Budapesti Közlöny, 1935. augusztus (69. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Bornemisza Géza volt magyar királyi kereskedelemügyi minisztert, országgyűlési képviselőt, magyar királyi iparügyi miniszterré kinevezem és egyúttal a magyar királyi keres­kedelem- és közlekedésügyi minisztérium ide­iglenes vezetésével megbízom. A nevezetthez intézett kéziratomat idezárom. Kelt Kenderesen, 1935. évi augusztus hó 1. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. * Kedves Bornemisza ! A magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére önt magyar királyi iparügyi miniszterré kinevezem és egyúttal a magyar királyi kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium ideiglenes vezeté­sével megbízom. Kelt Kenderesen, 1935. évi augusztus hó 1. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. Péteri Ödön miniszteri osz­tályfőnöknek nyugalomba vonulása alkalmá­ból, az államtitkári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi julius hó 29. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága az 1935. évi julius hó 20-án kelt legfelsőbb elhatározá­sával a magyar királyi belügyminiszter előter­jesztésére Liber Endre és dr. Lamotte Károly újból megválasztott alpolgármestereket az 1934. évi XII. t.-c. 13. §-ának (8) bekezdése értelmé­ben ebben az állásukban megerősíteni méltóz­­tatott. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1935. évi július hó 21-én kelt legfelsőbb elhatározá­sával Zsilinszky Gábor budapesti lakosnak, észt tiszteletbeli főkonzullá kinevezett eddigi észt tiszteletbeli konzulnak, főkonzuli minő­ségben való működéséhez a működési enge­délyt megadni méltóztatott. A mn. kir. kereskedelemügyi miniszter Lőrinc István baranyajenői cipészmesternek öt évtize­det meghaladó ipari tevékenységéért elismeré­sét fejezte ki. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tár 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint..............................4 ar. P 80 f. Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint ....... — 43 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A m. kir.. minisztérium 7.600/1935. M. E. számú rendelete az ország területén szállításra kerülő burgonya legkisebb termelői árának megállapítása tár­gyában. A m. kir. minisztérium az­ 1931. évi XXVI. t.-c. 2-ik és 3-ik §-ában kapott és az 1935. évi IX. t.-c.-kel meghosszabbított felhatalmazás alapján a burgonyatermelés gazdaságosságának biztosítása végett a következőket rendeli. 1.­­§• Felhatalmaztatik a m. kir. földmivelésügyi miniszter, hogy az ország területén szállításra kerülő burgonya legkisebb termelői árát terme­lési hely, fajta és minőség szerint az érdekelt­ség véleményének meghallgatása után időről­­időre megállapítsa és közzétegye. 2­ §• A termelő attól, aki tőle az általa termelt burgonyát a megállapított legkisebb termelői árnál alacsonyabb áron vásárolta, a tényleg kapott és a megállapított ár közötti különböze­tét a vételár átvételétől számított 3 év alatt kö­vetelheti. 3. §. Közforgalmú vasút burgonyát vagontételben, hajó vállalat pedig 50 méter mázsát meghaladó mennyiségben szállításra csak akkor vehet fel, ha a feladó egyidejűleg a szállítmánynak meg­felelő, a községi elöljáróság által láttamozott burgonyavásárlási igazolási lapot átad. Az igazolási lapot a vasút (hajó) vállalat a m. kir. Növénytermelési Hivatalnak (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos­ tér 11. sz.) küldi meg. Ha a feladó maga a termelő, az általa ter­melt burgonya tekintetében burgonyavásárlási igazolási lap helyett ugyancsak községi elöl­járóság láttamozásával ellátott burgonya ela­dási igazolási lapot kell átadnia. 4­ §• Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1928. évi X. t.-c. és az 1931 : XXVI. u­­ c. 3. §-ának rendelkezései értelmében pénzbünte­téssel büntetendő, aki a termelőnek az általa termelt burgonyáért a megállapított legkisebb termelői árnál alacsonyabb árat fizet. 5. §. Ez a rendelet az 1935. évi augusztus hó 15. napján lép hatályba ; hatályba lépése a kivitelre irányított burgonya forgalmát szabályozó ren­deleteket nem érinti. A rendelet végrehajtásáról a m. kir. földmivelésügyi miniszter gondosko­dik. Budapest, 1935. évi julius hó 31-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 49.160/1935. F. M. számú rendelete a Budapest Székesfőváros területére érkező burgonyaszállítmányok minőségi vizsgálatáról szóló 88.200/1934. F. M. számú rendelet kiegé­szítése és m­ódosítása tárgyában. A Budapest Székesfőváros területére érkező burgonyaszállítmányok minőségi vizsgálata tár­gyában a 14.750/1933. M. E. számú rendelet 5-ik §-ában, a 6.901/1934. M. E. szám alatt ki­adott rendelet 1. és 2-ik §-ában, valamint a 7.600/1935. M. E. számú rendelet 5. §-ában ka­pott felhatalmazás alapján a következőket ren­delem. A 88.200/1934. F. M. számú rendelet 3-ik §-a hatályát veszti. A jelen rendelet hatályba lépé­sétől kezdve métermázsánként 1­0 viszgálati díjat kell fizetni. A vizsgálati díj fizetése alól előzetes felmentésnek nincs helye. A befizetett vizsgálati díjat azonban a 2. §-ban meghatáro­zott előfeltételek fennállása esetében vissza kell téríteni. A vizsgálati díj esetenkénti befizetésére nincs szükség, ha a fél a vizsgálati díjak biztosítékául a m. kir. Növénytermelési Hivatal által meg­állapított átalányösszeget fizetett be és az áta­lányösszeg még ki nem merült. 2­ §• A m. kir. Növénytermelési Hivatal a befize­tett vizsgálati díjat visszatéríti annak, aki a vizsgálat alkalmával minőségileg megfelelőnek talált burgonyának Budapest Székesfőváros területére érkezésétől számított 10 napon belül igazolja, hogy a burgonyát kitől és mennyiért vásárolta, továbbá hogy bevásárlója a termelő gazdának a földmivelésügyi miniszter által megállapított legkisebb termelői árnál nem kisebb árat fizetett. A m. kir. Növénytermelési Hivatal méltánylást érdemlő esetekben és a késedelem igazolása mellett a 10 nap eltelte után bemutatott igazolás esetén is visszatérít­heti a vizsgálati díjat. A földmivelésügyi miniszter vizsgálati díj visszatérítését egyszers mindenkorra, bizonyos időre, vagy egyes szállítmányra megtagadhatja attól, aki a jelen rendelet rendelkezéseit meg­szegi, vagy kijátsza. A m. kir. Növénytermelési Hivatal a bur­gonya vásárlási igazolási lap adatait a szükség­hez képest ellenőrzi. Egyes szám ára 32 fillér­.

Next