, 1897. november 9., szüleinek neve : néhai Bán István és Bársony Katalán. Az eltűnt foglal­kozása : földmives, utolsó lakhelye és tartózkodási helye : Galambok község, ahol ingatlan vagyona van, bevonulásának időpontja : 1916. évi augusztus hó, az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredeti­leg beosztották : 20. honvéd gyalogezred, az a csapat­test, amelynél utoljára teljesített szolgálatot : 151. tüzér­­ezred, katonai rendfokozata­: tüzér, utolsó hadiposta száma : ismeretlen. Eltűnésére vonatkozó adatok : az olasz fronton mint a 151. tüzérezred tüzére olasz fog­ságba esett, 1918. nov. elején és a fogságban, a sar­­magói kórházban 1919. évi június hó 27. napján állítót­ilag meghalt. A fogságba eséskor a 41. hadosztály köte­lékébe tartozott. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha e most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Nagykanizsa, 1935. évi március hó 14. napján. A nagy­­kanizsai kir. járásbiróság. 3155 Holtnaknyilvánitás. 5992/1935. szám. A nagykanizsai kir. járásbiróság özv. Sávéi Józsefené és társai gelsei lakosok részéről a 28 000/1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelme folytán az állítólag hősi halált halt Sávéi József volt gelsei lakos részére ügy­gondnokul dr. Demján Lajos ügyvéd, nagykanizsai lakost rendelte ki. Az eltűnt neve : Sávéi József, születési helye és ideje: Gelse község, 1872. október 23., szüleinek neve : néhai Sávéi János és Kovács Rozália Az eltűnt foglalkozása : földmives, utolsó lakhelye: Gelse község, tartózkodó helye Gelse község, ahol ingatlan vagyona van, bevonu­lásának időpontja : 1915. november 3., Az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztot­ták : 20. honvéd gyalogezred, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot : 20. honvéd gyalogezred, katonai rendfokozata : közlegény, utolsó hadiposta száma : ismeretlen. Eltűnésére vonatkozó adatok : 1916. évi május hó 11-én ezredével az orosz harctérre ment, ahol a róla érkezett hírek szerint 1916. év júniusában hősi halált halt. . A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Nagykanizsa, 1935. évi március hó 14. napján. A nagy­kanizsai kir. járásbiróság. , - - 3350 Holtnaknyilvánitás. Pk. 671/1935. szám. A sz iraki kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy özv. Petrei Istvánná palotája lakos részéről előterjesztett holtnaknyilvánitási kérelem folytán a 28.000/1919. M. E. sz. rendelet alap­ján az eljárást megindította. Az állítólag eltűnt egyén neve : Petrei István, szüle­tett : Palotáson, 1898. évben, utolsó lakóhelye : Palo­tás, apjának neve : néhai Petrei István, anyjának neve : Bedő Borbála. Az eltűnt nőtlen, földműves, bevonult 1914. évben a 60. gyalogezredhez, 1918. évben állítólag hősi halált halt, azóta magáról életjelt nem adott. Részére a biróság ügygondnokul dr. Vajda Mór sziráki ügyvédet kirendelt. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánulás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Színák, 1935. évi április hó 16. napján. A szilráki kir. járásbiróság. ^ **544 Holtnaknyilvánitás. 1827/2. 1935. sz. A mezőkövesdi kir. járásbiróság közhirré teszi, hogy Hegedűs Károlyné sz. Rácz Zsuzsanna sályi lakosnak a 28.000/1919. 1. M. sz. rendelet értelmében előterjesztett kérelme folytán az állítólag eltűnt Hegedűs Károly sályi lakos holtnak­­nyilvánítá­sa iránt az eljárást megindította s részére ügygondnokul dr. Abonyi István mezőkövesdi ügyvédet kirendeli. Hegedűs Károly született Sály községben 1888. évi július hó 18. napján Hegedűs Károly és Farkas Zsuzsanna szüleiktől, földmivelési napszámos, sályi lakos volt, aki 1914. évi augusztus hó 1-én a volt miskolci cs. és kiír. 65. gyalogezredhez vonult be katonáinak, mely ezreddel 1914. augusztus 3-án az orosz harctérre vezért keltetett, hol 1914. október 20. körül eltűnt. Utol­jára 1914. évi október első napjaiban adott életjelt magáról, azóta nem. A kis járásbiróság felhiv mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni Mezőkövesd, 1935. évi április hó 17-én. A mezőkövesdi