Budapesti Közlöny, 1935. szeptember (69. évfolyam, 198-222. szám)

1935-09-01 / 198. szám

1935 szeptember 1. Budapesti Közlöny a Gazdák biztosító szövetkezete által: 104121 la Gizella egylet kölcsönös élet- és hozomány­­biztosító intézet által : 311613 312285 620094 652372 743737 a Hazai általános biztosító részvénytársaság által : N 117 900 M1314 M1315 a Hermes biztosító részvénytársaság által : 17862 17863 a Hungária általános biztosító részvénytársaság által: 6179 6492 6714 7509 8025 8895 9435 a Magyar élet- és járadékbiztosító intézet, mint szövetkezet által: 10096 43391 42997 a Magyar Francia biztosító részvénytársaság által : 50036 55730 58609 59570 a Magyar Hollandi biztosító részvénytársaság által : 67606 107223 a Magyar országos biztosító intézet által: 2599 2600 3669 3838 4025 4363 5248 7043 8328 301113 302330 307590 302331 383812 302800 383813 306960 306961 a Nemzeti általános biztosító által : részvénytársaság a Phönix életbiztosító társaság által : 116135 157353 218606 242905 258875 801799 801941 802053 a Prudentia általános biztosító részvénytársaság által: 8106 8107 The Consolidated Assurance Co Ltd. által: 40102 The Standard életbiztosító társaság által: 1715 a Triesti általános biztosító társulat által : 208004 276002 296162 306900 313074 436980 484067 500265 508205 508397 518892 526248 a Turul életbiztosító részvénytársaság által: 4091 10561 az Unió biztosító részvénytársaság által: 167438 167698 167990 169374 169874 170014 170562 173900 173934 az Unió élet- és gyermekbiztosító mint szövetkezet által­ intézet, az Universale általános biztosító társaság által , 40993 számok alatt kiállított kötvényekről. A hivatkozott rendeletszakasz alapján fel­hívja ennélfogva a felügyelő hatóság a fel­sorolt biztosítási kötvények birtokosait, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlöny­ben most megtörtént közzétételétől számított 60 nap alatt, nevük és pontos lakcímük be­jelentése mellett, a kötvényeket a felügyelő hatóságnál (Budapest, I., Vár, Pénzügyminisz­térium, I. emelet 78.) szolgáltassák be, mert ellenkező esetben a jelzett határidő letelte után a felügyelő hatóság a be nem szolgál­tatott kötvényekre eső átértékelési összegeket 5245 59320 65774 86075 91512 112051 193310 264859 265812 277242 389385 434264 410845 439434 418664 420950 428015 50428 55809 56467 74267 77568 97948 98024 98744 107298 117961 120433 125018 130143 132448 132486 134681 136753 147556 152760 156743 158841 160506 161915 162495 163282 163719 164190 164561 164599 164847 164857 165219 165220 165957 a kötvények elvesztésének vagy megsemmi­sülésének bejelentésével a törvényes határidő­ben jelentkezett igénybejelentőknek fogja ki­utalni. Budapest, 1935. szeptember 1. Schmidt Nándor s. k. miniszteri osztálytanácsos. 81.600/1935. III. 2. szám.­­Hirdetmény rét- és legelőgazdasági alsófokú tanfolyamokra való felvételre. Legeltetési társulati elnökök, gazdák, pénz­tárosok és jegyzők, valamint községi bírók és elöljárósági tagok, községi legelőgazdák, végül legelőben érdekelt birtokossági elnökök részére a folyó évi november hó 15. és 1936. évi feb­ruár hó 28. közötti időben 10 napos rét- és legelőgazdasági alsófokú tanfolyamok tartását vettem tervbe. Ezek a tanfolyamok a részt­­venni kívánók számához és a lakóhelyüktől való távolsághoz képest a jászberényi, kecske­méti, karcagi, nagykállói, pápai, kehidai, cser­majori (u. p. Vitnyéd, Sopron vármegye) és szekszárdi m. kir. mezőgazdasági szakiskolák­ban fognak megtartatni. Ezeken a tanfolyamokon a rétek és legelők okszerű művelése, azok gondozása, javítása, rendszeres használata (az idevágó törvényes rendelkezések ismertetésével), azonkívül a szántóföldi takarmánytermesztés (különös te­kintettel a köztenyésztésre szolgáló apaállatok tartására) fog előadatni, továbbá a tejszövet­kezetek és tejellenőrző egyesületek létesítésé­nek fontosságáról fog ismeretterjesztő előadás tartatni. A tanfolyamon résztvevők a tan­folyam elvégzéséről bizonyítványt nyernek. A tanfolyamon résztvevők részére a tan­folyam alatt 5 (öt) pengő­díj előzetes lefize­tése ellenében az intézetben szállás és ellátás biztosíttatik. Az oda- és visszautazás költségei fejében III. osztályú személyvonati jegy ára megtéríttetik. Kocsi vagy autóbusz használatá­ért térítés nem jár. Felhívom ezeken a tanfolyamokon részt­­venni kívánókat, hogy a felvétel iránti bélyeg­mentes kérvényüket, valamint az 5 pengő díjat a lakóhelyükhöz legközelebb fekvő mezőgazda­­sági szakiskola igazgatóságához legkésőbben folyó évi október hó 20-ig küldjék be. Különös súlyt helyezek arra, hogy ezeken a tanfolyamokon a legeltetési társulati elnökök és egyéb alkalmazottak, valamint a községi közegek részt vegyenek. Ezért ezeknek az alkalmazottaknak kiküldésénél a megállapított dijat a szükséghez képest lehetőleg a társulat, vagy a község viselje. Budapest, 1935. évi augusztus hó 29-én. 3—1 M. kir. földmivelésügyi miniszter. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Sólyom József Nagyrábén 1909. évi március hó 12-én született, ref. vallásu, nőtlen, kovács­segéd, karcagi lakos a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja által 1928. évi december hó 7-én 26.364/928. szám alatt kiállított, Euró­pára és Ázsiára 1929. évi december hó 7-ig érvényes útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszíti. NEMHIVATALOS RÉSZ. Kimutatás a Jugoszláviából kiutasítottak segélyezése céljából a m. kir. belügyminisztérium 64.086. számú postatakarékpénztári letéti csekkszámlájára 1935. évi augusztus hó 29-én befolyt adományokról. Pengő 1. Kiskundorozsma községi elöljáróság befize­tése .................................................................79.50 2. Országos Baross Gábor kör befizetése . . . 44.— összesen : 123.50 Felelős szerkesztő: dr. SZÁSZ KÁROLY 1.789/1935. szám. Pályázati hirdetmény: A Nemzeti Színház igazgatósága a Nemzeti Színház épületében levő, újonnan átalakított büffé-helyiségeinek bérletére az alábbi feltéte­lek mellett nyilvános pályázatot hirdet : 1. A bérlet 1935. évi szeptember hó 25-én veszi kezdetét és két egymásután következő színházi évadra terjed ki 1937. évi június hó 30-ig. 2. A büffé tárgyát a Nemzeti Színház épü­letében levő büffé-helyiségek képezik. 3. A pályázaton résztvevők kötelesek az állami színházak egyesített főpénztáránál 500 pengő, azaz ötszáz pengő bánatpénzt letétbe helyezni. 4. A Nemzeti Színház igazgatósága fenn­tartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül szabadon válasszon, esetleg a pályázaton részt nem vett ajánlattevő ajánlatát fogadja el. Az ajánlat elfogadása esetén megkötendő bér­leti szerződés a bérlőre nézve annak aláírásá­val, a Nemzeti Színház igazgatósága részére pedig csak akkor válik kötelezővé, ha ahhoz a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­térium hozzájárul. 