Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. február (70. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1936. 26. szám. Szombat, február 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „H­IV­AT­A­LOS É­RT­E­SÍT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a .400 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 az.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * ♦ A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem maga négy énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik: hajtást szenvedő lakásán, üzletéb­en Tarpa községben leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 15. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fa, vetőgép, ló, szekér, telvén, borjú, bor, tengeri s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrész­ét bánatpénzül leteszik. Vásárosnamétiy, 1936. évi január hó 24-én. Bencze József, kir. kir. végrehajtó. O 724 Árverés. Pk. 2023/1935. szám. 161/1933. vghtói szám. Dr. Seeberg Béla ügyvéd által képviselt Reisman Sámuel javára 311 pengő löké és több követelés és járulékai erejéig a vásárosnaményi kir. járásbiróság 1934. évi 3255. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi julius hó 18. napján lefoglalt és 6040 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnaményi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az, árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyviből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Beregsurányban leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 12. napjának délelőtti 10 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt búza, rozs, velőgép, juh s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban csak a végrehajtási szenvedő bele­egyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ár egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosnamény, 1936. évi január hó 23-án. Bencze József, kir. kir. végrehajtó. O 725 Árverés. Pk. VII. 600464/1933. szám. Dr. Iványi László ügyvéd által képviselt Ipari robbanóanyag rt. javára 1020 pengő 74 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir.­­járásbiróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi március hó 1. és 1935. január 4-én lefoglalt és 1180 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számni vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Jókai­ tér 1. házszám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi február bő 4. napjá­nak délelőtti 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, képek, öltönyök, fehérnemüek, edények, írógép, grammokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 14-én. Hipszky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 10754 Árverés. Pk. V. 033723/2, 1935. szám. Dr. Semjén Imre budapesti ügyvéd által képviselt Rugli Gyula javára 300 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 633723/2. 1935. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtási szenvedőtől 1935. évi december hó 30. nap­ján lefoglalt és 272,3 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem kinő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Rákóczi-ut 38. házszám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 4. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, különféle és perzsaszőnyegek, olajfest­mények, függönyök, dísztárgyak, zongora, hangszórós rádió s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fo­gom mrni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610 1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 16-án. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. O­F 10749 Árverés. Pk. V. 633942/1935. szám. Dr. Natzler Ervin ügyvéd által képviselt Magyar-Olasz Bank rt. bej. cég javára 4600 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapestvidéki kir. törvényszék P. 11399/1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi december hó 11. napján lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Bud­apesten. VII. kerület, Szugló­ utca 52. házszám, földszinti raktár­helyiség, Eckstein Ignácz és Fia beraktározó cégnél leendő ,meg­tartására határidőül 1936. évi február hó 4. napjának délelőtti egynegyed 10 órája tűzetik ki, amikor a­­birói­lag lefoglalt butorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 10-én. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 10767 Árverés. Pk. V. 609918/1935. szám. Dr. Komlósy Károly ügyvéd által képviselt Bank és Váltóü­zlet Klein Ármin cég javára 345 pengő és több kürtölés és jár. erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 2680. 1932. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi június hó 9. napján lefoglalt és 2.100­0 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykeresés folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., I.anyay­ utca 17. szám, II. emelet 7. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 6. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, szőnyeg, amelyet az 38678/1931. sz. f. jkv. 2., 4. és az­ 56179/1929. számú jkvben 3., 4. és 6. t. a. irattak össze és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem f­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 12. napján. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­E 10755 Árverés. Pk. VII. 630950/1935. sz. Dr. György Dezső ügyvéd által képviselt Lóránt és Beck bej. cég javára 104 pengő 54 fillér és több követelés és járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbiróság 213.162. 1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi november hó 8 napján lefoglalt és 1.858 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI.­­ e. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is. ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapest, IV. ker., B­áci­ utca 18 szám, I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 3. napjá­nak délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt butorok, képek, pénzszekrény, pianínó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi január hó 11-én. Bisitz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 10756 Árverés: 3598/1932. vb. szám. Grill Károly Könyv­kiadó vállalata javára 55 pengő 31 fillér löké és több követelés és járulékai erejéig a szolnoki kir. járásbiró­ság 1932. évi 1621. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi szeptember hó 6. napján lefoglalt és 8.000 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Szolnokon. Apponyi Albert­ utca 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 5. napjának déli 12 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni. Hivatalos hirdetmények. Ingló árverések. Árverés. Pk. 3109/1934. szám. 334/1934. vghtói szám. Dr. Hubert Gyula ügyvéd által képviselt Klein Adolf javára 46 P­­40 f tőke és több követelés és járuléka­ erejéig a vásárosnaményi kir. járásbíróság 1934. évi 3109. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi november hó 19-én lefoglalt és 1230 pengőre becsült ingóságokra a vásárosnaményi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XI­I. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési jogaik ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Csaroda községben leendő megtartására határidőül 1936. évi február hó 12. napjának délelőtti fél 12 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok és tűzifa, kendők s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban csak a végrehajtás­ szen­vedő beleegyezésével, el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül­­van, az 5.610/1931. M. h. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosöamény. 1936. évi január hó 23-án. Bencze József, kir. kir végrehajtó. O 723 Árverés. Pk. 9/1933. szám. 111/1935. vghtói szám. Dr. Hubert Gyula ügyvéd által képviselt Vásárosnaményi Takarékpénztár Rt. javára 391 P 67 f tőke és több követelés és jár. erejéig a vásárosnaményi kir.­­biróság 1933. évi Pk. 9. sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 20. napján lefoglalt és 1050 P-re becsült ingóságokra a vásárosnaményi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XII. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglollalóik javára is az árverés megtartását elrendelem,­ele csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­ rEg­yes s­zám ára 120 fillér.

Next