kir. járásbiróság. **517 Holtnaknyilvánitás. Pk. 1905/1935. szám. A nyírbátori kir. járásbiróság Dibáczi Elekné és Kocsár Elekné, nyírbogát­ lakosok részéről a 28.000/1919. I. M. sz. ren­delet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Dibáczi Elek volt nyirbogáti lakos holtnak nyilvá­­n­ilása iránt az eljárást megindította s az eltűnt részére ügygondnokul dr. Dem­e Sándor nyírbátori ügyvédet rendelte ki. Az eltűnt neve : Dibáczy Elek, születési helye és ideje: Nyírbogát, 1882. július 16., szüleinek neve : Diibáczy György, néhai Jeszemszki Juliánna, házastányának neve : Dibáczy Róza, lakik : Nyírbogát, gyermekeinek neve : Róza férjezett Kocsár Elekné, kiskorú Eleonóra, Elek, laknak : Nyírbogát, ingó és ingatlan vagyona van Nyír­bogát községben, bevonulásának időpontja : 1914. évi augusztus hava, az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint bevonult : a Szatmárnémetiben állomá­sozott 5. cs. és k.ir. gyalogezred I. zászlóalj, az a csapat­­test, amelynél utoljára teljesített szolgálatot , ugyanott, katonai rendfokozata : közlegény, utolsó tábori posta­­száma : 92., az a hadiesemény, mely közben nyom­ el­­veszett : 1914. évi október 29. napján egy Krakkó mel­letti ütiközeliben. A kir járási " "­ felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. Pk. I. 580870/1. 1935. szám. A budapesti közp. kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Sogál Ferenc részéről előterjesztett hottn alkot­ód­­­ván­itás­i kérelem folytán a 28.000/1919. I. M. számú rendelet alapján az eljárást Sogál Antal József állító­lag eltűnt holtna­k nyillvánitása Iránt az eljárást megindította. Az eltűnt adatai a következők : neve, vallása, foglal­kozása : Sogál József, rk., kőműves, születési helye és ideje: Budapest, 1884. január 23., utolsó lakhelye, illető­ségi helye : Budapest, VI., Váci­ út 171., szüleinek neve és lakhelye : Sogál János, Henschmann Mária (meghal­tak), házastársaina­k neve és lakhelye : néhai Scheiring Anna, házasságából 3 gyermek született, ingó és ingat­lan vagyona nem volt. Az eltűnt eltűnése előtt katonai szolgála­tot teljesített. Bevonult 1914. évben a mozgósítás napján a volt m. kir. 14. honv. gyalogezredbe, szolgálatot teljesített ugyanott, mint szakaszvezető. A hadiesemények megjelölése, hol nyomraveszett , 1914. végén, ismeret­len harctéren. A Honvédelmi minisztérium IV. nyilván­tartási osztály ér­tesítése szerint az ottani nyilvántartásban adat nem for­dul elő. A bíróság felhív mindenkit, hogy az esetben, ha az eltűnt életibenlétéről, tartózkodási helyéről, vagy eltűné­sének körülményiről, vagy a holtnak nyillvánu­lás szem­pontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen, ha arról van tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett határidőponton túl még életben volt, azt a buda­pesti közp. kiír. járásbíróságnál a hirdetménynek a hir­detési táblán történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be. Ha az előbb megjelölt időpontig beje­lentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Budapest, 1935. április 6. A budapesti közp. kir. járásbíróság. , **550 Holtnaknyilvánitás. 613/2. 1935. szám. A mező­kövesdi kir. járásbiróság közhírré teszi, hogy Tóth Sándorné szül. Boros Mária cserépfalui lakosnak a 28.000/1919. I. M. számú rendelet értelmében elő­terjesztett kérelme folytán az állítólag eltűnt férje, Tóth Sándor cserépfalui volt lakos holtának nyilvá­nitása iránt az eljárást megindította s részére ügygondnokul dr. Stefanics József mezőkövesdi ügyvédet kirendelte. Az eltűnt Cserépfalu községben született 1887. évi szeptember 11. napján Tóth József és Vadászi Erzébet szülőktől, földmives napszámos volt, aki 1918. évi szep­tember hó 3-án állítólag, Lukács István és Nyirő Károly ezredtársbeli tanuk állítása szerint a volt egri cs. és kir. 60. gy.­ezred kötelékében az olasz harctéren ágyú­golyótól találva hősi halált halt. A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdésében határozni. Mezőkövesd, 1935. február hó 15. napján. A mezőkö­vesdi kir. járásbiróság, 3354 5

Next