Budapesti Közlöny, 1935. október (69. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

Budapest, IS35. 223. szám. Kedd, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések díja, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő Ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . jar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes­szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ..•••••• 4 ar. — 80 ¤ Negyedévenkint...... 14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az , Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­­minis­ztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 az. pengő. A m. kir. belügyminiszternek 131.234/193­5. Ur. a. B. M. számú rendelete Budapest székesfőváros XIV. (Zugló) köz­igazgatási kerületének területén a rendőri teendők ellátása tárgyában. Az 1930 : XVIII. t.-c. 3. §-ának (5) bekez­désében kapott felhatalmazás alapján Buda­pest székesfőváros területének uj közigazgatási kerületi beosztása a 2.130/1930. B. M. evi. számú rendelettel megállapitást nyert s az idé­zett t.-c. és §. (6) bekezdésében biztosított jo­gom alapján — a székesfőváros közönségéhez intézett 118.562/1935. B. M. számú rendeletem­­mel — azt az időpontot, amelytől kezdve a 2.130/1930. B. M. évi. számú rendelettel meg­állapított XIV. (Zugló) közigazgatási kerületi beosztás érvényes lesz, 1935. évi október hó 1-ével állapítom meg. Ezzel kapcsolatban — figyelemmel az 1881. évi XXI. t.-c. 39. §-ában foglaltakra — egye­lőre olykép rendelkezem, hogy az említett új XIV. közigazgatási kerület területén felmerülő rendőri természetű teendők ellátására és rend­őri büntető bíráskodás gyakorlására, tehát a törvényes jogszabályok szerint a székesfőváros területén a kerületi kapitányságok hatáskörébe tartozó ügyekben való eljárásra, a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságának VII. kerületi kapitánysága illetékes. Ennek a rendőrhatóságnak, amely a reá háruló feladatokat ezentúl is a jelenlegi helyi­ségeiben látja el, a címe — további rendelkezé­sig — ez : „A m. kir. rendőrség budapesti VII. és XIV. kerületi kapitánysága“ ez a rendelet 1935. évi október hó 1-én lép hatályba. Budapest, 1935. évi szeptember hó 30-án. A miniszter helyett : Dr. Preszly Elemér s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1935. évi 167.300. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő át­számításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1935. évi szeptember havában nyílt meg, továbbá az 1935. évi október havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a for­galmi adók alapját alkotó nyers bevétel valu­tában főrjük be a 2. §-ban, ha pedig devizában a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font.................... . . 16.66 P 100 belga 56.90 „ 100 canadai dollár 329.60 „ 3. §. Váltók (devizák) árfolyama: 4­ §■ Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző utolsó tőzs­dei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyez­tetnek, minden esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1935. évi szeptember hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a zala­­szentlőrinci birtokosság legeltetési társulatá­nak alapszabályait 95.223/1934. szám alatt jóváhagyta. 100cseh korona ,X S 1 X ffX 14.15 P 100dán koronaV * 1 8 ff• 74.45 19 100dinár . . .* i 1 ff 7.80 11 100U. S. A. dollárw 9 • a 9 •337.33 19 100francia frank . ffa « M­­ ff 22.30 19 100hollandi forintX 9 M ff228.65 19 100lengyel zloty ,a * « X ffs 63.75­­» 100leu « . . .• * • * ffi 2.90 1 5» 100léva .... 4.— 11 100líra ....X X s 29.90 11 100német birodalmi márkaX X ff.136.— 11 100norvég korona4 V X ff 83.81 11 100osztrák Schilling• % E * ff 80.— 19. 100svájci frank ff* 14# ff•110.70 11 100svéd korona , ■­­• 4 • 86.06 11. Amsterdam , 228.84 P Belgrád , , Berlin . „ ,* ff •I X •135.80 „ Brüsszel . , Bukarest . . ff ff •I V ff 3.41 „ Koppenhága# K * ff 74.65 „ London . , ff ff ff ff ff >: 16.71 „ Milánó . , Newvork .* Kff338.73 „ Osló . s ,a * iX 9 84.01 „ Páris , , , k> ff ff3 22.32 „ Prága . . .4 ffs a 14.07 „ Sofia (Clearing)X X 9. 4.13 „ Stockholm Varsó . . . Wien (Clearing) * s 80.45 „ Zürich . .• ■ M.110.80 „ HIVATALOS RÉSZ. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, 1935. évi szeptember hó 21-én kelt legfelsőbb el­határozásával megengedni méltóztatott, hogy vitéz Leveldi Kozma Miklós magyar királyi belügyminiszter az olasz Koronarend nagy­­keresztjét elfogadja és viselje. A m. kir. belügyminiszter a próbaszolgálatra berendelt dr. Benczur-Ürmössy Gábor tb. fő­szolgabírót, dr. Mihálffy Antal Országos Tár­sadalombiztosító Intézeti fogalmazót, dr. Ajtay Gábor m. kir. pénzügyi fogalmazót és dr. Cserzy István miniszteri számellenőrt minisz­teri segédtitkárokká kinevezte. A m. kir. belügyminiszter a próbaszolgálatra berendelt dr. vitéz Takácsy Lajos és dr. Aszalós János tb. vármegyei tisztifőorvosokat minisz­teri segédtitkárokká kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Bocz Elek m. kir. gazdasági felügyelőt, a Szatmár- Ugocsa-Bereg k. e. e. vármegyei m. kir. gazda­sági felügyelőség vezetőjét a szolgálat érdeké­ben 1935. évi november hó 1-vel áthelyezte Budapestre és szolgálattételre a minisztérium állattenyésztési ügyosztályába osztotta be. Ezzel kapcsolatban Paál Dezső járási gazda­sági felügyelőt a szolgálat érdekében áthelyezte Mátészalkára s szolgálattételre a Szatmár- Ugocsa-Bereg k. e. e. vármegyei m. kir. gazda­sági felügyelőség központjába osztotta be, egyúttal megbízta a felügyelőség vezetői teen­dőinek ellátásával. E­gyes szám­ára 15 ük­ ér.

Next