Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám értesítője

4 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Szolnok, 1935. évi március hó 28. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5144 Árverés. 1280/1935. tik. szám. Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár Rt. budapesti. bej. cég végrehajtatának, Kalafát János és neje Engelmayer Anna szentendrei la­kosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a tkvd hatóság a végrehajtási árverést 500 P tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a Szentendréd kir. járásbiróság területén levő, Szentendre városban fekvő s a szentendrei 1010. sz. betétben A. II. 1. sorsz., 002. hrsz. a. foglalt ingatlan (ház és udvar a beltelek­­b­en) 232 négyszögöl területtel 10.600 P kikiáltási árban, 2. a szentendrei 2731. sz. betétben A. I. 1. sorsz., 3225. hrsz. a. foglalt szőlő a kik dűlőben 390 P, 3. az u. o. 2925. sz. betétben A. I. 1., 2. sorsz., 3226., 3227. hrsz. a. foglalt ingatlanok 3/12-ed részben 374 pengő, 4. az u. o. 3338. sz. betétben A. I. 2. sorsz. 446. hrsz. a. fog­lalt ingatlan 7/8-ad részben 14.800 P kikiáltási árban. A tkvd hatóság az árverést 1985. évi július hó 22. napján délelőtt 9 óraikor a telekkönyvi hatóság hivata­los helyiségében (I. emelet 2. ajtó) fogja megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok Weisz Miksa végrehaj­tató javára tartandó árverésen a kikiáltási ár felénél, Első Magyar Részvényserfőző javára tartandó árverés esetében 16.000 P, Borértékesítő Rt. javára tartandó árverés esetében 22.000 P, dr. Romihányi Gusztáv javára tartandó árverés esetében 32.000 P, Urános Kereske­delmi Rt. javára tartandó árverés esetében 38.000 P, Magyar-Belga Ásványolaj Rt. javára tartandó árverésen 50.000 P, Magyar-Belga Ásványolaj Rt. javára tartandó árverésein 57.900 P, Pes­ti Magyar Kereskedelmi Bank javára tartandó árverésen 58.400 P, Práger Sándor ja­vára tartandó árverésen 59.000 P, Budapest Lipótvárosi Takarékpénztár javára tartandó árverésen 59.400 P leg­kisebb áron alul el nem adhatók. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási á­r 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147, 150, 170. §-ai ; 1908 :LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szentendre, 1935. március 14-én. A szent­endrei kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5098 Árverés. 2596/1935. tk. szám. A Németlői Takarék és önsegélyző Szövetkezet végrehajtó­inak Rossits Ödön és neje sz. Takáts Irma, özv. Pataki Ignácné Jalics Anna és Takács Pál és neje sz. Pataki Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 2560 osztrák Schilling tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szombathelyi kir. járásbíróság területén levő, Alsócsatár és Felsőcsatár községekben fekvő s az alsócsatári 8. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 29, 30, 31, 32. és 33. hrszám alatt foglalt ingatlanokra 1069 pengő 50 fillér ; az alsócsatári 8. sz. telekkönyvi betétben A 1. sorszám, 217/2. hrszám alatt foglalt ingatlanra 364 P ; az alsócsatári 8. sz. telekkönyvi betétben A + 2. sorszám, 336. hrszám alatt foglalt ingatlanra 202 pengő 50 fillér; az alsócsatári 8. sz. telekkönyvi betétben A + 3. és 4. sorszámok alatt felvett közös erdő és legelőben illetőségre 179 pengő; az alsócsatári 9. sz. telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 217/1. hrszám alatt foglalt ingatlanra 364 P ; a felsőcsatári 291. sz. telekkönyvi betétben A. I. 3—4. sorszám, 1001/2. és 1002/2. hrszám alatt foglalt