Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. július (69. évfolyam, 147-172. szám)

1935-07-02 / 147. szám értesítője

1935 julius 2. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adható el. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási év 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ei ; 1908: XL. t.-c. 21. §.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igéri­ senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XL. t.-c. 25. §.). Gödöllő, 1935. évi május hó 3. napján. A gödöllői kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14626 * I. Árverés. 4371/1935. tkvi szám. Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtatána­k Platz Antal és neje Stier Katalin végrehajtást szenvedők elleni indított vég­rehajtási ügyeiben a tkvi hatóság az árverést 320 P, 1800 P, 1900 P, 1000 P, 750 P, 130 P, 2850 P, 700 P, 400 P, 2650 P, 1000 P tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a pestvidéki kir. járásbiróság területén levő, Budajenő és Telki községekben fekvő s a budajenői 20. sz. tkvi betétben felvett s I. A. I. 4. sorszám, 488. hrsz. 2 hold 226 négyszögöl területű Remiinencial Weingarten dűlőben levő szán­tóra 1461 P 50­­f kikiáltási árban, II. A. I. 5—6. sorszám, 522., 523. hrsz. 1 hold 859 és 1314 négyszögöl területű ugyanezen dűlőben levő szőlőre 1886 P 50 f kikiáltási árban, III. A. I. 7—8. sorszám, 588., 589. hrszáma 819, 622 négyszögöl területű Neue Setudkel dűlőben levő szán­tóra 934 P 50­0 kikiáltási árban, IV. A. I. 9—10. sorszám, 775., 776. hrszáma 151, 255 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 570 P kikiáltási árban, V. A. I. 15. sorszám, 972. hrszámu 1236 négyszögöl területű Bergacker dűlőben levő szántóra 466 P kikiál­tási árban, VI. A. I. 16—19. sorszám, 1088., 1089., 1090., 1091. hrszáma 105, 207, 492, 100 négyszögöl területű Bauern­­wiesen dűlőben levő legelő, rét, illetve szántóra 444 P kikiáltási árban, VII. A. I. 20—24. sorszám, 1209., 1210., 1211., 1212., 1213. hrsz. 29, 226, 120, 261 , 282 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő legelő, rét, nádas, illetve szán­tóra 553 P kikiáltási árban, VIII. A. I. 25. sorszám, 1296. hrszáma 3 hold 198 négyszögöl területű Wiesen und Schlägerädker dűlőben levő szántóra 3748 P 50 f kikiáltási árban, IX. A. I. 26. sorszám, 1315. huszárnál 3 hold 90 négy­­szögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 3423 pengő kikiáltási árban, X. A. I. 27. sorszám, 1352. srszáma 661 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 599 pengő kikiáltási árban, XI. A. I. 28—29. sorszám, 1437., 1438. hrsz. 1 hold­­1237 és 1 hold 1056 négyszögöl területű, Hotter J. Klaf­ter és Perhaler Wegacker dűlőben levő szántóra 2432 pengő kikiáltási árban, XII. A. I. 30., 31. sorszám, 1547., 1548. érszámu 2 hold 139 és 1 hold 687 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 3516 P 50 f kikiáltási árban, XIII. A. I. 32. sorszám, 1577. hrszámu 3 hold 805 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 2802 P 50 f kikiáltási árban, XIV. A. I. 33. sorszám, 1689. hrszámu 3 hold 701 négyszögöl kiterjedésű Kirschenthal és Waldäcker dűlő­ben levő szántóra 1805 P kikiáltási árban. XV. A. I. 34—36. sorszám, 1714., 1715., 1716. hrszámu 2 hold, 493, 407 és 488 négyszögöl területű ugyanazon dűlőben levő szántóra 2156 P kikiáltási árban, XVI. A. I. 37. sorsz. 2/58 rész közös legelőre 40 P kikiáltási árban, XVII. A. I. 38. sorsz. 