Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám értesítője

1935 julius 2. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 3 Árverés. 22206/1935. tkvi szám. (VII. 4659/29.) Fém­kohó Kereskedelmi Rt. végrehajtatónak Ficzek Károly­­né szül. Mohácsy Ilona végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület kérelmére Vácz megyei város közönségének utóajánlata következ­tében az 1908 : XLI. t.-c. 27. §-a értelmében elrendeli az újabb végrehajtási árverést a Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület 3.726 pengő tőkekövetelés és já­rulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott: 1. Pénzintézeti Központ 1.045 pengő, 2. Fémkohó Kereskedelmi Rt. 4.203 pengő 87 fillér­­, 246 pengő 50 fillér, 3. ifj. Rodon Miklós 2.395 pengő, 4. Vác megyei város közönsége 265 pengő 86 fillér, 5. Budapest szföv. közönsége 229 pengő 35 fillér, 6. Jünger József 2.000 pengő, 7. Országos Társadalom Biztosító Intézet 3.670 pengő 42 fillér, 8. Magyar és Fia cég 167 pengő, 9. Ajkai Kőszénbánya Rt. 675 pengő 72 fillér, 10. Nagy Imre 510 pengő tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabal­­parti részeinek 9167. sz. tkvi betétében 32498. svszám alatt felvett VII. ker., Hungária közép­körűt 94. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 170 90/100 négyszögöl terjedelmű végrehajtást szenvedő tulajdonában levő in­gatlanra 5.000 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi július hó 22. napján, délután 5 órakor a budapesti közp. kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant az utóajánlati árnál ala­csonyabb árban eladni nem lehet. Amennyiben az ár­verésen az utóajánlatnál (mely 6.160 P) nagyobb ígé­retet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésen meg nem jelent. Az utóajánlat vissza nem vonható. Az újabb árverés költségeit (kiküldött, kikiáltó dija, hirdetési költség) a vevő az igért vételáron felül köte­les fizetni. (1908: XLI. t.-c. 27. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §. ; 1911:1. t.-c. 127. §-ba­n meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1935. évi május hó 17. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5099 Árverés. 7036/1935. szám. Tischof Mór végrehajtatá­­nak Lengyel Ábrahám és Lengyel József végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási, utóajánlatra az újabb árverést 3000 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a gödöllői kir. járásbiróság területén levő, Aszód községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló az aszódi 35. sz. betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 346 + 185 négyszögöl területű kertre és házra 5113 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 19. napján délelőtt 9 órakor Aszód községházánál fogják megtartani. A legkisebb vételár a következő : Végrehajtató részére a kikiáltási ár fele, Vas Mór részére 25.560 P, Aszódi Hitelbank Takarékpénztár részére 25.744 pengő. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Azt, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Gödöllő, 1935. évi, március hó 13. napján. A gödöllői kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14638 Árverés. II. 2598/1935. tkvi szám. A Vasmegyei Mező­­gazdasági Takarékpénztár Rt. végrehajtatának Wölfin­­ger Jenő és neje Habetler Hedvig, Eberhard­ Miklósnié Habetler Ágnes és Cseri Pálné Habetler Katalin végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 750 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szombat­helyi kir. járásbiróság területén levő, Horvátlövő és Nárai községekben fekvő s a horvátlövői 48. sz. betét­ben A. + 1. sorszám, 412. srszám alatt foglalt és Wöl­­finger Jenő és neje nevén álló ingatlanra 343 P 50 f, mig egyedül a Wölfinger Jenő nevén álló illetőségre 172 P, a horvátlövői 254. sz. betétben A. + 1. sorszám, 443. hrszám alatt foglalt és Eberhardt Mik­lósné nevén álló ingatlanra 143 P. a horvátlövői 255. sz. betétben A. + 1. sorszám, 1016. hrszám alatt foglalt és Cseri Pálné nevén álló ingatlanra 145 P 50 f. u. e. betétben A. + 2. sorszám, 1020. hrszám alatt foglalt és Cseri Pálné nevén álló ingatlanra 151 P 50 f, u. e. betétben A. + 3. sorszám. 1021/1. hrszám alatt foglalt és Cseri Pálné nevén álló ingatlanra 161 P, u. e. betétben A. + 4. sorszám. 