Budapesti Közlöny, 1935. június (69. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

Budapest, 1935. 124. szám Szombat, junius I­hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Alit. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Alit. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint • ••«•••• 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A Hatásköri Bíróság kebelében Szentey (Sztupka) László ezredes hadbiró áthelyezése folytán megüresedett rendes tagsági helyre a m. kir. Legfelsőbb Honvédtörvényszék 1935. évi május hó 24. napján tartott teljes ülésében Szákay (Schlichtherle) János tábornok-hadbíró vezető tanácselnököt, továbbá dr. Fábry Andor ezredes hadbíró nyugállományba helyezése folytán megüresedett helyettes tagsági helyre Okolicsnói Okolicsányi Gyula ezredes-hadbíró tanácsost az 1938. évi április hó 30. napjáig terjedő hatállyal titkos szavazással megvá­lasztotta. A m. kir. pénzügyminiszter 1935. évi 92.976. számú rerelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzés­ és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő át­számításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1935. évi május havában nyílt meg, továbbá az 1935. évi június havában esedékes általá­nos és fényűzési forgalmi adók megállapítá­sánál az idegen államok pénznemeiben meg­állapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatáro­zott kulcsok szerint számítandók át pengő­értékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megál­lapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. Budapest, 1935. évi május hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Thály Zsigmond s. k. á­arantsi ttkár. A m. kir. belügyminiszter a „Budapesti VIII. kerületi Általános Közjótékonysági Egye­sület“ (Budapest) módosított alapszabályait 156.560/1935. B. M. VII. a. szám alatt látta­­mozta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 34.528. 1935—XIX. számú rendeletével engedélyt adott az Országos Magyar Iparművészeti Tár­sulatnak, hogy a folyó évi június 2-től 10-ig terjedő időben „Az Országos Magyar Iparmű­vészeti Társulat Iparművészeti, Háziipari és Népművészeti Kiállítása Pécsett“ elnevezéssel országos iparművészeti és háziipari kiállítást rendezzen. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a Magyar Filmiroda R. T. által készített 587. számú Magyar Híradó című filmfelvételeknek s az azokat kibővítő külföldi események film­sorozatának az ország összes mozgóképüze­meiben való kötelező lejátszását elrendelte. A kölcsöndíjakat a 76.040/1933. számú VKM. rendelet szabályozza. (89.680/1935. VII. 1. szám.) 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font , « * . . . 16.59 P 100 belga- . ..*»,* . 56.90 „ 100 canadai dollár , , , , . 334.35 „ 100 cseh korona , , , , , 14.15 „ 100 dán korona , , ,­­ , , 74.17 „ 100 dinár , *■»*«» . 7.80 „ 100 dollár . 340.63 „ 100 francia frank.................... 22.30 „ 100 hollandi forint.................... 231.23 „ 100 lengyel zloty .................... 64.38 „ 100 leu...............................................3.16 „ 100 leva ...................................4.— „ 100 lira ................................... 29.90 „ 100 német márka....................136.— „ 100 norvég korona.................... 83.47 „ 100 osztrák Schilling .... 80.— „ 100 svájci frank ...... 110.70 „ 100 svéd korona .................... 85.69 „ 3. §. Váltók (devizák) árfolyama : Amsterdam , « * . 231.43 „ Belgrád , , , . . . 7.82 „ Berlin . , , » f . 135.80 „ Brüsszel , , • * . 57.02 „ Bukarest , , , . . 3.41 „ Kopenhága . 74.37 „ London . . . Milano . . . New-York , Osló . . . Páris . . « . . . • 9 . 22.32 „ Prága . . . Szófia (Clearing) . 14.07 „ . 4.13 „ Stockholm . . 85.89 „ Varsó . . . Wien (Clearing) « • . 80.45 „ Zürich . . . .v • . 110.80 „ 3.897/eln. 1935. szám. A Magyar Királyi Postatakarékpénztár 1935. évi április havi forgalma. A takaréküzletágban a betétek 987.846 P 77 fillérrel haladták túl a visszafizetéseket. A be­tétek állománya 1935. évi április hó végén 99,847.052 P 88 fillér volt. A különleges taka­rékbetétek állománya a fenti álladékban 16,092.873 P 67 fillérrel szerepel. A betevők száma a hó végén 370.938. A csekk- és klíringüzletben a visszafizetések 14.156.974 P 96 fillérrel múlták felül a betéte­ket. A­­csekkbetétek állománya ezek szerint 1935. évi április hó végén 110.876.438 P 52 fillér volt. A csekkszámlatulajdonosok száma e hó végén 34.645. Az értékpapírüzletágban az intézet tulajdo­nában levő különféle értékpapírok állománya 1935. évi április hó végén névértékben 95,415.931 P 41 fillért tett ki. Az intézetnél levő idegen tulajdont képező értékpapírok és egyéb értékek pedig 88,207.532 P 83 fillér ér­téket képviseltek. A hó végén forgalomban volt járadékkönyvek, illetve letéti jegyek száma 90.279. A m. kir. postatakarékpénztár zálogüzleti forgalma e hóban 224.757 drb. új zálogfelvétel 4,719.696 P kölcsönnel és 206.972 drb. zálog­kiváltás 4,296.050 P kölcsönvisszafizetéssel. A zálogtárgyak álladéka 1935. évi április hó végén 1.140.972 drb., a zálogkölcsöntőke álla­déka 24.730.058 P volt. Az árverési csarnok forgalmában önkéntes árverésre 2.757 drb., kényszer árverésre 6.895 drb. különféle tárgy került. Eladatott összesen 8.112 drb., a befolyt vételár 174.876 P 91 fillér volt. A m. kir. postatakarékpénztár összforgalma 1935. évi április hó folyamán a takarék-, csekk- és zálogüzletágban 2,709.052 tétel 988,575.238 P 85 fillér volt. Az összes betétei­nek állománya pedig 210,723.491 P 40 fillér volt e hó végén. Budapest, 1935. évi május hó 26-án. M. kir. postatakarékpénztár. 7.700/1935. I. M. E. szám. Pályázat itélőbirói és ügyészi állásokra. A kapuvári kir. járásbíróság elnöki állá­sára, a szolnoki és a kaposvári kir. törvényszé­keknél egy-egy törvényszéki bírói állásra, a budapesti I—III. kerületi, a budapesti kir. büntető, a kispesti, monori, ócsai, pestszent­­erzsébeti, pestvidéki, újpesti, székesfehérvári, jászberényi, nyíregyházi, tapolcai, sásdi, szent­lőrinci és battonyai kir. járásbíróságoknál egy­­egy járásbirói állásra, végül Egyes szám­ár­a 10 fillér.

Next