16/572 rész közös erdőre 120 P kikiáltási árban, XVIII. A. I. 39. és 43. sorszám, 1000/7. és 1001/39. érszámú 80 és 408 négyszögöl területű Bergacscer dűlő­ben levő legelőre 52 P 50 P kikiáltási ár­ban, XIX. A. I. 40., 42. sorszám, 1000/19. és 1001/27. hrsz. 312 és 276 négyszögöl területű, ugyanazon dűlőben levő legelőre 103 P kikiáltási árban, XX. A. I. 41. sorszám, 1001/18. hrszámú, ugyanazon dűlőben levő 70 négyszögöl területű legelőre 12 P 50 f kikiáltási árban, XXI. A. I. 44. sorszám, 1389. hrszámu 272 négyszögöl területű Kirchenthal és Kalshafen dűlőben levő szán­tóra 89 P 50 f kikiáltási árban, XXII. A. I. 45. sorszám, 1855. srszámu 328 négyszögöl területű Reminencial Weingarten és Acker dűlőben levő szántóra 107 P 50 f kikiáltási árban, XXIII. A. I. 46. sorszám. 1886. hrszámu 434 négy­­szögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 142 P 50 f kikiáltási árban, XXIV. A. I. 47. sorszám. 1918. hrszámu 460 négy­szögöl területű, ugyanazon dűlőben levő szántóra 151 P kikiáltási árban, XXV. a budajenői 274. sz. betétben A. + 1. sorszám, 1001/3. srszámú 703 négyszögöl területű Bergacker dűlőben levő legelőre -­- még pedig a C. 1. alatt Witt­­m­ann József javára bekebelezett kikötményi jog, vala­mint C. 7—8. sorsz. alatt Platzi Antal és neje Bank Bor­bála javára bekebelezett kikötményi és lakás­jog fenn­tartásával — 50 P kikiáltási árban, XXVI. a telki 107. sz. betétben A. + 1. sorszám, 764. hrszáma 373 négyszögöl, területű Neugebirg dűlőben levő szőlőre 314 P 50 f kikiáltási árban, XXVII. az u. ottani 516. sz. betétben A. + 1. sorsz., 920. hrsz. 1 hold 855 négyszögöl területű Altgebirg dűlőben levő szőlőre — még­pedig a C. 1. alatt özv. Walter Jakaboé javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával — 1227 P 50­0 kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Budajenő köz­ségházánál megtartására 1935. évi július hó 31. (har­mincegy) napjának délelőtti 10 (tíz) óráját és Telki köz­ségházánál 1935. évi julius hó 31. (harmincegy) napjá­nak déli ,12 (tizenkettő) óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1851 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső 20. sz. betétben­ I—XXIV. tétel alattó ingatlanokat a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank érdekeiben 7000 P-nél, Nyitrai Lajos érdekében 14.400 P-nél, Fetischmann Sándor érdekében 20.000 P-nél, Kreisz János érdekében 20.200 P-nél, Első Biai Taka­rékpénztár érdekében 20.500 P-nél. Agrárglobus Mező­­gazdasági és Gépkereskedelmi rt. érdekében 24.500 P-nél, Országos Központi Hitelszövetkezet érdekében 25.200 P-nél, özv. Plank Antalné érdekében 41.300 P-nél, dr. Neuwirt Ernő ügyvéd érdekében, 42.400 P-nél, a XXV. tétel alatti ingatlant Nyitrtti Lajos érdekében 5000 P-nél, Első Biai Takarékpénztár érdekében 10.500 P-nél, végrehajtató érdekében 13.400 P-nél, a XXVI. tétel alatti ingatlant Nyirmi Lajos érdekében 3200 P-nél, végrehajtató érdekében 10.000 P-nél, a XXVII. tétel alatti ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százaléki­g kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1935. évi április hó 9. napján. A pestvidéki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. A telekkönyvi hatóság a 4371/1935. tk. sz. árverési hirdetmény 5-ik oldalán az első árverési feltételt akiként módosítja, hogy a Pesti Magyar Keresked­el­mi Bank és az Országos Központi Hitelszövetkezet érdekében az I—XXIV. ingatlanok a kétharmadánál, XXV—XXVII. alatt felsorolt ingatlanok az Országos Központi Hitel­szövetkezet érdekében a kikiáltási év kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Egyebekben az árverési hirdetményt nem érinti. Budapest, 1935. junius 13. A pestvidéki kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14620/21 Árverés. 