ingatlanokra 100 P 50 f ; a felsőcsatári 291. sz. telekkönyvi betétben A. II. 1—4. sorszám, 1771, 1772, 1773, 1774. hrszám alatt foglalt ingatlanokra 217 P ; a felsőcsatári 291. sz. telekkönyvi betétben A +­ 1. sorszám, 1435. hrszám alatt foglalt ingatlanra 33 P és a felsőcsatári 291. sz. telekkönyvi betétben A + 2. sorszám alatt felvett közös erdőireld illetőségre 59 P 50 fillér ; a felsőcsatári 292 sz. telek­könyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1460, 1461. hrszám alatt foglalt ingatlanokra 103 pengő 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Szily János­ u. 7. szám, 15. ajtó) megtartására 1935. évi julius hó 22. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehajtató köve­telésére a kikiáltási ár kétharmadánál, illetőleg a 29—33. hrszámunkat a kikiáltási ár felénél, a csatla­ko­­zot­tak követelésére pedig az összes ingatlanokat özv. Pataki Ignácné javára az 5.000/1911. tk. szám alatt bekebelezett haszonélvezeti joggal és az 1460. és 1461. brszámu ingatlanokat, ezenfelül a Takács Pál és neje Pataki Mária javára bekebelezett haszonélvezeti joggal terhelten s jószágtestenként , még pedig a 8, 9. és 292. sz. tkvi betétben felvett ingatlanokat 6.176 P 63 f-nél, a 291. sz. betétben felvetteket 2447 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet, , ^ _ 1 '........• ■* ^ Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Szombathely, 1935. március 25. A szombat­­helyi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14640 Árverés. 3,391/1930. tik. szám. Pécsi Takarékpénztár végrehajtatának, Bodi József (nős Fazekas Terézzel) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság elrendelte a végrehajtási ár­verést 990 pengő és 100 pengő tőkekövetelés és járulé­kai behajtása végett a pécsi kir. járásbiróság területén levő, Pellérd községben fekvő s a pellérdi 776. betét­beli 488/2. hrsz. szántóra 783 pengő, 781/2. hrsz. szán­tóra 604 pengő, 1469/1. hrsz. szőlőre 362 pengő, 1469/2. hrsz. rétre 23 pengő, 2126/1. hrsz. szőlőre 110 pengő, 2125/3. hrsz. szántóra 80 pengő, 2224/1. hrsz. szántóra 389 pengő, 2224/2. hrsz. szántóra 389 pengő, 3052/2. hrsz. rétre 84 pengő, 3302/2. hrsz. rétre 300 pengő, 3332/2. hrsz. rétre 440 pengő, 36/10980 rész legelőillető­ségre 246 pengő, 1536. hrsz. szőlőre 106 pengő, 238. hrsz. lakházra 800 pengő, 269/1. hrsz. kertre 66 pengő, 239/2. hrsz. kertre 65 pengő, a pellérdi 842. betétbeli 2452/1. hrsz. szőlőre 182 P, 2452/2. hrsz. szőlőre 195 pengő, 2462/3. hrsz. szőlőre 196 pengő, 2452/4. hrsz. szőlőre 190 pengő, a pellérdi 884. betétbeli 1560/2. hrsz. szőlőre 126 P, a pellérdi 1142. betétbeli 2667/1. hrsz. szántónak fe­lére 165 pengő, 2667/2. hrsz. szántónak felére 166 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Pellérd község­házánál megtartására 1935. évi julius hó 29. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : Az árverés alá eső 238. hrsz. ingatlan­ a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Pécs, 1965. évi március hó 7. napján. A pécsi kir. járásbiróság, mint telekikönyvi hatóság. N 5064 Árverés. 1205/1936. tk. szám. Vármegyei­­ Takarék­pénztár részvénytársaság végrehajtatának, Fehér Lajos és neje Havasi Eszter végrehajtást szenvedők ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 400 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a sárvári kir. járásbiróság terü­letén levő, Nagysitke községben fekvő s a nagysitkei 295. