Budapesti Közlöny, 1936. január (70. évfolyam, 1-25. szám)

A Budapesti Közlönyben az 1938. évben közzétett miniszteri rendeletek mutatója. M. kir. miniszterelnökség részéről. 11.100/1935. A védettség visszaállításának kérelmezése tekintetében megállapított határidő meghosszabbí­tása tárgyában. 1. szám, 111.040/1935. A Magyar Királyság és Olaszország között Rómában 1932. évi február hó 23. napján aláirt­­ Kiviteli Megállapodás felmondási záradékának­­ módosítása tárgyában. 1. szám. 8­200/1936. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a­­ alapján tett intézkedésről. 8. szám. ■ 1­001/1935. Az idegenforgalmi ügyek szabályozásáról, 1i 9. szám. d100/1930). A részvénytársaságok és szövetkezetek mérle- A gének készítése és üzleteredményének felhasználása­­ tárgyában. 17. száza. S300/1936. Értékpapirbehozatal eltiltása, részvények * osztalékszelvényei, záloglevelek s kötvények szel­vényei beváltásának újabb szabályozása és a kül­földdel szemben fennálló áruvételár tartozások­nak pengőben lerovása tárgyában. 17. szám, 500/1936. A Budapest székesfővárosban és környékén az elsőrendű barnakenyér árának megállapításáról szóló 4.520/1934. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 22. szám. 590/1936. A pénzintézeteknek a Pénzintézeti Központ közbenjöttével foganatosított önkéntes felszámo­lása tárgyában kibocsátott rendeletek alapján engedett halasztás díjának újabb meghosszabbí­tásáról. 23. szám. 680/1936. A tyúktojás forgalombahozatalának szabá­lyozása tárgyában. 39. szám. 1.300/1936. Az 1936. évi mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozdítása tárgyá­ban. 46. szám. 1.400/1936. Az Arelemző Bizottság szervezése, valamint a Kartelbizottság szervezetéről és működéséről szóló 5.382/1931. M. E. számú rendelet kiegészítéséről kiadott 1.200/1933. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 49. szám. 1.500/1936. A m. kir. központi dij- és illetékkiszabási hivatal új elnevezéséről. 51. szám. 1.600/1936. A cukorrépatermeléssel és a cukorgyártással kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról. 58. szám. 2.310/1936. Külföldi biztositó társaságok belföldi üzle­tére vonatkozó egyes rendelkezések tárgyában. 83. szám. 2.311/1936. A Görögországgal 1936. évi április hó 2.-án aláirt Pótegyezmény és fizetési Egyezmény életbe­léptetéséről. 84. szám. 1.250/1936. A társadalombiztosításra vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegészítése tárgyá­ban. 102. szám. 2.700/1936. Egyes lakóházak adómentessége tárgyában. 102. szám. 3.040/1936. A vámtarifáról szóló 1924. évi XXI. t.-c. 2. §-a alapján tett intézkedésekről. 114. szám. Helyesbítés. 122. szám. t.3.410/1936. Az állami gyermekvédelem székesfehérvári és váci kisegítő intézeteinek (ipariskoláinak) igaz­gatásáról és felügyeletéről. 127. szám. .703/1936. A kivitelre szánt sárgabarack és őszibarack minőségének ellenőrzése és annak tanúsítása tár­gyában. 135. szám. 3.000/1936. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyá­ban. 138. szám. 3.895/1936. A Csehszlovákiával 1936. évi június hó 1­5-én aláirt Pótmegállapodás életbeléptetése tárgyában. 142. szám. 4.040/1936. A Phönix életbiztosító társaság belföldi fiókja ügyeinek rendezésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában. 146. szám. 4.050/1936. Életbiztosítási szerződésen alapuló nem pen­gőben kirótt kötelezettségeknek pengőben lerovása tárgyában. 146. szám. Helyesbítés 147. szám. 3.700/1936. A mezőgazdaságnak nyújtandó kedvezmé­nyek tárgyában kiadott rendeletek hatályának az 1936137. gazdasági évre való meghosszabbítása tár­gyában. 146. szám. 4.000/1936. A rendőrőrszemélyzet illetményrendezésének szabályozása tárgyában. 147. szám. 4.001/1936. A próbacsendőr részére megállapított csend­őrségi pótdíj megszüntetése tárgyában. 147. szám. 4.200/1936. A Budapest székesfőváros területén levő gyógyhelyekről és üdülőhelyekről szóló 9.990/1934. M. E. számú rendelet kiegészítése és módosítása tárgyában. 148. szám. 4.600/1936. A gabonanemű­ek tőzsdei határidőforgalma tárgyában. 