3847/1935. tk. szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület végrehajtatának ifjú Horváth­­Jó­­zsefné, kiskorú Horváth József, lek. Horváth Rozália do­logi adósok, mint ifjú Horváth József jogutódai végre­hajtást, szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 221,88 az. dolár + 3030 P tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a tabi kir. járásbiróság területén levő, Somogyegres községben fekvő s a németegresi 374. sz. tikvben A +1­1. sorszám, 410/b. 19. hrsz. erdőre 3850 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 27. napján délelőtt 11 óraikor Somogyegres községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál ala­­­csonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Tab, 1935. évi június hó 6. napján. A tabi kir. járásbiróság, mint te­lekkönyvi hatóság. N­F 14604 Árverés. 4759/1935. tk. szám. Bognár György végre­­hajtatának özv. Zimmermann Istvánná sz. Hieber Ka­talin végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 1.100 al. P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budafoki kir. járásbiróság területén levő, Budafok m. városban fekvő s I. a budafoki 2254. sz. tkvi betétben A. + 2. sorsz., 3300/3/a. hrsz. a. foglalt 100 négyszögöl területű házra és udvarra 6600 azaz Hatezerhatszáz­­ kikiáltási árban ; II. a budafoki 2254. sz. tkvi betétben A. + 3. sorsz., 3300/3/b. hrsz. a. foglalt 130 négyszögöl kertre, az adó- és értékbizonyítvány szerint szántóra, 61 azaz Hatvanegy pengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi július hó 29. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Városháza, földszint 5. ajtó) fogják megtartani Az árverés alá eső ingatlanok közül a fenti I. alattit a végrehajtató, illetve a csatlakozottnak kimondott vég­rehajtató kérelmére a kikiáltási ár felénél, a fenti II. alattit pedig az Iparosok Országos Központi Szövetke­zete kérelmére 630 P-nél, Bognár György kérelmére 3270 P-nél alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni­ és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908 :XLI. 25. §.). Budafok, 1935. évi má­jus hó 31. napján. A budafoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14608 Árverés. 403/1935. tkvi szám. Budapesti Kisipari Hitel­­intézet Rt., Brenner Elek Füstclő és Lemezárugyár győri bef. cég és Stadler Mihály Sodronyszövet, Fonat- és Vasárugyár t. t. végrehajtasuknak. Kern János végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4.960 P + 160 P + 370 P 79 f + 200 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budafoki kir. járásbiró­ság területén levő, Budafok városában fekvő s a buda­foki 3636. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 2486/10. hrsz. a. foglalt 355 négyszögöl területű a végrehajtást szenvedő nevén álló, az adó- és értékbizonyítvány sze­rint telekkönyvileg fel nem tüntetett házra, 8.100 azaz Nyolcezeregyszáz pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi július hó 29. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Budafok, Városháza, földszint 5. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. kérelmére 4.050 pengőnél, Stadler Mi­hály Sodronyszövet, Fonat- és Vasárugyár Rt. kérel­mére 19.080 pengőnél, dr. Kiss Kornél kérelmére 25.200 pengőnél, Krayer E. és Tsa budapesti bej. cég kérelmére 25.510 pengőnél, Brenner Elek Füstcső és Lemezárugyár győri bej. cég kérelmére pedig 25.860 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. t.