Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. augusztus (69. évfolyam, 173-197. szám)

1935-08-01 / 173. szám értesítője

« A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő.­­ Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezekenfelü­l a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * # A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 56912/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 4071/1935. számú végzésével dr. Lellbach Gusztáv ügyvéd által képviselt dr. Beck Lajos és ifj. Beck Lajos végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 212 P 30 s követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fo­ganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1473 P 50 fillérre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésé­re jogosult és az alább megnevezett, valamint ft fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalhatók kö­vetelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten, XI. Fehérvári­ ut 185. szám, földszinten leendő­­legtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 2. (má­sodik) napjának délutáni fél 6 (félhat) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzletberendezést, üvegházi kazánt és különféle virágokat, fenyőket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Jezsorsky István ügyvéd által képviselt Mester János javára 2500 pengő és járulékai, dr. Groh István ügyvéd által képviselt Groh István és neje javára 80­0 és járulékai, dr. Lellbach Gusztáv ügyvéd által képviselt dr. Beck Lajos és ifj. Beck Lajos javára hátr. 61 P 33 f és járulékai. Budapest, 1935. évi junius hó 24. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O 5987 Árverés. Pk. VII. 606268/1935. szám. Dr. Dombováry Géza ügyvéd által képviselt özv. felsőványi Baruch Samuné javára 1160 pengő és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 25007/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi február hó 27. napján lefoglalt és 1304­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Bajza­ utca 24. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi augusz­tus hó 28. napjának délelőtti egynegyed 10 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ér két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi július hó 25. napján. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 15486 ■ Árverés. Pk. I. 56/32. 1932. szám. Dr. Rubinek István ügyvéd által képviselt Vetőmagnemesítő és Értékesítő Rt. javára 207 pengő 34 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a központi kir. járásbíróság 1935. évi 107912. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 5720 pengő becsértékű ingóságokra a kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében II. ker., Halász­ u. 1. szám, III. emelet 12. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 7. nap­jának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi julius hó 6-án. Dr. Szilágyi Imre, kir. kir. végrehajtó. O­F 15478 Árverés. Pk. I. 53672/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbiróság 800/935—3. számú végzésével dr. Géczy József ügyvéd által képviselt dr. Maléter Jenő és neje szül. Maléter Anna végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 1103 pengő 42 fillér követelés és járulékai erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1022 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és meg­nevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. kerület, Zólyomi­ út 81. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 5. napjának délutáni fél 5 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­­berendezést, képeket, szőnyegeket, rádiót és egyéb in­góságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsátási alul — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem f­eladom­" még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi junius hó 26-án. raksai Rakssányi Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 15464 Árverés. Pk. IX. 717663/1934. szám. Dr. Sommer Alfréd ügyvéd által képviselt dr. Sommer Alfréd javára 40 pengő 72 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 418905. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi június hó 4-én lefoglalt és 2790 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha­­kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Vizafogó-dűlő 1460. srszám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, festmények, szőnyegek, rádió, csillár, zongora s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi július hó 11-én. Dr. Darányi, kir. kir. végrehajtó. O­F 15480 Árverés. Pk. I. 55225/1935. szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 5471/1935. számú végzésével dr. Lukács Bernát ügyvéd által képviselt Cordatic Ma­gyar Gumiabroncs Rt. végrehajtató részére 65 al.­­ 60 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielé­gítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szen­vedőnél lefoglalt és 1245 pengőre becsült ingóságokra az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, XI. kerület, Tömös­ utca 7. számú ház földszinten és XL. Torbágyi­ út 2. szám alatti üzle­tében leendő megtartására határidőül 1935. évi augusz­tus hó 2. (kettő) napjának délelőtti 8 (nyolc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzletberendezést, motorkerékpárt, rádiót, fényképező­gépet, gitárt, sírkövet, árukódét, íróasztalt síremléket és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1935. évi junius hó 22-én. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. „0 F 15473 Árverés: 342/1935. vh. szám. A csurgói kir. járásbíró­ságnak 1934. évi 2576. számú végzése alapján dr. Gold­berger Ödön ügyvéd által képviselt Meller Henrik végre­­hajtatónak 1382 pengő 69 fillér tőke, ennek 1934. évi október hó 1. napjától járó 5 százalék kamata és 277 , 70 fillér megállapított költség erejéig, 1935. évi január 4., ill. május hó 28. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás alkalmával le- és felülfoglalt és 5050 pengőre becsült gőzmagán járó (lokomobil), benzin- és szivógáz­­motorok, cséplőszekrények és egyéb Ingóságokat Nagy­atádon, az 1935. évi augusztus hó 5. napján délután 2 órakor végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom. Nagyatád, 1935. évi július hó 11. napján. Iklódy András, kir. bírósági végrehajtó. O­F 15470 Árverés. Pk. 9091/1935. szám. Dr. Greiner József ügy­véd által képviselt Bokor Ede javára 358 pengő 82 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a pécsi kir. járásbiróság 1935. évi 972. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi május hó 2. napján lefoglalt és 8352 P 30 f becsértékű ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán üzletében Bőszén­fán leendő megtartására határidőül 1935. évi augusztus hó 6 napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt téglák, cserepek, kocsik, téglagyári beren­dezés, motor, szerszámok s egyéb ingóságokat el fogom adni. Kaposvár, 1935. évi július hó 13. napján. Wéber Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 15475 Árverés. Pk. X. 723231/1934. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 723231/1934. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Dietz István budapesti (Tátra­ u. 20/b.) ügyvéd által képviselt Bu­kán Gyula végrehajtató javára 338 pengő 76 fillér tőke és járulékai behajtására 1934. évi július hó 27. napján bírói zár alá vett 1377 pengőre becsült ebédlőkredencet, tálalót, vitrint, zongorát, karosszékeket, festményeket, csillárt és más egyéb ingóságokat hátr. 170 pengő tőke és jár. behajtására 1935. évi augusztus hó 1. (egy) napján délután 1 (egy) órakor, VII., Erzsébet­­körut 36. szám, I. emelet 14. (14. aj­tószám) ajtószám alatt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett becs­áron alul is, de legkevesebb a becsérték kétharmad­­részéért birói árverésen el fogom adni. Budapest, 1935. évi julius hó 10. napján. Adorján Béla, kir. bírósági végrehajtó. O­F 15483 Árverés. Pk. I. 55656/1935. szám. Dr. Sátor György ügyvéd által képviselt Zwack J. és társai javára 112 , 33 t tőke és több követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1371 pengő becsértékű ingóságokra az árve­rés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, I. ker., Hertelendy-u. 8. szám, földszinten (mtth.), folytatva I. ker., Böszörményi-ut 13/15. sz. a. fszt. üzletben leendő megtartására határ­időül 1935. évi augusztus hó 8. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kerékpár, írógép, csillárok, rádió és villanyiszerelői cikkek s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1935. évi julius hó 13. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 15468 Árverés. Pk. 9661/1935. szám. Hutter és Lever rt. végrehajtató javára (képviseli : dr. Oesterreicher Béla ügyvéd) 146 pengő 40­0 követelése és járulékai erejéig 1935. évi augusztus hó 12. napján délelőtt 10 órakor, Jegyes szám­ára 120 fillér.

Next