1217. hrszám alatt foglalt Cseri Pálné nevén álló ingatlanra 118 P 50 f, a nárai 424. számú betétben A. I. 4—7. sorszám, 1535/1., 1535/4., 1537/4. és 1537/1. hrszám alatt foglalt s Wölfinger Jenő és neje nevén álló ingatlanra 1065 P 50 f, u. e. betétben A. II. 1—2. sorszám, 1546/6. és 1547/2. hrszám alatt foglalt s Wölfinger Jenő és neje nevén álló ingatlanra 417 P 50 f, míg ez ingatlanból egyedül Wölfinger Jenő illető­ségére 1533, illetve 209 P, a nárai 731. sz. betétben A. I. 1—5. sorszám, 1535/5., 1535/6., 1536., 1537/3. és 1537/6. srszám alatt foglalt és Eberhardt Miklósné nevén álló ingatlanra 997 P 50 f, a nárai 732. sz. betétben A. I. 1—4. sorsz., 1535/2., 1535/5., 1537/2. és 1537/5. hrszám alatt foglalt és Cseri Pálné nevén álló ingatlanra 1010 P 50­0 kikiáltási árban és pedig a csatlakozónak tekin­tetében a Wölfinger Jenő nevén álló illetőségek a Habet­ler Gergely javára a 8467/1932. t­k. számú végzéssel be­kebelezett haszonélvezeti joggal terhelten. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Szily János­ u. 7. sz., 15. ajtó) megtartására 1935. évi julius hó 22. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlanokat jószágtestenként a végrehajtató követelésére a kikiáltási ár kétharmadánál, a horvátlövői 48. és a nárai 424. számú betétekben fel­vett ingatlanokból Wölfinger Jenő illetőségére pedig dr. Heimler Ernő követelésére 5147 pengőnél, Barom és Weltlinger követelésére 5482 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szombathely, 1935. március 25. A szombat­­helyi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14643 Árverés. 133841935. tkvi szám. (VI. 34/35.) Dr. Faur János, Móritz Irén és Hirsch László végrehajtatóknak, özv. Galló Lőrincné szül. Nagy Mária végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elrendeli a végrehajtási árverést dr. Faur János 5 000 pengő, Móritz Irén 5.000 pengő és Hirsch László 10.000­­ tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért dr. Faur János és Móritz Irén javára fejenként 50—50 pengő és Hirsch László részére 100 pengőben ezúttal megállapított költség, továbbá a csatlakozott­nak kimondott, még­pedig az egész ingatlanra : 1. Téglás József 88 pengő, 2. Popper Mór és Lipót Rt. 518 pengő 78 fillér, 3. Borközraktár és Borértékesítő Rt. 176 P 05 fillér, 4. Zwack J. és Tsai cég 407 P 91 fillér és csupán az egész ingatlan­ok részére . 5. dr. Králik Árpád 143 P tőke és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 2436. számú telekkönyvi betétében 26661.­orszám alatt felvett VI. kerület, Szent László­ út 124. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 634 20/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 46.440 , kikiáltási árban ; az ingatlanra B. 4. sorszám alatt Budapest szfér. közönsége javára feljegyzett tulajdon­­jogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi július hó 18. napján, délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. ker., Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant illetve illetőséget a kikiál­tási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a leg­kisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet. (1908: XLI. t.-c. 26. §-a ; 5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1912: LIV. t.-c. 44. §-a, 1911:1. t.-c. 127. §-ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges biróti letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi április hó 5. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5101 Árverés. 5050/1935. tk. szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtatónak Gombár Pálné Oroszi Erzsébet, özv. Oroszi Pálné Tagai Zsuzsanna, mint kiskorú Oroszi József, Pál és Zsuzsanna t. és t. gyámja, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 54 az. dollár 18 cent tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a kiskőrösi kir. járásbiróság területén lévő Kis­kőrös községben fekvő s a kiskőrösi 7573. számú tkvi betétben A. I. 6., 7. sor­szám, 13711/2., 13714/2. hrsz. alatt felvett a Nagy Czebe dűlőben fekvő 1020 négyszögöl szántóra és 1 kát hold 18 négyszögöl rétre 691 pengő 50 fillér kikiáltási árban, az u. o. betétben A. II. 2., 4—11. sorszám, 13717., 13719—13723., 13716/2., 13718/2., 13718/3. hrsz. alatt felvett, a Nagy Czebe dűlőben fekvő • 1 kát. hold 195 négyszögöl mocsárra, 1 kát. hold 540 négyszögöl rétre, 1 lkat hold 717 négyszögöl szántóra, 1500 négyszögöl mocsárra, 4 kat. hold 1055 négyszögöl rétre, 2 kat. hold 108 négyszögöl