-c. 25. §.). Budafok, 1935. évi március hó 23. napján. A budafoki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14624 Árverés. 1970/1935. t.k. szám. Bajai Magyar Bank Rt. végrehajtatának özv. Schiieszler Péterné és Schieszler Konrád végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 8000 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett a mo­hácsi kir. járásbiróság területén levő, Magyarbólyi és Ivándárda községekben fekvő s a magyarbólyi 189. sz. betétben A. I. 17. sorsz. alatt felvett 9/924 rész legelő­­illetőségre 18 P kikiáltási árban ; A. II. 1. sorsz., 694. hrsz. a. felvett 391 négyszögölnyi szántóra 117 P 30 f ; A. II. 2. sorsz. 771. hrsz. a. felvett 295 négyszögölnyi szántóra 88 P 50 f ; A. II. 3. sorsz., 819. hrsz. a. felvett 517 négyszögölnyi rétre 129 P 25 f ; A. II. 4. sorsz., 1019. hrsz. a. felvett 136 négyszögölnyi rétre 20 P 40 f ; A. II. 5. sorsz., 1020. hrsz. a. felvett 335 négyszögölnyi rétre 50 P 25 f ; A. II. 6. sorsz., 1240. hrsz. a. felvett 180 négyszögölnyi szántóra és A. II. 7. sorsz. 1241. hrsz. a. felvett 108 négy­szögölnyi rétre és A. II. 8 sorsz., 1242. hrsz. a. felvett 183 négyszögölnyi szántóra összesen 112 P 50 f; A. II. 9. sorsz., 1367. hrsz. a. felvett 1 h. szántóra 640 P ; A. II. 10. sorsz., 1490. hrsz. a. felvett 264 négy­szögölnyi szőlőre 105 P 60 f ; A. II. 11. sorsz., 1722. hrsz. alatt felvett 747 négyszögölnyi szántóra 298 pengő 80 f ; A. II. 13. sorsz. alatt felvett 3­924 rész legelőilletőségre 6 P ; A. III. 1. és 2. sorsz., 902. hrsz. a. felvett 272 négyszögölnyi rétre és 903. hrsz. a. felvett 1259. négy­szögölnyi szántóra összesen 418 P 50 f; A. III. 3. sorsz., 994. hrsz. alatt felvett 1429 négyszögölny­i rétre 285 P 80 f ; A. III. 4. sorsz., 1126. hrsz. alatt fel­vett 1585 négyszögölny­i rétre 317 P ; A. III. 5. sorsz., 1995. hrsz. a. felvett 736 négyszögölnyi rétre és A. III. 5. sorsz., 1996. hrsz. alatt felvett 1 h. 140 négy­szögölnyi szántóra összesen 843 P . A. IV. 1—3. sorsz., 1298/2/a. hrsz. a. felvett 306 négyszögölnyi szántóra és 1298/2/e. hrsz. a. felvett 565 négy­szögölnyi szántóra és 1298/2/i.­­ hrsz. a. felvett ISO négyszögölny­i szántóra összesen 315 pengő 30 f . A. IV. 4—5. sorsz., 1299/1. hrsz. a. felvett 55 négyszögölnyi útra­­és 1299/5. hrsz. a. felvett 53 négy­szögölnyi útra összesen 32 P 40 f. A. IV. 6. sorsz., 1299/9. hrsz. a. felvett 10 négyszögölnyi útra 3 P . IV. 7. .sorsz., 1301/12. hrsz. a. felvett 211 négyszögölny­i útra 03 P 30 f . A. IV. 8. és 9. sorsz., 1303/1. hrsz. a. felvett 28 négyszögölnyi kertre és 1303/6. hrsz. alatt felvett 124 négyszögölnyi kertre összesen 45 P 60 f ; A. IV. 10. sorsz., 1304/2. hrsz. a. felvett 144 négyszögölnyi útra 43 P 20 f ; A. IV. 11. sorsz., 1309/5. hrsz. a. felvett 46 négyszögölnyi rétre 6 P 90 f; A. IV. 20—21. sorsz., 1313/4. hrsz. a. felvett 1 h. 159 négyszögölnyi szántóra és 1313/8. hrsz. a. felvett 1 h. 344 négyszögölny­i szán­tóra összesen 916 P 50 f ; A. IV. 22—23. sorsz., 1314/4. hrsz. a. felvett 454 négyszögölnyi rétre és 1314/8. hrsz. a. felvett 542 négy­szögölnyi rétre összesen 149 P 40 f; A. IV. 24. sorsz.. 1316/1/b. hrsz. a. felvett 318 négyszög­ölnyi szántóra 95 P 40 f kikiáltási árban, de ezen betét­ben A. T. 17., II.­­ 11., 13., TV. 1—24. sorsz alatt fel­vett ingatlanok a G. 8., 9. és 16. sorsz. alatt Schieszler Tk. 9010/1935. sz. 1932/1932. Végzés. 5

Next