Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. október (69. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 október 1. biróilag lefoglalt különféle gépek és háztartási tárgyak és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1935. év,­ szeptember hó 12. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 17110 Ingatlan árverések. Árverés. 6247/1935. tkv. szám. A M. Kir. Kincstár végrehajtatónak, Horváth György és neje Kundher Jolán végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.286 P 77 fillér, valamint a csatlakozóknak kimondott Magyar Francia Biztosító Rt. 27 P, Vilcsek Vilmos 86.70 P és Engel Károly 35 P tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a kaposvári kir. járásbíróság területén levő, Kaposvár m. városban fekvő s a kapos­vári 306. sz. telekjegyzőkönyvben A. + 1. sorsz., 390. hrsz. alatt foglalt végrehajtást szenvedettek nevén álló ház, udvar, kerttel ingatlan 16.800 , kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi november hó 22. napján dél­előtt 10 órakor Wéber Károly kir. végrehajtó hivatalos helyiségében (Eszterházy­ utca 3. sz., földszint 20. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanból Horváth György illetőség a csatlakozódnak kimondott Magyar Francia Biztosító Rt. közbemjöttével 16.900 pengőnél, a végre­hajtató közbenjöttével az egész ingatlant 35260 pengő­nél, a csatlakozódnak kimondott Vilcsek Vilmos köz­benjöttével az egész ingatlan 38.084 pengőnél, a csat­lakozóknak kimondott Engel Károly közbenjöttével az egész ingatlan 38.212 pengőnél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározod árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. §*-ai ; 1908 :LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 . XLI. t.-c. 25. §.). Kaposvár, 1935. évi május hó 31. napján. A kaposvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7480 Árverés. 4463/1935. tk. szám. A Magyar Földhitelinté­zet budapesti . (V., Bálvány­ utca 7.) bej. vég végrehaj­­tatána­k Petrovics György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 3„09„00 + 4„11,.03 -4- 4,,00,.01 + 4„00,.01 £ lejárt tőke és járulékai behajtása végett a kir. járás­bíróság területén lévő, 1. Szentgáloskér községben fekvő s az ugyanot­tani 456. sz. tekvben A. +­ 2—3. sorszám, 696/547/3. és 696/547/6. hrsz. alatt felvett ingat­lanokra 5.565 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. Az 1. alatti ingatlanok a Magyar Földhitelintézet ké­relmére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharma­dán alul el nem adhatók. Az árverésnek Szentgáloskér községházánál való meg­tartására az 1935. évi november hó 21. napjának dél­előtti 10 óráját tűzi ki. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és azt a kikiáltási árnál magasabb ajánlat ese­tén, ha többet ígérni senki sem akar, az általuk ígért ár 10 százalékáig kiegészíteni. Igal, 1935. évi szeptember hó 11. napján. Az igali kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 7484 Árverés. 18434/1935. tkvi szám. Kalocsai Takarékpénz­tár végrehajtatának dr. Háhn Béla végrehajtást szen­vedő ellen 4.083 pengő 33 fillér tőke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság özv. Fleischer Ignácné szül. Háhn Etel siklósi lakos utóajánlata következtében az 1908 : XLI. t.­cikk 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 4.083 pengő 33 t tőkekövetelés, ennek 1982. évi szeptember hó 7. nap­jától 1934. évi június hó 14. napjáig és 1934. évi dec. hó 1. napjától járó 8 százalék kamata, 295 pengő 73 fillérben már megállapított per- és végrehajtási költség behajtása végett, a kalocsai kir. járásbíróság területén levő, Kalocsa városban fekvő s a kalocsai 2766. számú betétben A. + 1. sor­, 45. hrszá­m alatt felvett, a Bel­­­telekben fekvő 128 négyszögöl területű beltelki ház és udvarra 9.900 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi október hó 31. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 . LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Kalocsa, 1935. évi szeptember hó 18-án. A kalocsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7477 Átverés. 