5. Az ajánlatok zárt borítékban „Ajánlat a Nemzeti Színház bü­fféjének bérletére“ címmel az állami színházak egyesített számvevőségé­nél (Budapest, VI., Andrássy­ út 22.) 1935. évi szeptember hó 15-ig nyújtandók be. Ugyanott a hivatalos órák alatt a részletes feltételek megtudhatók. 6759 Nemzeti Színház igazgatósága. 3 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közúti hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a­ kiadóhivatalban . I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Ingó árverések. 423/1935. szám, 10.500 pengő becsértékű bútorok, gazd. felszerelés, állatok, gépek és más ingóságok Szent­­mihálypusztán, szeptember 7-én, 11 órakor. Borsitzky László, komáromi bír. végrehajtó. O 6729 5550/1935. szám. 11850 pengő becsértékű szántógép, víztartály, gépészlakás, burgonya, tűzkazán és más ingóságok Nagylónyán, szeptember 18-án, 10 órakor. Mezey János, kisvárdai kir. végrehajtó. O 6739 694/1935. szám. 24826 pengő becsértékü állatok, gazdasági gépek, tűzifa és más ingóságok Glabár pusz­tán, szeptember 9-én, fél 10 órakor. Komlenecz Pál, lengyeltóti kir. végrehajtó. 0 6735 612222/1935. szám. 12000 pengő becsértékű bútorok, szőnyegek, zongora, festmények és más ingóságok Buda­pesten, Rökk Szilárd­ utca 18. szám, II. emelet 14. ajtó­szám alatt, szeptember 2-án, 3 órakor. Páll Lajos, kir. végrehajtó. O­F 16306 610830/1935. szám. 4110 pengő becsértékű bútorok, perzsaszőnyeg, alpacca, parcellán és más ingóságok Budapesten, Liszt Ferenc­ tér 4. szám, III. emelet 1. ajtószám alatt, szeptember 2-án, fél 2 óraikor. Dr. Augner Pál, bir. végrehajtó. O F 16309 592/1935. szám. 15010 pengő becsértékű bútorok, birka, gyapjú, lovak és más ingóságok Tápióságom, szeptember 9-én, 10 órakor. Dobsa János, nagykátai bár. végrehajtó. O F 16310 626012/1933. szám. 2630 pengő becsértékű bútorok, zongora, rádió, csillár, velencei tükör és más ingóságok Budapesten, Uri­ utca 42. szám, II. emelet 8. ajtószám alatt, szeptember 5-én, fél 4 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bír. végrehajtó. O­F 16283 52582/1934. szám. 1928 pengő becsértékű bútorok, lakberendezés, szervizek és más ingóságo­k Budapesten, Attila­ utca 23. szám, I. emelet 8. ajtószám alatt, szep­tember 3-án, 6 órakor. Dr. Váró Pál, bir. végrehajtó, 5642/1933. szám. 310 pengő becsértékű bútorok, lovak, tehén, kocsi és más ingóságok Budafokon, Kelenvölgy, Horogszegi határsor 9. szám alatt, szeptem­ber 3-án, 12 órakor. Ifj. Apáthy Péter, bír. végrehajtó, 617525/1935. szám. 7505 pengő becsértékű bútorok, kávéházi berendezés, National pénztár, borok, zongora, gyorsmérleg és más ingóságok Budapesten, Andrássy­ út 25. szám alatt, szeptember 3-án, 9 órakor. Dr. Konkoly Iván, bir. végrehajtó. O F 16286 461/1933. szám. 9000 pengő becsértékű bútorok, tehenek, lovak, gazdasági gépek, kocsik és más ingó­ságok Vácon, Téglaházi pusztán, szeptember 4-én, 10 órakor. Musk János, bir. végrehajtó. O F 16293 7426/1935. szám. 6200 pengő becsértékü vaseszterga­­pad, szalagfűrészgép, vaskocsi, nyersolajmotor és más ingóságok Lövőn, 2. szám alatt, szeptember 12-én, 11 órakor Pénzes Mihály, soproni bír. végrehajtó. 621675/1935. szám 1580 pengő becsértékü bútorok, írógép, üzletberendezés, cassa, antó és más ingóságok Budapesten, Ó-utca 16. szám, fölélsz., szeptember 6-án, fél 10 órakor. Dr. Augner Pál, bir. végrehajtó.

Next