163. szám. 4.550/1936. A boroshordók behozatalának megkönnyí­tése tárgyában. 163. szám. A Toldi Miklós Érdemérem alapszabályai 164. szám. 4.100/1936. Az Országos Fagazdasági Tanács kiegészí­tése tárgyában. 169. szám. 4.400/1936. Lovak külföldre szállításának szabályozá­sáról 175. szám. 4.750/1936. A szarvasmarhák, borjuk, lovak, csikók, juhok és bárányok tüzesvassal vagy más módon való megjelölésének szabályozása tárgyában 176. Helyesbítés 177. szám. 4.677/1936. Budapesti székesfőváros statisztikai hivata­lának tisztviselői részére előirt felsőfokú statisz­tikai szakvizsga letételére vonatkozó átmeneti in­tézkedések tárgyában. 186. szám. 4.650/1936. A fűszerpaprikaértékesités szabályozásáról. 186. szám. 5.050/1936. Hivatali állások betöltése tekintetében a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet elvégzésének képesítő hatálya tárgyában. 196. szám. 5.350/1936. A Spanyolország és a spanyol gyarmatok területére rendelt fegyver és hadianyagküldemé­nyekre vonatkozó kiviteli és átviteli tilalom tárgyá­ban. 204 szám. 5.180/1936. Az Osztrák Köztársaság Kormányával Bécs­­ben, 1934. évi junius hó 28. napján kelt jegyzék­váltás útján létrejött megállapodás végleges életbe­léptetése tárgyában. 204. szám. 5.190/1936. Az Osztrák Szövetséges Állam kormányával Bécsben, 1935. évi május hó 15. napján kelt jegy­zékváltás közzététele tárgyában. 204. szám. 5.370/1936. A közúti gépjárművek közúti célokra való megadóztatásáról szóló 1928 : VI. t.-c. egyes rendel­kezéseinek módosítása tárgyában. 205. szám. 5.402/1936. A m. kir. államkincstár és a M. Kir. Fo­lyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság között az 1926 : XXIII. és 1932 : XVI. t.-c.-ben kapott fel­hatalmazás alapján kötött szerződés, illetőleg pót­szerződés módosítása tárgyában. 207. szám. 5.540/1936. Burgonyának szeszfőzés céljaira fokozot­tabb mértékben való felhasználása tárgyában. 214. szám. 5.800/1936. A gyülekezési jog korlátozásáról. 223. szám. 5.720/1936. A Budapesten 1935. évi junius hó 14. nap­ján kelt magyar csehszlovák kereskedelmi meg­állapodás és a hozzátartozó zárójegyzőkönyv vég­leges életbeléptetése tárgyában. 226. szám, 5.600/1936. Finnországgal szemben az útlevélláttamozási kényszer megszüntetése és az ezzel kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában. 228. szám. 5.200/1936. A földbirtokrendezés során juttatott földek 1936. évi törlesztőrészleteinek mérséklése tárgyá­ban. 228. szám. 6.100/1936. A m. kir. Külkereskedelmi Hivatalnak a m. kir. külügyminiszter hatásköre alá helyezése tár­gyában. 241. szám. 6.200/1936. A m. kft­. Külkereskedelmi Hivatal elnök­sége és a Külkereskedelmi Bizottság összeállítása tárgyában. 242. szám. 6.150/1936. A Lengyel Köztársasággal 1936. évi április hó 24-én aláirt Harmadik Pótjegyzőkönyv ideig­lenes életbeléptetése tárgyában. 243. szám. 6.300/1936. A Gyógy és Ipari Növényforgalmi Iroda (Növényvédelmi és Növényforgalmi Iroda) meg­szüntetéséről. 250. szám. 6.500/1936. A védettségnek a 10.000/1935. M. E. számú rendelet 16. §-a esetében való meghosszabbítása tárgyában. 251. szám. 6.320/1936. A Görögországgal 1936. évi április hó 2-án aláírt Pótegyezmény végleges életbeléptetése tár­gyában. 252. szám. 6.400/1936 A kereskedői mérleg valódiságának helyre­állítása és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről szóló 7.000/1935. P. M. számú rendelet újabb mó­dosításáról. 263. szám. 6.600/1936. A közigazgatási bizottság különleges alaku­latairól szóló 7890/1939. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 263. szám. 6.480/1936. A Finn Köztársaság kormányával Buda­pesten 1936. évi október hó 31. napján aláirt pót­jegyzőkönyv közzététele tárgyában. 264. szám. 6.660/1986. A Rio­ de Janeiroban 1936. évi július hó 30-án kelt magyar-braziliai Ideiglenes Kereskedelmi megállapodás életbelépése tárgyában. 273. szám. 6.624/1936. A tengeri hajókra vonatkozó brüsszeli nem­zetközi egyezmények tárgyában. 277. szám. 7.100/1936. Gyülekezési jog korlátozása tárgyában. 