Budapesti Közlöny, 1936. március (70. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-01 / 51. szám

Budapest, 1936. 51. szám. Vasárnap, március 1. BUDAPESTI •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverés­ hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 6 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.806. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . jar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 10 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint ........ 4 ar. P 80 £. Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint ....... — 20 „ Tagja lett ezenkívül a Mérnöki Tanácsnak a jelzett időtartamra a m. kir. Közigazgatási Bíróság részéről kiküldött dr. Bíró Balázs köz­­igazgatási biró. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Kuzmich Gyula a királyi itélő­­birák és királyi ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegével felruházott buda­pesti királyi ítélőtáblás bírót magyar királyi kincstári jogügyi igazgatóvá kinevezem. Kelt Budapesten, 1936. évi február hó 22. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1936. évi február hó 12. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Há­borús Emlékérem Alapból vásárolt alább fel­sorolt telkeket vitézi telkekül elfogadta : 1. a Lánycsók község határában (Baranya vármegye) fekvő és a lánycsóki 2468. számú telekkönyvi betétben A. 1—3. sorszám, 350., 351/1. és 352. helyrajzi számok alatt felvett 867 négyszögölet, 2. a Teleki község (Somogy vármegye) hatá­rában fekvő és a teleki 502. számú telekjegy­zőkönyvben A '+­ 1. sorszám, 357/a. 1. hely­rajzi szám alatt felvett 1200 négyszögölet, 3. a Békésszentandrás község (Békés vár­megye) határában fekvő és a békésszentand­­rási 4215. számú telekkönyvi betétben 1—14. sorszám, 4955/1 . 4955/2., 4956/1., 4956/2., 4957/1., 4957/2., 4957/3., 4957/4., 4957/5., 4957/6., 4957/7., 4957/8., 4959/1. és 4959/2. helyrajzi számok alatt felvett 92 kataszteri holdat és 457 négyszögölet. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1936. évi február hó 12. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére az Or­szágos Földbirtokrendező Bíróság 17.622/1928. O. F. B. számú ítéletének III. pontjában fog­laltak tanúsága szerint a földbirtokreform eljárás során a Vitézi Rendnek juttatott ingat­lanról történt lemondás ellenében felajánlott, Farmos község határában fekvő (Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegye) a farmosi 1935. számú telekkönyvi betétben A. I. 1. sorszám, 724. helyrajzi szám alatt felvett 14 kataszteri hold 1383 négyszögöl, valamint a farmosi 2205. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2., 3., 4., 5. sorszám, 727/2., 731/2., 733., 734/1. és 753/2. helyrajzi számok alatt felvett 5 kataszteri hold, összesen 19 kataszteri hold és 1383 négyszögöl kiterjedésű telket vitézi telekül elfogadni mél­­tóztatott. Magyarország Főméltósága Kormányzója Budapesten, 1936. évi február hó 12. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a Buda­pest székesfőváros közönsége által az 1935. március 8-án 135/1935. kg 3. szám alatt kelt közgyűlési határozattal, a magyar királyi bel­ügyminiszter hozzájárulásával felajánlott s a Budapest, VI. kerület, Béke-utca és Tahi-utca sarkán fekvő 26085/1—3. uj helyrajzi szám alatt felvett székesfővárosi telekből 50 darab, a VII. kerület, Fogarasi-út és Hajtsár-út sar­kán fekvő 31917. uj helyrajzi szám alatt fel­vett székesfővárosi telekből 30 darab, és végül a XI. kerület, Bánát­ utca és Nándorfejérvári­­út sarkán fekvő 3979. és 3980. új