Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. január (70. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest, 1336. la SSIÜIEIb--'"' Szerda, Január 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A„.BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő Har­madik napon történik. 3-án lefoglalt és 3.138 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság 633493/1935. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapjáns a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VI. ker., Teréz­­körút 37. szám, II. em­. 1. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1936. évi január hó 24. napjának dél­utáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bú­torok, keleti szőnyegek, festmények és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi december hó 21. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 19187 Árverés. Pk. I. 63571/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 17352. 935. sz. végzésével dr. Schwartz Károly ügyvéd által képviselt Lefkovics és Vándor végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 92 pengő követelés és járu­lékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganato­sításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1.050 P-re becsült ingóságokra a fenti sz. végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán, Budapest, II. ker., Trombitás­ u. 12. számú ház I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1036. évi január hó 4. (Négy) napjának délutáni fél 4 (félnégy) óráját tűzöm ki, amikor a biróilág lefoglalt bútorokat, lakásberen­dezést, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori ren­deletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám,a rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelent­sék be. Budapest, 1935. évi december hó 3-án. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 19207 Árverés. Pk. 2274/1935. szám. I. dr. Gerttner Antal nagykanizsai, II. dr. Saller István és dr. Glücksthal A. ügyvédek által képv., I. dr. Gertner Antal, özv. Orosz­vári Gyuláné, Fridrich Albert, valamint a cs­altlak­o­zott­­nak kimondott Melcer Jakab és Grüner, A. Henrik javára 104 P 85 P, 500 P, 424.90 P, 57.20 P, 72.80 P és­­több követelés és járulékai erejéig a letenyei kir. járásbíróság 1931/3114/3., 305., 306. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőktől 1932. évi július hó 15-én lefoglalt és 2800 P 70­0 becsértékű ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő üzletében Búcsúrén leendő megtartására határ­időül 1936. évi január hó 8. napjának délutáni 144 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt üzleti cik­kek s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés el elemében, esetleg becséren alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Letenye, 1935. évi december hó 5. napján. Olaszteleky Károly, kir. kir. végrehajtó. O . 19199 pécsi lakos hagyatéki ügyében a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. és 207. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverés joghatályával bíró ár­verést, valamint a csatla­kozottaknak kimondott dr. Békésy Jenő kir. közjegyző 73 pengő 90 fillér, Dunán­­túli Bank Rt. 2400 pengő, a Pécsi Takarékpénztár 2600 pengő tő­ke követelése és járulékai behajtása végett, a s hajdúszoboszlói kir. járásbíróság területén levő, Kaba községben fekvő s a kábai 2078. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sorszám, 3824/1. srszám alatt felvett 9 kat. hold 1427 négyszögöl területű s a Hollós dűlőben levő szántónak dr. Kereki Mihály nevén álló 1/2-ed részére 4673 pengő 75 fillér kikiáltási árban ; 2. az ugyanezen betétben A. II. 2. sorszám alatt fel­vett az 5. számú betét A. topján felvett iköröslegelőből járó 621/692799-ed résznek ugyanannak nevén álló 1/2 részére 35 pengő kikiáltási árban ; 3. ugyanezen betétben A +. 1. sorszám, 2513.­orszám alatt felvett 309 négyszögöl területű Gsarkó kerti szőlő­nek ugyanannak a nevén álló 1/2 részére 120 P 75 fillér kikiáltási árban ; 4. ugyanezen betétben A + 3. sorszám alatt felvett, a 6. számú betét A­­lapján felvett közös legelőből járó 933/1904952-ed részinek ugyanannak nevén álló 1/2 ré­szére 50 P kikiáltási árban ; 5. ugyanezen betétben A + 4. sorszám, 886. hrszám alatt felvett 640 négyszögöl területű, a Beltelekben levő 370. számú házasudvarnak ugyanannak nevén álló 1/2 részére 250 pengő kikiáltási árban­ ; 6- ugyanezen betétben A + 5. sorszám, 6456. hrszám alatt felvett 342 négyszögöl területű Kossuth kertben levő szántónak ugyanannak nevén álló 1/2 részére 107 pengő kikiáltási árban ; 7. ugyanezen betétben A­­+ 6. sorszám alatt felvett, •a 6. számú betét A­ lapján felvett közös legelőből járó 934/1904952-ed résznek ugyanannak nevén álló 50 pengő kikiáltási ár­ban . 8. Ugyanezen betétben A. III. 1—1. sorszám, 3824/2., 3825., 3826. srszám alatt felvett 9 kat. hold 914 négy­szögöl területű Hollós dűlőben levő szántónak, 337 négyszögöl területű ugyanott levő udvarnak és gazda­sági épületnek, 176 négyszögöl területű ugyanott levő útnak, továbbá az 5. számú betét A­­lapján felvett közös­legelőből járó 621/602799-ed résznek ugyanannak nevén álló 1/2 részére 4757 pengő 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szilfákalja­ u. 1. szám, 7. ajtó) megtartására 1936. évi január hó 18. napjának k irü T-1i. 8 óráját k­i/.i ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg.: 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül dr. Békésy Jenő és a Dunántúli Bank Rt. végrehajtátára nézve az A. I. 3. 