278. szám. 5.400/1936. A szükséglakások jogviszonyainak szabályo­zásáról szóló 4780/1932. M. E. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről. 279. szám. 7.200/1936. A mozgófénykép üzemekről szóló rendeletek módosításáról és kiegészítéséről. 282. szám, 4.800/1936. A Phönix életbiztositó társaság belföldi fiókja ügyeinek rendezésével kapcsolatos egyes rendelkezések tárgyában kibocsátott 1936. évi 4040. M. E. számú rendelet kiegészítése és a biztositó magánvállalatokra vonatkozó egyes kérdések sza­bályozása tárgyában. 285. szám. 7.210/1936. Az állami hajók mentességére vonatkozó brüsszeli nemzetközi egyezmény tárgyában. 287. szám. 7.450/1336. Az árak ellenőrzéséről 292. szám. 7.180/1936. A külfölddel szemben fennálló egyes tarto­zásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló 6900/1931. M. E. számú rendelet hatályának to­vábbi meghosszabbítása tárgyában. 292. szám. 7.250/1936. Az arányban teljesítendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet hatályának újabb meghosszabbítása tárgyában. 292. szám. 7.390/1936. A részvénytársaságok, szövetkezetek és korlátolt felelősségű társaságok, közüzemek, egyes közérdekű testületek és egyesületek gazdaságosabb működésének elősegítéséről kibocsátott 4.600/1933. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 292. szám. 7.270/1936. Az irodalmi és művészeti művek védelmé­ről szóló nemzetközi okmányok hatályáról. 292. szám. 7.550/1936. A biztosító magánvállalatok működéséhez szükséges engedély kiadásának ideiglenes felfüg­gesztése tárgyában 5.155/1936. M. E. szám alatt ki­bocsátott rendelet módosításáról. 295. szám. 7.455/1936. A textilipari vállalatok által fizetendő mező­­gazdasági hozzájárulás tekintetében a 6.100/1933. M. E. számú rendelet 12. íj­ában foglalt rendelke­zések módosítása tárgyában. 297. szám. 7.460/ 1936. A textilipari vállalatok nyersanyagbeszer­zésének elősegítése tárgyában kiadott 8.190/1935. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. 297. szám, 7.380 1936. A földbirtokrendezés során megváltott föl­dek után járó megváltási árkövetelések folyósítá­sának további felfüggesztése tárgyában. 299. szám. M. kir. belügyminisztérium részéről. 264.050/1935. Az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről nyújtott betegségi biztosítási segélyek igénylésével kapcsolatos „munkaadói igazolvány“ megtérítési díjának mérséklése tárgyában. 1. szám. 271.960/1935. Az 1935 36. évi inségenyhitő tevékenység költségeinek fedezése céljából egyes községekben inségjárulék kivetéséről. 5. szám. 1.089/1935. A tejnek, tejszínnek és tejfölnek Budapest székesfőváros területére behozatala tárgyában. 22. szám. 184.300/1935. Az automata billiárdasztalok felállításá­nak és üzemben tartásának rendőrhatósági engedé­lyezése. 22. szám. . 260.523/1935. A bányanyagbérbiztosítási járulék kulcsá­nak és összegének megállapítása tárgyában. 26. szám. 230.800/1986. Az egységes összetételű gyógyszerek és gyógyszerkülönlegességek ellenőrzése tárgyában ki­adott 200/1983. B. M. számú körrendelet, illetőleg az ahhoz csatolt szabályrendelet egyes rendelke­zéseinek kiegészítése tárgyában. 36. szám, 168.950/1936. Az automata billiárdasztalok felállítására és üzembetartására vonatkozó hatósági engedélyek illetéke. 38. szám. 200/1936. Az orvosi rendtartásról szóló 1936 : I. tör­vénycikk egyes rendelkezéseinek életbeléptetése tárgyában. 46. szám. 210/1936. Az orvosi kamarák számának, területének és székhelyének megállapítása tárgyában. 46. szám. 260.380/1936. Az állami vagy közkórházak tüdőbeteg­osztályán tüdőgü­mőkórban ápolt biztosítottak után négy héten túl járó ápolási költség tárgyában. 47. szám. 260.770/1936. A társadalombiztosítási tartozások egy ré­szének kivételes elengedése körüli eljárás szabályo­zásáról szóló 261.600/1935. B. M. számú rendelet módosítása tárgyában.­­47. szám, 170.000/1936. A közúti forgalomban résztvevő magán­használatú teherszállítá­s különleges, továbbá a közhasználatú gépjáróművek és pótkocsik­­­pót­tengelyek) megvizsgálása, 49. szám.

Next