szántóra, 50 négyszögöl, 1220 négy­szögöl és 3 lkat. hold 174 négy­szögöl szántóra 6031 P kikiáltási árban, az u. o. kétésben A + 1. sorszám 14025. hrsz. alatt felvett a Czebei szőlők dűlőben fekvő 594 négyszögöl szőlőre 371 pengő 50 fillér kikiáltási árban, végül­ az u. o. betétben A +­ 2. sorszám, 14026. hrsz. alatt felvett a Czebei szőlők dűlőben fekvő 595 négy­szögöl szőlőre 372 pengő kikiáltási árban. Az árverés a C. 4., 5. sorsz. alatt özv. Oroszi Pálné Tagai Zsuzsanna javára bekebelezett özvegyi haszonél­vezeti jogot nem érinti. Amennyiben azonban az ingat­lan a szolgalmi jog fenntartásával oly árban adatnék el, mely a szolgalmi jog tavi bejegyzését megelőző teher­tételek fedezete szempontjából megállapított 4500 f-et meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az in­gatlan a szolgalmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban elárverezhetők. Az árverést 1935. évi július hó 18. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (I. emelet 12. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kiskőrös, 1935. évi március hó 29. napján. A kiskőrösi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5056 Árverés: 2503/1935. tkvi szám. Dr. Benkő Géza deb­receni ügyvéd által képviselt Debrecen sz. kir. város és Tiszántúli Ref. egyházi kerületi könyvnyomda vállalata debreceni bef. cégnek nagyvarsányi Ref. Egyház végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 40 P 75 f tőkekövetelés, ennek 1931. évi január hó 1. napjától járó 5% kamata, 16 P 60 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 8 pengő költségkövetelés és jár. behajtása végett, a kisvárdai ■kir. járásbiróság területén levő, Nagyvarsány községben a végrehajtást szenvedő tulajdonát képező s a nagyvar­sányi 64. sz. tkvi betétben A. II. 2—8. sorszám, 30., 31., 1094., 1137., 1359., 1360., 1361., 1362. hrsz. szántó a bel­telekben, szántó a nagyközyord dűlőben, szántó az Elő­­mező dűlőben, erdő az előmező dűlőben, rét az Előmnező dűlőben, összesen 15 kát. hold 920 négyszögöl területű ingatlanra 4300 pengő kikiáltási árban, az ugyanezen betétben az A. III. 1—6. sorszám, 299., 300., 301., 1095., 1138., 1633. hrsz. ház a 95. é. i. sz. udvarral a beltelekben, szántó a beltelekben, szántó a nagykótvárd dűlőben, szántó az Elősmező dűlőben, ösz­­szesen 27 kát. hold 956 négyszögöl területű ingatlanra 9840 P 50­0, a nagyvarsányi 459. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sor­szám, 595., 916. hrsz. szántó a Czomba, rét, szántó az apróhalom­ dűlőben fekvő 1 kat. hold 1229 négyszögöl területű ingatlanra 712 pengő kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek hivatalos helyiségében (Szent L­ászló­ u. 56. sz., 25. ajtó) megtartására 1935. évi julius hó 30. /Harminc­ napjának délelőtti 10 órá­ját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX t.-c. 147., 150. 180. L-ai . 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árverese a bánat­pénz kiegészitésének megfelelő összeget sem köteles letenni (1909: XII. t.-c. 25. §.). Kisvárda, 1935. évi áp­rilis hó 6-án. A kisvárdai kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N 5058 * 1 Árverés. 3859/1935. szám. Karcsai Pál önkéntes ár­verés iránti kérelme következtében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverés joghatályával biró árverést a szolnoki kir. törvényszék (járásbiróság) területén levő, Szolnok városban fekvő s a szolnoki 10276. sz. tkvi betét­ben A. I. 1., 2. sorsz., 9661/2. és 9668/2. hrsz. alatt fel­vett Karcsai Pál nevén álló Alcsi Feketeváros dűlőben lévő szántóra és rétre 1009 P 50­0 kikiáltási árban, C. 1 sorsz. alatt özv. Karcsai Pálné Csapó Rozália javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül, a szolnoki 2751 sz. telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sorsz., 1548. és 1549. hrsz. alatt felvett B. 13. sorsz. szerint Karcsai Pál nevén álló 1/7-ed rész lakóház és beltelkes szántó illetőségre 230 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 18. napján, délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (földszint 31. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokból a szolnoki 10278. sz. tkvi betétben felvett ingatlant a kikiáltási ár kétharmad részénél, míg a szolnoki 2751. sz. betétben felvett ingatlan illetőséget a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb áron eladni nem lehet.

Next