4­­. 3. 5. 6., II. 2., HI. 1—4. sorszámú ingatla­nokat a kikiáltási ár kétharmadánál, az A .+ 4. sor­számú beltelki ingatlant dr. Békésy Jenőre­­nézve 141 pengő 50 fillér, a Dunántúli Bank Rt.-ra nézve 143 , 51 fillér legkisebb vételárnál, a Pécsi Takarékpénztár végrehajtató követelésére nézve az A. I. 3. sorszámú ingatlant 4167 pengő 25 fillér, A. II. 2. sorszámú ingat­lant 30 pengő 09 fillér, az A + 1. sorszámú ingatlant 120 pengő 28 fillér, az A­­+ 3. sorszámú ingatlant 44 pengő 72 fillér, az A + 4. sorszámú ingatlant 233 pengő 56 fillér, az A 4- 5. sorszámú ingatlant 97 pengő 39 fil­lér, az A + 6. sorszámú ingatlant 44 pengő 72 fillér legkisebb vételárnál, az A. III. 1-4. sorszámú in­gatla­­noikat pedig a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet, továbbá a kir. kincstári Jogügyi Igaz­gatóság kérelmére pedig az A. I. 3. sorszámú ingatlant 5937 pengő 75 fillér, A + 1. sorszámot 184 pengő 97 fillér, A 4- 3. sorszámot 63 pengő 32 fillér, A + 4. sorszámot 326 P 56 fillér, A 4- 5. sorszámot 137 pengő 19 fillér, A + 6. sorszámot 63 P 32 fillér, A. III. 1—4. sorszámú ingatlant 3969 pengő 96 fillér, végül az A. II. 2. sorszámú ingatlant 43 pengő 11 fillér legkisebb vétel­árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XLI. t.-c. 26. §., 5610/1931. M. E. számú rendelet 22. §.).­­ Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (190­8: XL. t.-c. 25. §.). Hajdúszoboszló, 1935. évi szeptember 13. napján. A­­hajduszoboszlói kir. járásbíróság, mint telekikönyvi hatóság. N 9658 Árverés. 38097/1935. tk. sz. Végzés. Magyar Általános Takarékpénztár r. t. végreha­jtatának, Hernádi Korné­lia és társa elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtató kérelmére a 32.172/1935. sz. alatt kibocsátott árverési hirdetmény feltételeit akként mó­dosítja, hogy az árverezni szándékozók által leteendő bánatpénz összegét a kikiáltási és 10 %-a helyett, annak 5%-ában állapítja meg, és erről az érdekelteket értesíti és ezen módosító végzést az alapárverési hir- Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Ptk. I. 56083/1935. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. ker. járásbíróság 3185/935. és a fenti sz. végzésével dr. György Dezsső ügyvéd által képviselt Beck Miksa és József Rt. végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 725 pengő és az összes fog­laltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai ere­jéig — amennyiben a követelésre időközben részletfize­tés történt, annak beszámításával, végrehajtást szenvedő­nél lefoglalt és 1.338 pengőre becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok : Pk. I. 65035/1933. sz. dr. Debreczeni Sándor ügyvéd által képviselt dr. Hubay Jenőné javára 155 pengő 62 fillér jár­, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fenn­áll és ha ellenük­­halasztó hatályú igénykereset "folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, I. ker., Döbrentei­ utca 12. szám. III. emelet 14. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi január hó 3. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyeget, festményeket, dísztárgyakat, ezüst cigaretta­­tárcákat, parcellámedényeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a minden­kori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak végrehajtást szenvedő beleegyezésével — fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számai rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1935. évi december hó 3. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O 9656 Árverés. Pk. X. 633493/1935. szám. A Budapesti Kréta, Vegyészeti Gyár Rt. budapesti IX., Közraktár­ u. 12/a. cég javára 195 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 21313. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytat! végrehajtást szenvedőtől 1935. évi Joluh'Ihü­hó Ingatlan árverések. Árverés. 4557/1935. tk. sz. Szabó Sándor végrehajtató­­nak, Polonyi Jánoson­ végrehajtást szenvedő ellesi indí­tott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 3508 P 40­0 tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a Körmend községiben fekvő s a körmendi 1723. sz. tkvbesi A + 1. isor, 4778/4136. stb. hrsz. alatt felvett s B 5. sorsz. szerint Polonyi Jánosné sz. Gyalokai Amália nevén álló XXIV. 53. sz. házas ingatlanra 5800 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1935. évi január hó tizenhét (17.) napján d. e. 9 órakor a tkvi hatóság hivatalos helyiségében Körmenden (Batt­hyány-tér 4. sz., 5. ajtó) fogják meg­tartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Kör­mend, 1935. szeptember 30. A körmendi kir. járásbíró­ság, mint tkvi hatóság. N 9664 Árverés. 4515/1935. tk. szám. A királyi kincstár Jog­ügyi Igazgatóságának kérelmére a pécsi kir. járásbíró­ságnak, mint hagyatéki biróságnak Pk. 23407/1934—3. számú megkeresésére a néhai dr. Kereki Mihály volt Egyes szám­á­r*a 30 fillér*.

Next