5338/1935. tkv. sz. A M. Kir. Államkincstár végrehajtat­ának, Orbán József és neje Szalóki Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.229 pengő 19 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kaposvári kir. járásbíróság területén levő, Kaposvárott fekvő s a kaposvári 234. telek­jegyzőkönyv­ben A. + 294. és 774/a. hrsz. alatt felvett végrehajtást szenvedők nevén álló ingatlanokra 10.400 pengő együt­tes kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi november hó 18. napján dél­előtt 10 órakor Teutsch Gusztáv kir. végrehajtó hivata­los helyiségében (Eszterházy­ utca 3. sz., földszint 20. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881 : LX­­.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított" óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállitott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170­0-as ; 1908 : LX. t.-c. 21­4.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Kaposvár, 1935. évi május hó 1. napján. A kaposvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7481 Árverés. 15608/1935. tk. szám. Külső Szolnokmegyei Takarékpénztár Rt. végrehajtatának. Fehér János és neje Hamzi Mária, Rabanek Ferenc és neje Fehér Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a szolnoki kir. törvényszék és járásbíróság területén levő Szolnok m. városban fekvő s a szolnoki 3460. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sor, 231. hrsz. alatt felvett B. 12, 13. sorsz. szerint Rabanek Ferenc és neje Fehér Mária nevén álló lakó­házra 2.100­0 kikiáltási árban, a szolnoki 5149. sz. telekkönyvi betétben A. T. 1., 6. sorsz., 12282. és 12283/5. hrsz. alatt felvett B. 7., 8. sorsz. szerint Fehér János és neje Hamzi Mária nevén álló lakóházra és 1 hold 1178 négyszögöl területű szőlőre 1.898 pengő kikiáltási árban. Egyben a fedezeti elv alapján a telekkönyvi ható­ság a legkisebb vételárat, amelyen alul az ingatlant el­adni nem lehet, a következőkben állapítja meg : a szolnoki 3460. sz. telekkönyvi betétben felvett in­gatlanra Vonatkozólag : 1. az árverést kérővel szemben a kikiáltási ár felében, 2. Vilcsek Vilmos csatlakozóval szemben 7.467 pengő­ben, Kir. Kincstárral szemben 8.655 pengőben, Vilcsek Vilmos csupán Fehér Mária B 13. sorsz. alatti fele­rész illetőségére kérheti az árverés megtartását. A szolnoki 5149. sz. telekkönyvi betétben felvett in­gatlan a kikiáltási ár kétharmad részén alul nem ad­ható el, ezen ingatlanra nézve csupán az árverést ki­­füzető cég kérheti az árverés megtartását. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság helyiségében megtartására 1935. évi október hó 16. (tizenhat) napjénak délelőtti 9 (kilenc) órá­ját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a fentebb már meg­állapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42 §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: XL­­.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Szolnok, 1935. évi augusztus hó 30. napján. A szolnoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7461 Árverés. 2421/1935. szám. A M. Kir. Államkincstár végrehajtatónak, Hartvig György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 642 al. P 58 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagyatádi kir. járás­bíróság területén levő, Bodvica községben fekvő s a bodvicai 70. sz. telekjegyzőkönyvben foglalt ingatla­nokra, u. m. A. I. 2. sorsz., 119. hrsz. szántóra (adó- és becslési biz. szerint réti A. I. 3—6., 9., 11—14. sorsz., 130., 132., 247., 331., 414., 451., 602., 621., 671. hrsz. szántókra, A. I. 15. sorsz., 742. hrsz. szántóra (adó- és becslési biz. szerint rét). A. I. 16. sorsz., 744 hrsz. rétre, A. I. 17., 18. sorsz., 709/11., 709/12. hrsz. szőlőkre, A. I. 20. sorsz., 710W2/16I. hrsz. szántóra együtt 8.199 ar P 60 fillér, A. I­ 1. sorsz., 70/4. hrsz. rétre a beltelekben (adó- és értékbiz. szerint ház és udvar is) 1.579 ar. P, A + 2. sorsz., 393/a. hrsz. rétre (adó- és értékbiz. szerint szántó) 174 ar. P kikiáltási árban és pedig a 7530/1878. és 1515/1889. sz. végzésekkel özv. Hartvach Jánosáé ,szül. Beleznai Éva javára bekebelezett özvegyi jognak épségben hagyása mellett elrendelte. Az árverést 1935. évi december hó 2 napján délelőtt 9 órakor Bodvica községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő 70/4. hrsz. ingatlan a kikiál­tási ár felénél, a lobbi kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §■)• Nagyatád, 1935. évi junius hó 30. napján. A nagyatádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 7482 Árverés. 