Budapesti Közlöny, 1936. február (70. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám

Budapest, 1936. 26. szám. Szombat, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Mag­ánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/­m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg­ nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám-­ példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. ősi árak: Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. El­ő­fi­z­e­t Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1 281. „ negyedévenkint • 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint ... 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint ..•••••• 4 ar. P 80 ¤ Negyedévenkint ...... 14 n 40 „ Számonkint ....... — 20. Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. A m. kir. belügyminiszter 260.523/1936. B. M. számú rendelete a bányanyugderbiztositási járulék kulcsának és összegének megállapítása tárgyában. A bányatörvény alá eső üzemekben és az ezekkel kapcsolatos ipari üzemekben foglal­kozó munkásoknak és altiszteknek, valamint ezek családtagjainak nyugbérbiztositásáról szóló 4.400/eln. 1926. N. M. M. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 1926. évf. 817. és köv. 6.­ 45. §-a, illetőleg a 6.100/eln. 1928. N. M. M. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 1928. évf. 1.911. és köv. o.,­ 9. §§-a alapján a következőket rendelem : A bányanyugbérbiztosítási járulék kulcsának és összegének megállapításáról szóló 255.880. 1933. I. M. számú rendelet (Magyarországi Rendeletek Tára 1933. évf. 1.213. és köv. o.) 1. és 2. §-ának rendelkezései folyatólag az 1936. évben is hatályban maradnak. Budapest, 1936. évi január hó 31-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Csatári­ Béla s. k. miniszteri osztályfőnö­k. A m. kir. kereskedelem- és közlekedés­ügyi miniszter 85.476/1936. X. 4. számú rendelete a belföldi forgalomban nyomtatványként pos­tára adott kéz- (gép) írással előállított név­jegyekre, továbbá a húsvéti és pünkösdi üdvözlő kártyákra írható feljegyzések tárgyá­ban. A Postaü­zleti Szabályzat 32. §. 2. d) pontja szerint a nyomtatványként feladott ,­képes­levelezőlapokra, nyomtatott névjegyekre, to­vábbá karácsonyi és újévi üdvözlő kártyákra legfeljebb 5 szóból vagy 5 szokásos kezdőbetű­ből álló szerencsekivonatot, üdvözlést, köszöne­tet, részvétnyilatkozatot vagy más udvarias­­sági kifejezést­ szabad írni. Az Üzletszabály­zatnak ez a rendelkezését a belföldi forgalom­ban nyomtatványként postára adott kéz- (gép) írással előállított névjegyekre, továbbá a hús­véti és pünkösdi üdvözlő kártyákra is kiterjesz­tem. E rendeletem alapján a Budapesti Közlöny 1933. évi má­jus bó 31-iki 122. számában közzé­tett Postaüzleti Szabályzat 32. §. 2. pontjához új p) alpontként a következő szöveg jön : ..p) kéz- (gép) írással készített névjegyeken, továbbá húsvéti és pünkösdi üdvözlő kártyákon felírni a d) alpontban megengedett bejegyzése­ket.“ Budapest, 1936. évi január hó 14-én. A miniszter helyett : Tersztyánszky Ákos s. k. a m. kir. posta vezérigazgatója. A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 24.154. számú rendelete az idegen állam­ok pénznemeiben m­egállapitott értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1­ §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi január havában nyílt meg, továbbá az 1936. évi február havában esedékes for­galmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számí­tandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a­ 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. ú§-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, cselről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 100 svájci frank .9­4* ■ .110.70P, 100 svéd korona . • ■в « я 85.94 ?» 1 arany font 27.82Уг P, 1 arany dollár • ■9 а в 5.72P. 3. §. Váltók (devizák) árfolyama: a §• Az örökösödési illetékenkifüt más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztet­nek, minden egyes esetben a pénzügyminisz­térium döntését kell kikérni. Budapest, 1936. évi január hó 29-én. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a ..Kisdorogi Pol­gári Lövész Egyesület“ (Tolna vármegye) mó­dosított alapszabályait 146.463/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Magyarkeszi Polgári Lövész Egyesület“ (Tolna vármegye) módosított alapszabályait 146.464/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Majsamiklós­­vári Polgári L­övész Egyesület“ (Tolna vár­megye) módosított alapszabályait 146.465/1936 B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a ,„Viszneki Pol­gári Lövész Egyesület“ (Heves vármegye) mó­dosított alapszabályait 146.696/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font . .• . 16.648. 100 belga ..... •%. 56.90?? 100 canadai dollár .■ • * . 329.90?? 100 cseh korona . .• * . 14.15.. 100dán korona . .* * • . «74.38?» 100 dinár ....« 9 J*4­7.80?? 100 dollár U. S. A. .­ * • . 336.07?? 100francia frank• . 22.30?? 100hollandi forint .• • . 229.48?? 100lengyel zloti . .. . 63.72?? 100len.................... ?» 100leva .... 100lira ....• • . 29.90• ?? 100norvég korona .4 • . 83.73?? 100osztrák schilling. • • . 80.—?» Amsterdam . . 229.68P, Belgrad . . . 7.82 »? Berlin . . . . 4 ■Я •135.70 »» Brüssel . • ■ 57.02 94 Bukarest . . . ■ 59 а 3.41 99 Kopenhága . .9 ■» а 74.58 99 London . . . 16.70 99 Milano . . . 29.98 99 New-York . . * я» •337.46 99 Oslo ... . 83.93 ?? Paris . . . . 22.32 99 Prága . . . . а яа Я 14.07 99 Sofia (clearing) . • яв 9­4.13 99 Stokholm . . ■ ■ «а 9 86.14 99 Varsó . . . .■ я * 63.81 ?? Wien (clearing) . • 9• • 80.45 ?» Zürich . . . . * ■• 4110.80 P. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. iparügyi miniszter Szalkay Sándor fülöpszállási lakatosmesternek, több évtizedet meghaladó ipari tevékenységéért, elismerését fejezte ki. Ей'Уей szám­ái*a 10 fillér

Next