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2., II. 1—5. sorszám alatt felvett ingatlanból B. 3., 6., 9. és 11. sor­szám szerint Fehér Lajos nevén álló illetőségre és pedig : az A. I. 1—2. sorszám, 1348/1. és 1348/2. hrsz. illetőségre 22 pengő 50 fillér, az A. II. 1—5. sorszám, 1539—1541., 1546—­1547. lrszámú illetőségre 312 pengő 50 fillér, a nagysitkei 206. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2., II. 1—3. sorszám alatt felvett ingatlanból B. 3., 6., 9. és 11. sorszám szerint Fehér Lajos nevén álló illetőségre és pedig : az A. I. 1—2. sorszám, 27. és 29. hrszámu illetőségre 1.400 pengő, az A. II. 1—3. sorszám, 30., 370. és 676. hrszámu illetőségre 736 pengő 50 fillér, a nagysitkei 297. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—10., II. 1—3. sorszám alatt felvett ingatlanból B. 3., 6., 9. és 11. sorszám szerint Fehér Lajos nevén álló illetőségre és pedig : az A. I. 1—10. sorszám, 436., 615—617., 737., 820., 972—973., 2257—2258.­orszámu illetőségekre 4.485 pengő 50 fillér, az A. II. 1—3. sor­szám, 1625—1627. hrszámu illetőségre 120 pengő, a nagysitkei 485. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 1447—1451. hrszám alatt felvett B. 3—4. sorszám szerint Fehér Lajos és neje Havasi Eszter ne­vén álló egész ingatlanra 1.567 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 24. napján, délelőtt 10 órakor Nagysitke községházánál fogják megtartani. 1. a) végrehajtató kérelmére megtartandó árverés esetén a 27. és 29. hrsz. alatt felvett ingatlant a kikiál­tási ár felénél, a többit a kikiáltási ár kétharmadánál, b) Szombathelyi Leszámitolóbank részvénytársaság sárvári fiókja csatlakozott kérelmére megtartandó ár­verés esetén a 295., 296., 297. és 485. számú telekkönyvi betétekből Fehér Lajos illetőségét 5.510 pengő 79 fillér össz vételárnál, c) Steiner Lipót és társa csatlakozott kérelmére meg­tartandó árverés esetén az előbb elsorolt betétekben Fehér Lajos illetőségét 6.631 pengő 29 fillér összvétel­­árnál, d) Sárvár és Vidéke Hitelszövetkezet csatlakozott ké­relmére megtartandó árverés esetén a b) pontban fel­sorolt betétekben Fehér Lajos illetőségét 6.681 pengő 29 fillér összvételárnál, e) Kondics Sándor csatlakozott kérelmére megtar­tandó árverés esetén a 295., 296. és 297. számú telek­könyvi betétekben Fehér Lajos illetőségét 6.956 pengő 29 fillér összvételárnál, végül a) kiskorú Vörös Károly csatlakozott kérelmére meg­tartandó árverés esetén a 295., 296. és 297. számú te­lekkönyvi betétekben Fehér Lajos illetőségét 7.152 P. Vármegyei Takarékpénztárnak Fehér Lajos és neje Havasi Eszter elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Szombathelyi Leszámitolóbank r.­t. csatla­kozóknak kimondott végrehajtató kérelmére az 1295. 1965. tk. sz. árverési hirdetmény és feltételeket — egyéb részeinek érintetlenül hagyása mellett — olykép módo­­sítja , hogy az árverés alá kerülő ingatlanokat részben parcellánként bocsátja árverés alá éspedig : a nagysitkei 297. számú betétben A. I. 1—10. sorsz. alatt felvett ingatlanokból B. 3., 6., 9. és 11. sorsz. sze­rint Fehér Lajos nevén álló illetőségre éspedig: az A. I. 1. sorsz., 435. orsz. illetőségre 145 pengő, az A. I. 2—4. sorsz., 615., 616. és 617. hrsz. illetőségre 763 P, az A. I. 5. sorsz., 737. hrsz. illetőségre 229 P 50 fillér, az A. I. 6. sorsz., 820. hrsz. illetőségre 1.732 pengő, az A. I. 7—8. sorsz., 972. és 973. hrsz. illetőségre 1.079 P 50 fillér, az A. I. 9—10. sorsz., 2267. és 2258. hrsz. illetőségekre 536 pengő 50 fillér, a nagysitkei 485. sz. betétben A. I. 1—5. sorszám alatt felvett B. 3—4. szer. Fehér Lajos és neje Havasi Eszter nevén