helyrajzi számok alatt felvett székesfővárosi telekből 20 darab, összesen 100 darab, egyenként 150 négyszögöl kiterjedésű telket vitézi házhelye­kül elfogadni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszter Horváth Sán­dor szombathelyi kir. járásbirósági kezelőt az igali, Viszlai László ceglédi kir. járásbirósági kezelőt az adonyi, Huszár Dániel szegedi kir. járásbirósági kezelőt a szarvasi és dr. Reményi Tibor fehérgyarmati kir. járásbirósági kezelőt a vásárosnaményi kir. járásbírósághoz X. fize­tési osztályba sorozott telekkönyvvezetővé ne­vezte ki. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a 143.373/1933. XIII. a. K. M. számú rendeleté­vel az 1923. évi XVII. t.-c. 27. §-a alapján az 1934. évi január hó 1-től számított hatállyal az 1934—1936. évekre újjáalakított Mérnöki Tanács tagjait kinevezte. Az időközben — dr. Quirin Leó lemondása, Rauch Árpád és Asbóth Emil elhalálozása, valamint Hubert Ottó nyugalombavonulása folytán — megüresedett helyekre a Mérnöki Tanács tagjai létszámának az említett törvény­cikk értelmében szükséges kiegészítése végett — a Budapesti Mérnöki Kamara választmá­nyának jelölése alapján György Jenő mérnököt és Schweiz Ferenc vaskohómérnök és bánya­mérnök, vállalati igazgatót, mérnöki kamarai tagokat, valamint a technikai főiskolák jelö­lése alapján kolosvári Kolossváry Endre gé­pészmérnök, nyugalmazott helyettes államtit­kár nem kamarai tagot a Mérnöki Tanács tag­jaivá, a Tanácsnak a törvényben előirt 3 év még hátralévő időtartamára kinevezte. A m­. kir. minisztériumnak 1936. évi 1.500. M. E. számú rendelete a m. kir. központi dij- és illetékkiszabási hiva­tal uj elnevezéséről. 1­ §■ A m. kir. minisztérium a Budapest székhely­­lyel biró és az V. kerület, Szalay­ utca 8—12. szám alatt levő m. kir. pénzügyi székházban elhelyezett „M. kir. Központi Dij- és Illeték­kiszabási Hivatal“ nevét, „M. Kir. Illeték­kiszabási Hivatal“ névre változtatja át. 2­ §• A régi elnevezéssel készült összes nyomtat­ványokat, ideértve a postatakarékpénztári be­fizetési lapokat is, míg a készlet tart, a геф elnevezés helyesbítése nélkül kell felhasználni. 3. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. Budapest, 1936. évi február hó 29-én. vitéz Gömbös Gyula s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. belügyminiszternek 105.500/1936. I. M. számú rendelete. Az 1934 :1. t.­e. 2. §. (2) bekezdése b) pontjá­ban foglalt rendelkezésnek a törvényhatósági, megyei városi, továbbá a nagy- és kisközségi alkalmazottakra vonatkozó életbeléptetéséről és végrehajtásáról kiadott 670/1934. V. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése. A székesfővárosi alkalmazottak szabályszerű elbánás alá vonását megelőző eljárás (1934 . I. t.-c. 2. §. (5) bek.) lefolytatására a szükséghez képest több állandó bizottság (670/1934. В. M. számú rendelet 4. §­. (1) és (2) bek.) alakítható. A bizottságok megalakítására a 670/1934. В. M. számú rendelet 4. §. (1) és (2) bekezdé­sének rendelkezései az alábbi eltérésekkel irányadók. Az állandó bizottságok egyikének elnöke a főpolgármester, akit akadályoztatása esetén a polgármester helyettesít. A többi bizottság el­nökeit, valamint ezek helyetteseit az alpolgár­mesterek és polgármesteri ügyosztályokat ve­zető tanácsnokok közül a főpolgármester jelöli ki. A főpolgármester és az ő hozzájárulásával a polgármester azonban az elnöklés jogát bár­melyik bizottságban, bármikor fenntarthatja magának. Az állandó bizottságok két-két tagját és — akadályoztatásuk esetére — ezek helyetteseit Egyes szám­ox*a 16 Mér.

Next