Budapesti Közlöny, 1935. december (69. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám

Budapest, 1935. Vasárnap, december I. 274. számi HIVATALOS LAP. y* — —­­.............­­Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . .Iar.P281 „ negyedévenkint .3 „ 84n Magánosoknak havonkint . . .3 „ 20n „ negyedévenkint.9 „ 60 Egyes szám ára 8 old. terjedelemig—16» „ „ „ további 8 old.­kint—16» Hivatalos Értesítő. Havonkint...................... . . 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Az „Országos Törvény­tár “-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapitott ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi iparügyi miniszter előter­jesztésére vitéz nagybányai Horthy Istvánnak, a Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gép­gyárak helyettes vezérigazgatójának a minisz­teri tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 27. napján. Horthy s. k. Bornemisza Géza s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Szalatnyay-Klauszer Kálmán, dr. Radák György, dr. Berkes Vilmos, Váray-Wölfer Sán­dor és dr. Panajoth-Fejér Gyula nyugalmazott rendőrfőtanácsosoknak a rendőrfőkapitány­helyettesi címet, Kenedi Géza és Vozák József nyugalmazott rendőrtanácsosoknak a rendőr­főtanácsosi címet és Vörös Béla nyugalmazott detektivnek a detektivfelügyelői címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 9. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete személyzeti létszámában — jelenlegi fizetési osztályukban való meghagyásuk mellett — dr. Szaszovszky László főorvosi főorvos-igaz­gatóvá, dr. Schütz János kórházi vezető-fő­orvost kórházi igazgató-főorvossá és dr. Tóth Jenő helyettes-főorvost orvos-aligazgatóvá ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 13. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Csák István nyugalmazott miniszteri számvevőségi igaz­gatónak, nyugalombavonulása alkalmából a közszolgálat terén szerzett érdemeiért elismeré­sem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Sárkány Gyula ceglédi polgármester­nek a közigazgatás és városfejlesztés terén ki­fejtett érdemes működése elismeréséül a ma­gyar királyi kormányfőtanácsosi címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 20. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Piacsek Emil miniszteri osztálytaná­csosi címmel felruházott nyugalmazott belügy­minisztériumi miniszteri titkárnak közéleti és társadalmi téren szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 27. napján. Horthy s. k. ■vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Szentgyörgyi Zoltán Zemplén vár­megyei árvaszéki elnöknek 33 évi értékes köz­­szolgálati működése alatt szerzett érdemei el­ismeréséül a magyar királyi kormányfőtaná­csosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 27. napján. Horthy s .k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Nicsovics Vazul szigetvári ügyvédnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 30. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Dobos László ceglédi lakos, földbirtokosnak és Suppán Kornél budapesti lakos, nyugalmazott huszárőrnagynak, a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érde­meik elismeréséül, a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1935. évi november hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1935. évi november hó 21-én 83.047/1935. szám alatt kelt elhatározásával a kisoroszi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokosság legeltetési társu­latának önkormányzatát felfüggesztette és az ügyek vitelére az 1913. évi X. t.-c. 66. §-a értel­mében dr. Kazacsay Miklós szolgabiró, pomázi lakost kiküldte, a miniszteri biztos mellé állított véleményező bizottság tagjaiul pedig K. Greff József és Budler Mihály kisoroszi lakosokat je­lölte ki. A m. kir. Erzsébet tudományegyetem Rectora Kutnyák János és Mikes Lajos egyetemi II. osz­tályú altiszteket I. osztályú altisztekké,­­ Makó András és Milotta Tamás kisegítő szol­gákat pedig egyetemi II. osztályú altisztekké kinevezte. A kinevezéseket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 26.082/1935. IV. számú rendeletével jóváhagyta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Illés András nyíregyházai kir. kath. gimnáziumi II. osztályú altisztet saját kérelmére a mező­kövesdi kir. kath. Szent László reálgimnázium­hoz áthelyezte, valamint Tiber József székes­­fehérvári lakost a miskolci kir. kath. Fráter György gimnáziumhoz és ifj. Rohrmann József budapesti lakost a nyíregyházai kir. kath. gim­náziumhoz, ideiglenes minőségben II. osztályú altisztekké kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a mező­­gazdasági tudományos és kisérletügyi intézmé­nyek altiszti és szolgai személyzetének lét­számában Tima János kisegítő szolgát ideigle­nes minőségű II. osztályú altisztté kinevezte. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszternek 1935. évi 61.380/1. K. K. M. számú rendelete a nyílt árusítási üzleteknek a folyó évi decem­ber hó 9-től 24-ig terjedő időben köznapokon és a folyó évi december hó 15-ére, valamint 22-ére eső vasárnapon való nyitvatartása, továbbá az égetett szeszesitaloknak az utóbb­­emlitett vasárnapon való árusitása tárgyában. Az 1891 : XIII. törvénycikk 3. §-ában és az 1921 : XXXVII. törvénycikk 1. és 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján a m. kir. ipar­­ü­gyi miniszterrel, valamint a vasárnapi munka­szünet tekintetében a m. kir. belügyi, föld­mivelésügyi és pénzügyminiszterekkel egyet­értően az alábbiakat rendelem. Budapest székesfőváros területén, valamint azoknak a városoknak és községeknek terüle­tén, ahol az üzleti zárórát az 1921 : XXXVII. Egyes szám ára 10 fillér.

Next