34923/1935. tkvi szám. (VI. 1323/1931.) Budapesti Kisipari Hitelintézet Rt. végrehajtjatainak, Konrád Károly és neje Slam­kó Paula végrehajtást szem­védők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság Frischfeld Tivadar budapesti (Forgách­ u. 19.) lakos utóajánlata következtében az 1908 : XLI. t.-cikk 27. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 7.200 + 10.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, to­vábbá a csatlakozottnak kimondott, még pedig az egész ingatlanra: 1. Váradi József 80 pengő, 2. Országos Társadalombiztosító Intézet 5.587 pengő 40 Fillér, 3. Engel Károly 365 pengő 50 fillér, csupán Konrád Károly révén álló 1/2 rész illetőségre: 4. Keller László 80 pengő, 5. Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 300 P, 6. Kir. Kincstár és Budapest székesfőváros közönsége 7.834 pengő 83 f + 9.136 pengő 65 f + 4.556 pengő 52 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területein levő, Budapesten fekvő s a Budapest székes­főváros dunabalparti részének 1989. sz. tkvi betétében 26200 s­orszám alatt felvett, VI. kerület, Forgách­ utca 19. szám alatt fekvő kertből álló 439 20/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedők tulajdonában levő ingatlanra 18.306 pengő kikiáltási árban; az ingatlanra B. 4. sorszám alatt Budapest székes­fő­város közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlá­tozás, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 1. sor­szám alatt 50.000 korona erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1935. évi október hó 30. napján délután 5 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 26. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlant az utó­ajánlati árnál ala­csonyabb árban eladni nem lehet. Amennyiben az ár­verésen az utóaján­latnál (mely 17.600 pengő) nagyobb ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által megvettnek kell kijelenteni. Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésen meg nem jelent. Az utóaj­ánlatt vissza nem vonható. Az újabb árverés költségeit (kiküldőit, kikiáltó dija, hirdetési költség) a vevő az ígért vételáron felül köteles fizetni. (1908: XLI. t.-c. 27. §) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5%-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c. 44. §. ; 1911:1. t.-cikk 127. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki­küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1935. évi augusztus hó 28-án. A budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 17120 Árverés. 27776/1935. Ikvi szám. (VII. 1086/32.) Szál­kai és Nádudvari Hengermalom Rt. végrehajtatónak, Kádár Rezsőivé szül. Klein Gizella végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elren­deli a végrehajtási árverést 1.866.P 90 f tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fe­dezet tárgyalásért megállapított 90 P költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott , Schrank Károly 4.500 P tőke és járulékai és a fede­zeti tárgyalásért ezúttal megállapított 50 P költség be­hajtása végett ; a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek­­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szfév. dunabalparti részének 9729. sz. telek­könyvi betétében 32896. hrsz. alatt felvett VII kerület, Grassalkovich­ utca 45. szám alatt fekvő ház, épület és udvarból álló 54 50/100 négyszögöl terjedelmű végre­hajtási szenvedő tulajdonában levő ingatlanra , 32.700 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1935. évi október hó 9. napján délután 5 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., földszint 26. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb árban, amennyiben a legkisebb vételár állapíttatott meg, ez esetben azon alul eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §., 5.610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöt­tnél letenni.

Next