Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. június (69. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám értesítője

Budapest, SS35. 124. szám. Szombat, Krisstus I. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTES­Í­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik.­vatalból közbenjárás nélkül fogom megtartani, ha min­den végrehajtató és a végrehajtást szenvedő ellenkező kívánságot nem nyilvánít. Berettyóújfalu, 1935. évi május hó 14. napján. Faragó Antal, kir. kir. végrehajtó. _________________________________________6 4246 Árverés, 117/1934. vht. szám. Dr. Berend Béla ügyvéd által képviselt Mezőtúri Kereskedelmi Rt. javára 3.563 pengő 85 fillér tőke és több követelés és járulékai ere­jéig, a budapesti közp. kir. járásbíróság 1931. évi 44490. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi március hó 7-én lefoglalt, felülfoglalt és 5.101­0-re becsült ingóságokra a fenti kir. járásbíróság Pk. II. 44490/1933. számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak­ arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szobon, Arany János­ utca 20. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1935. évi június hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt házibútorok, csillárok, szőnyegek, autó s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a becsérték kétharmad részéért, készpénzfizetés mellett el fogom ad­ni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Vámosm­ikola, 1935. évi május hó 5. napján. Cserba Ödön, kir. kir. végrehajtó. O 4272 Árverés. Pk. X. 904936/1932 szám. Dr. H. Arányi László ügyvéd által képviselt Politzer Zsigmond cég javára 362 pengő 30 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 33534/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi novem­ber hó 10-én lefoglalt és 2.643 pengőre becsült ingó­ságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, Pk. X. 641466. sz. Dr. Gelléri Sándor ügyvéd javára 188.70 . és járulékai, Pk. X. 609434. sz. dr. Markovics György ügyvéd által képviselt dr. Vargha László javára 180 pengő követe­lése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár­ út 35. szám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi június hó 3. napjának délutáni 14 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegeik, csillárok, képek és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. 67. rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1935. évi május hó 3-án. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O 4277 Árverés. Pk. 1495/1932. szám. Dr. Morvai Béla ügy­véd (Bp., V., Kálmán­ u. 22.) által képviselt Hofherr- Schrantz—Clay­tor-Shuttleworth Magy. Gépgyári Művek Rt. javára 4.538.65 P tőke s több követelés jár, erejeéig a budapesti kir. törvényszék 1931. évi 16. P. 37773. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1931. évi julius hó 3-án le­foglalt és 7.600 pengőre becsült ingóságokra a gyomai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­­rendeltetvém, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglalhatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Gyenyán, Keselyűs-tanya 1906. szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi június hó 5. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt Hofherr-gyártmányu traktor, Massey Harris-gyárt m. aratógép és Hofherr-gyártm. cséplő­­szekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a vég­rehajtást szenvedő beleegyezésével el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Gyoma, 1935. évi május hó 21-én. Villányi Nándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13898 Árverés. Kk. 10411/1933. szám. Dr. Mayersberg Tiva­dar budapesti ügyvéd által képviselt Csámyi Péter kérel­mére 9.000 pengő és csatlakozott Elek Jenő 1.300 pengő, Ruszthi-Rusztek Károly javára 533,32 pengő, 9.000 P tőke és több követelés és járulékai erejéig az egri kir. járásbíróság 1933. évi Pk. 10.411. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 8.040 pengőre becsült ingósá­gokra az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Egerben, Rózsa Károly­­utca 11. szám alatt közbenjöttel leendő megtartására határidőül 1935. évi június hó 4. napjának délelőtti fél 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rok, festmények, csillárok, szőnyeg, gramofon és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kéthar­madánál nem olcsóbban, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Eger, 1935. évi április hó 23. napján. Rolik Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 13879 Árverés. Vk. 383/1933., 168/1934., Pk. 1618/1934. sz. Dr. vitéz árvátfalvi Nagy István ügyv. által képv. dr. Bartha Sándor végrehajtató javára közbenjárással végrehajtást szenvedő ellen 3.174,35 + 698 pengő tőke­­követelés és járulékai erejéig a pestvidéki kir. törvény­szék 1491/1933. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1933. évi május hó 30., 1934. évi március hó 22., április hó 10. napján lefoglalt (felül­foglalt) és 1.182 pengőre becsült ingóságokat, közöttük sertések, lovak, tehenek, borjú, üszők, birka, tengeri, bútorok, stb. a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Kiskunlacháza községben, végrehajtást szen­vedők lakásán 1935. évi június hó 13. napjára, délelőtti fél 11 órára most kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár két­harmada részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is ki­tűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégítési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igé­­ykereset nincs. Ráckeve, 1935. évi május hó 20. napján. Halmos Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 13893 Árverés. Pk. X. 872258/1932. sz. Dr. Fejér Gyula ügy­véd által képviselt Hutter és Schrantz javára hátralékos 200 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 202.210/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1932. évi április hó 20-án lefoglalt és 2.215 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir.­­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 :XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igé­nykereset folyamatban nincs, anna­k végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. ker., Erdély­ utca 10. szám, IV. emelet 6. ajtószám alatt és folytatólag VIII. ker., Dobozi­ u. 5. szám, földszinti üzlethelyiség­ben leendő megtartására határidőül 1935. évi június hó 3. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, fotelt, rekamier és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi május hó 8. napján. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. O­F 13895 Árverés. Pk. 1329—224/1935. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezennel közhírré teszi, hogy a hajdúböszörményi kir. járásbíróságnak 1934. évi 248. számú végzése kö­vetkeztében dr. Lukács Bernát ügyvéd által képviselt Magyar Ruggyantaárugyár Rt. javára 114 pengő tőke, ennek 1933. évi november hó 30-tól járó 6%-os kama­tai, egyharmadszázalékos váltódíj, az eddigi 89 pengő 28 fillér költség és jár, erejéig a fizetett összeg betu­dása mellett kielégítési végrehajtás utján le- és felül­foglalt és 5.843 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : cséplőgarnitura, bútorok, képek stb. nyilvá­nos árverésen eladatnak a legtöbbet ígérőnek, esetleg becsáron alul is az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében a vhn. 20. §-a alapján is, Hajduhadházon, Rákóczi­ utca 9. szám alatt leendő meg­tartására 1935. évi junius hó 6. napjának délutáni fél 4 órája határ­időül kitüzetik. Hajdúböszörmény, 1935. évi május hó 16. napján. Báti Bálint, kir. kir. végrehajtó. O­F 13886 Árverés. Pk. 11392/1935. szám. Dr. Mayer Jenő ügy­véd által képviselt Ércbánya és Festékipar kft. javára 550 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1934. évii P. II. 15819. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi január hó 28-án lefoglalt és 420 pengőre becsült ingóságokra a székesfehérvári kir. járásbíróság fenti szám­a végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 8109/1935. vht., Pk. 11175/1935. szám. Alul­írott királyi bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a, az 1908. évi LXI. t.-c. 19. és 20. §-a és az 1930. évi XXXIV. t.-c. 70. és követő §-ai értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a berettyóújfalui kir. já­rásbíróságnak 1935. évi 651. számú végzése folytán dr. Feldmann és dr. Nemes ügyvédek által képviselt dr. Feldm­ann József javára végrehajtást szenvedő (k) szent­­péterszegi és berettyóújfalui lakos (ok) ellen 600 pengő és jár, kielégítése erejéig az 1935. április 25-én fogana­tosított kielégítési végrehajtás útján bíróilag alap­foglalt és illetve le- és felülfoglalt 15.836 pengő becs­­értékű ingóságokat, úgymint: 8 ökör, 4 ló, 5 tehén, 7 borjú, 85 liba, 3 csikó, 120 sertés, 26 malac, 104 bárány, 236 birka, gazdasági eszközök 600 pengő tőke­­követelés, ennek 1935. évi február hó 1. napjától járó kamatai, egyharmad százalékos váltódíj és eddig ösz­­szesen 134 pengő 18 fillér biróilag már megállapított költségek kielégítése erejéig Szentpéterszeg községben, végrehajtást szenvedő (k) lakásán és folytatólagosan Berettyóújfalu községben az 1935. évi június hó 5. nap­ján, délelőtt 10 órakor nyilvános birói árverésen el­adatnak, a kikiáltási ár kétharmadánál nem kisebb árban. Árverelők tartoznak az 1.000 pengőnél maga­sabb becsáru ingók árverezése esetén a becsár, illetve kikiáltási ár tizedrészét készpénzben bánatpénzül kezeimhez letenni. A vételár az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-a értelmében azonnal készpénzben fizetendő. Az elsőbbségi igények az árverés megkezdéséig nálam je­­lentendők be. Az árverés tűzést kért végrehajtató javára az ár­verés közbenléttel lesz foganatosítandó. Az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. és 73. §-ai értelmében kifejezetten figyelmeztetem az érdekelteket, hogy min­den a végrehajtató közbenjárására kitűzött árverést foganatosítanom csak akkor lehet, ha a végrehajtató, vagy az itt megnevezett csatlakozó, vagy a végrehajtást szenvedő legkésőbben az árverést megelőző utolsó előtti köznapon nálam bejelenti, hogy az árverés meg­tartását kívánja, ez esetben a kívánságot előterjesztő fél távollétében is, az árverést megtartom. A hivatalból foganatosítandó végrehajtási ügyekben az árverést hi­­ veglyes szám­ára 20 fillér.

Next