Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám értesítője

A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. -* A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 607690/1935. szám. Dr. Szilassi Ferenc ügyvéd által képviselt Tubus és kupakgyár rt. javára 500 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság P. 416797/1935. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 13-án lefoglalt és 6030 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Wekerle Sándor­ utca 12. szám, IV. emeleten leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, garnitúra, könyvszekrény, rádió, könyvek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi junius hó 12-én. Dr. Bochkor Elek, kir. kir. végrehajtó. ________5102 Árverés. 2206/1935. vght., Pk. II. 11753/1935. szám. Dr. Hessky Sándor győri ügyvéd által képviselt Győr szab. kir. város közönsége javára 251 , 50­0 tőke és több követelés járulékai erejéig a győri kir. járásbiró­­ság 1935. évi 1004. számú végzésével elrendelt kielégi­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 10. napján felülfoglalt és 6447 pengőre becsült ingóságokra az előbb nevezett, valamint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett : stb. foglaltatok javára — de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, — az árverés megtartására határidőül 1935. évi július hó 5. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, végrehajtást szen­vedő lakásába, Győrött, Kiskuton túl levő városi bér­gazdaságban és folytatva Buda­ u. 32. sz. alatt, amikor a lefoglalt bútorok, rádió, borjak, tehenek, kocsik, lovak, sertések, fali tégla, gazdasági eszközök stb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a kikiáltási ár kétharmadáért, készpénzfizetés mellett el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőt meghaladja, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhet­nek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Győr, 1935. évi június hó 6-án. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O 5059 Árverés. Pk. V. 609923/1935. szám. Dr. Kronstein Ist­ván ügyvéd által képviselt Lipótvárosi Polgári Kaszinó javára 37 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 112685/1934. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 4-én lefoglalt és 4080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 715878. sz. dr. Fischer Egon ügyvéd által képviselt Graf Mihály javára 170 - 49 fillér követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, V. kerület, Akadémia­ utca 11. szám, IV. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 4. napjának d. e. 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lámpák, szőnyegek, függö­nyök, dísztárgyak, zongora, könyvek, rádió, festmények, lakberendezési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi június hó 12-én. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. O­F 14609 Árverés. Pk. I. 64979/1931. szám. (Az 1935. július 5-ére kitűzött árverés helyett.) Közhírré teszem, hogy a buda­pesti közp. kir. járásbíróság 442294/1931. számú vég­zésével dr. Nemes Nagy Mihály ügy ' ’ által képviselt Kovácsevics Mis­ enikó végrehajtató javára, végrehajtást szenvedő ellen 201 pengő 46 fillér tőke és járulékai és az összes foglaltatók tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időköz­ben részletfizetés történt, annak beszámításával, végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1625 pengőre becsült ingákra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, de az árverés kitű­zését nem kérelmező végrehajtottak, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csa­k az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs és annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, III. ker., Bécsi­ út 127. szám, földszint 1. ajtó, udvaron és istállóban leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 2. (kettő) napjának délutáni 7 (hét) óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lova­kat, kocsit, pénzszekrényt s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul el nem adhatók. Budapest, 1935. évi június hó 8-án. Tamás Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 14629 Árverés. Pk. V. 702590­ 1934. szám. Dr. Huber Elemér ügyvéd által képviselt ..Hermes“ Magyar Általános Vál­tóüzlet rt. bej. cég javára 252 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 503978/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 22-én lefoglalt és 2398­­-re becsült ingósá­gokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. ker., Rudolf-tér 6. szám, II. emelet 8. ajtószám alatt és folytatólag V., Kossuth Lajos-tér 4., magas földszint 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelm­ében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi junius hó 11-én. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 14630 Árverés. 246/1935. vht. szám. Az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Kereky Mihály, illetve dr. Pincsek Zoltán pécsi ügyvéd által képviselt Pécsi Takarékpénztár rt. és érdektársai végre­hajtátok javára, lányosoki lakosok végrehajtást szenve­dők ellen 3000­­- 1800 + 3000 pengő tő­ke és járulékai erejéig a mohácsi kir. járásbiróság 1933. Pk. 3234. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőknél 1933. évi május hó 4-én le-, illetve felülfoglalt és a Bv. 385/1935. számú foglalási ikvben 1—4. t. a. felülfoglalt és 12.292 pengőre becsült ingóságokra a kir. járásbiróság Pk. 3234/1933. számai végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénylkereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőik lakásán Lánycsókon, Szt. Imre­ utca 253. szám alatt leendő megtartására 1935. évi július hó 5. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútor, cséplőgépkészletek, egy traktor, esztergapad s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében eladom. Az árverés alá kerülő ingók a becsérték kétharmadánál alacsonyab­ban nem adhatók el. Az olyan ingóság árverésen, melynek becsértéke 1000 P, csak az vehet részt, aki 10 százalék bánatpénzt letesz. Mohács, 1935. évi június hó 5-én. Kanyó Ábel Béla, kir. kir. végrehajtó. O 5034 Árverés. 536/193­5. vht. szám. Dr. Murányi Ernő ügy­véd által képviselt Budapesti Lószerfonóda rt. javára 115 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbiróság 1935. évi 303032. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 27-én felülfoglalt és 1050 pengőre becsült ingóságokra a soproni kir. járás­biróság Dk. 7101/1935. számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett árverést kérőkön kívül az összes foglaltatók javára és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is — az árverés megtartá­sát elrendelem; de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Sopronban. Ógabona-tér 4. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 5. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, futószőnyeg s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár két­harmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Sopron, 1935. évi június hó 4-én. Koczor Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 14607 Árverés. Pk. I. 10962/1935. szám. Dr. Péterffy Elemér ügyv. által képviselt dr. Gyomlay László javára 129,88 + 784 pengő tőke és több követelés és járulékai ere­jéig a pestvidéki kir. járásbiróság 1934. évi 2950., 2951. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 6-án lefoglalt és 2.216 pengőre becsült ingóságokra a pest­vidéki kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §­ alap­ján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtar­tását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Piliscsabán, Uj-u. 303. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi július hó 30. napjának délelőtti egynegyed 11 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, tehén, üsző, szekér, mérleg, hor­dók, disznók, szántalp, különféle gazdasági eszközök, répavágógép, sorvetőgép, szőlőkád, bor és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi junius hó 19. napján. Gillemot Ödön, kir. kir, végrehajtó, ____________C­F 14644 Árverés: 2321/1935. vht. szám. Dr. Halmi Gyula buda­pesti ügyvéd által képviselt özv. dr. Schwarcz Gézánné budapesti lakos javára 6800 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a győri kir. törvényszék 1931. évi Ke. 2726/30. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1934. évi május hó 9-én lefoglalt, felülfoglalt és 11.251 pengő 50 fillérre becsült ingóságokra az előbb nevezett, valamint a többi foglaltatók javára az árverés megtartására határidőül 1935. évi július hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ősi, végrehajtást szenvedő laká­sába, Bönyrétalap községhez tartozó Györgyháza és Purgly pusztán, amikor a lefoglalt birkák, kosok, ürük, eszmei felerésze, továbbá tehenek egészben s egyéb ingóságokat el fogom adni. Győr, 1935. évi junius hó 13-án. Molnár Ferenc, kir. kir. végrehajtó. C F 14635 Egyes szám ára 20 fillér*

Next