álló ingat­lanra éspedig : az A. I. 1. sorsz., 1447. hrsz. ingatlanra 582 pengő, az A. I. 2. sorsz., 1448. hrsz. ingatlanra 105 pengő, az A. I. 3—4. sorsz., 1449. és 1460. hrsz. ingat­lanokra 135 pengő, az A. I. 5. sorsz., 1451. hrsz. ingat­lanra 745 pengő kikiáltási árban. Egyben a feleknek az 1965. évi május hó 14. nap­ján foganatosított meghallgatáson való megjelenésért dr. Rácz Imre ügyvéd részére 20 pengő költséget álla­pít meg Fehér Lajos végrehajtást szenvedővel szem­ben. Ezen végzést az árverési hirdetményi kivonattal együtt a hivatalos lapban meg kell hirdetni. Sárvár, 1965. évi május hó 25-én. A sárvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság . N­F 14641/42 Árverés. 9104/1935. tkvi sz. Békésmegyei Kereskedelmi Bank Rt. végrehajtatónak, Molnár Béla (Lajos fia) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 :LX. l.-c. 144., 146., 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 164 al. pengő tőkekövetelés, ennek 1932. évi január hó 10. napjától járó 8%-os kamata, 104 P 70 f megállapított per- és a végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 21 pengő költség behajtása végett, a szeghalmi kir. járásbiróság területén levő, Vésztő községben fekvő s a vésztői 2724. sz. tkvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 4317., 4318., 4319., 4320/1., 4320/2. hrsz. 166, 169, 750 négy­szögöl, 7 hold 1171 négyszögöl, 1 hold 1398 négyszögöl területű útból, udvarból, szőlőből és szántókból Bika­zugban B. 2. és 15. sorszám szerint Molnár Béla (Lajos fia) nevén álló 1/3 (egyharmad) részre 2.407 pengő kikiáltási árban, a vésztői 2725. sz. tkvi betétben A+1. sorszám, 4320/3. érszám, 8 hold 1195 négyszögöl terü­letű szántóból (Bikazugban) B. 1. sorszám szerint ugyanannak nevén álló 1/3 (egyharmad) részre 2.187 . kikiáltási árban, végül a vésztői 3497. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorszám, 1347., 1348. érszáma 272, 56 négy­szögöl területű ugyannak nevén álló 779. é. i. sz. a. házra és kertre 1.039 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vésztő község­házánál megtartására 1935. évi október hó 5. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg :­­ Az árverés alá eső 1347., 1348. hisz ingatlant a kikiál­tási ár felénél, a többi ingatlant pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Szeghalom, 1935. évi junius hó 3. napján. A szeghalmi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5057 Árverés. 12652/1935. tkvi szám. Gödöllői Takarék­­pénztár végrehajtatának, Mehlhoffer József és neje gödöllői lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási árverést 2.500 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a gödöllői kir. járásbiróság terü­letén levő, Gödöllő községben fekvő s a végrehajtást szenvedők nevén álló a gödöllői 2509. sz. betétben A. + 2. sorsz., 1582/217. srszám alatt foglalt 205 négy­szögöl területű Mehlhoffer József és neje szül. Schwartz Mária nevén álló házra és ingatlanra 5.200 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 25. napján, délután 1 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Horthy M.-utca 19. sz., 23. ajtószám) fogják megtar­tani, 1935 julius 2. 99 fillér összvételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1961. M. E. számú rendelet 23. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kiikáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Sárvár, 1935­.évi március hó 11. napján. A sárvári kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 2705/1935. tkv. szám. Végzés.

Next