Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1935. december (69. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-01 / 274. szám értesítője

Vasár*nap, decem­ber* I. Budapest, 1935. 274. szám. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. / * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. ♦ * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 567/1935. Vh. szám. (Pk. 670/1932. szám.) Dr. Kálmán Jenő ügyvéd végrehajtató javára végrehaj­tást szenvedők ellen 6315 a tőke és járulékai erejéig a tabi kir. járásbíróság P. 2900/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 1931. évi no­vember hó 6. napján lefoglalt és 10.083 pengőre becsült ingóságokat, közöttük : lovakat, szarvasmarhákat, ser­téseket, bútorokat, gazdasági felszereléseket, bort és borosedényeket stb. a fenti Pk. számú végzés és Viht. 102. §-a alapján Nyim községbe, végrehajtást szen­vedők lakásához 1935. évi december hó 7. (­hetedik) napjának délelőtti 10 (tíz) órájára most kitűzött birói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni. Tab, 1935. évi november hó 13-án. Ifj. Czotter Jenő, kir. bír. végrehajtó. O 8991 Árverés. 1555/1935. vght. szám. Dr. Kende Arthur budapesti ügyvéd által képviselt Magyar-Francia Bizto­sító Rt. javára 237 pengő tőke után járó kamatok és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a köve­telésre időközben részletfizetés történt, annak beszámítá­sával, a budapesti kir. járásbíróság 1933. évi 19366. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1934. évi január hó 2-án le- és felülfoglalt és 14.887 pengőre becsült ingóságokra a szentesi kir. járásbíróság Pk. 7846/1934. számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szentesen, a Szőke tégla­gyárban leendő megtartására határidőül 1935. évi de­cember hó 14. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, különféle cserepek, téglák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Szentes, 1935. évi november hó 8-án. Pardy Gábor, kir. bír. végrehajtó. O­F 18538 Árverés. Pk. X. 637155/1933. szám. Dr. Andor László ügyvéd által képviselt Wieg Józsefné javára hátr. 290 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 426956/1933. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 11-én lefoglalt és 1415 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követe­lése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. ker., Gróf Károlyi­ utca 5. szám, I. em. 1. ajtó, II. lépcső alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi december hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, perzsa­szőnyeg, függönyök, csillár, férfi felsőruhák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi november hó 14-én. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F. 18535 Árverés. Dk. IX. 735052/1934. szám. Dr. Mártony Jó­zsef ügyvéd által képviselt özv. Grünwald Vilmosné és Társai javára 80.02 P költség és több követelés és járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 322847/1934. szám­i végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi de­cember hó 5-én lefoglalt és 1480­­-re becsült ingósá­gokra a budapesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Sziget­ u. 38. házszám, IV. emelet 21. ajtó­­szám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi december hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bulurolk, ebédlőszekrény, zongora, szőnyegek, garnitúra s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn­ felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi november hó 6-án. Kirchner Béla, kir.­­kir. végrehajtó. O­F 18539 Árverés. Pk. X. 609434/1935. szám. Dr. Markovics György ügyvéd által képviselt dr. Vargha László javára 180 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 227528/1934. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 30-án lefoglalt és 2063 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján, Pk. X. 623937. sz. dr. Tárnok Béla ügyvéd által képviselt Simon Péter javára 245 pengő és járulékai, Pk. X. 624423. sz. dr. Kardos Nándor javára 877.20 P és jár., Pk. X. 641466. sz. dr. Gelléri Sándor javára 188.70 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. ker., Vilmos császár­ út 35. szám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1935. évi december hó 13. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, csil­lárok, képek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi november hó 22-én. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 18534 Árverés. Pk. I. 58899/1932. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 6338/1932., 32939/1935. számú végzésével dr. Richter Béla budapesti ügyvéd által képviselt dr. Dorogi István és Társai végrehajtatok részére 863 pengő 33 fillér kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1.530 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a megnevezett, valamint a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók követelése erejéig, Budapesten, XI. ker., Fehérvári-irt 42. számú ház, a vasúti átjárón inneni bérház föld­szinti üzlethelyiségében leendő megtartására határidőül 1935. évi december hó 2. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás­berendezést, szőnyeget, órát, festményt, dísztárgyat, ezüstserleget és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el­adom, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot Másban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1935. évi november hó 5-én. Tamás Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 18531 Ingatlan árverések. Árverés. 7725/1935. szám. Dr. Kálmán Jenő végre­­hajtatónak Béndek Imre (Samu) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság az újabb árverést 126 pengő 67 fillér tőkekövete­lés és járulékai behajtása végett a tabi kir. járásbíróság területén levő, Karád községben fekvő s a­­karádi 371. sz. tekvben A. I. 1—7., 9—12. sorszám, 1863/b., 1990/b., 2071/b., 2333/1., 2578/1., 1240/4., 2855., 3774/b. 3910. Irisz. szántó, rét, erdő és legelő illetőségre, Béndek Imre és neje haszonélvezeti jogával terhelten, 3936 pengő ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi január hó 7. napján délelőtt 10 órakor Karád községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadéki képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (­908 . XLI. t.­e. 25. §.). Tab, 1935. évi november hó 10. napján. A tabi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8990 Árverés. 30020/1935. szám. Filp Rezső és neje végre­­hajtatónak, Bársony Istvánna szül. Vass Ilona végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a gödöllői kir. járásbíróság területén levő, Cinkota községben fekvő s a végrehajtást szenvedő nevén álló cinkotai 958. számú tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 930/1/a., 930/ll/a/a. hrszám alatt foglalt 481­­+ 143 négyszögöl területű házra és ingatlanra 6070 pengő kikiáltási ár­ban, az ingatlan 67/72-ed részére pedig 5984 pengő ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi december hó 12. napján dél­után 2 órakor, Cinkota községházánál fogják megtar­tani. 1. A legkisebb vételár a következő: a) Sarlay Józsefért 67/72-ed részre a kikiáltási ár fele, b) végrehajtatok C. 11., 14. alatti követeléséért csak 67/72-ed részre 9113 pengő, c) végrehajtatok C. 21—22. alatti követelésért 9511 P, d) Luft Károlynéért 9583 pengő, e) végrehajtatok C. 29—30. alatti követelésért 10.8­30 pengő. Az árverelni szándékozóik kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. t­c. 25. §.). Gödöllő, 1935. évi szeptember hó 14. napján. A gödöllői kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 9026 Egyes szám ára 20 fillér.

Next