Budapesti Közlöny, 1936. április (70. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

BucSaresti 1936. 76. szám. árilis 1. RIMPESTI ti 0 Z L 0 N­Y. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. I, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija felhasabos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60 4 53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-ter 1. sz. — Telefon: Aut. 60­ 4 04. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hivatalos Értesítő. Hatóságoknak havonkint . . • l ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Havonkint.......................... 4 ar. P 80 f. “T*"*SSS Süfér:S: ................14 -40­ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ Számonkint....................... — 20 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő.___________ HIVATALOS RI­SZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Géczy Lajos a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete rendelő főorvosának, dr. Geiger Ernő egyetemi adjunk­tus és dr. Jendrassik Lóránd egyetemi tanár­segéd, pécsi magyar királyi Erzsébet tudo­mányegyetemi magántanároknak a szakiroda­­lom művelése és az orvosképzés terén szerzett érdemeik elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi március hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Obori Károly állami középiskolai rendes tanárnak nyugalomba vo­nulása alkalmából a gimnáziumi igazgatói cí­met adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi március hó 18. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A m. kir. iparügyi miniszter a legkisebb munkabéreknek egyes iparágakban megállapí­tására hivatott munkabérmegállapító bizottsá­gok felállításáról és működéséről szóló 52.000. 1935. K. M. számú rendelet 1. §-a alapján a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara terüle­tére, azaz Fejér, Nógrád és Hont közigazgatási­lag egyelőre egyesített, valamint Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyék, továbbá Budapest székes­­főváros, Kecskemét tj. és Székesfehérvár tj. sz. kir. városok területére kiterjedő hatállyal el­rendelte a bőrkertyűkészítő iparban, ideértve a tömeges előállítást és a bedolgozó iparosok munkáját is, a legkisebb munkabérek meg­állapítását és ebből a célból munkabérmeg­állapító bizottságot nevezett ki. A bizottság feladatává tette egyúttal azt is, hogy az ország egész területén a bőrkeztyű elő­állításával foglalkozó gyáripari üzemek munka­­vállalóinak fizetendő legkisebb munkabéreket megállapítsa. A munkabérmegállapító bizottságot a követ­kezőképen alakította meg : Elnök : dr. Andor Endre nyugalmazott h. államtitkár. Alelnök : dr. Purebl Győző nyugalmazott székesfővárosi tanácsnok, kormányfőtanácsos. Rendes tag : dr. Bucsánszky Bertalan nyu­galmazott székesfővárosi tanácsnok, volt kerü­leti elöljáró. Rendes tagok a munkaadói érdekeltség ré­széről : Pikter Menyhért a Budapesti Könyv­kötők, Szíjgyártók, Nyergesek, Gépszíjgyártók, Bőröndösök, Bőrdíszművesek, Keztyűsök, Köt­­szerészek, Dobozgyártók, Tokkészitők, Díszmű­­készítők és Timárok Ipartestülete keztyűszak­­osztályának elnöke, Blau Mór keztyűsmester, az újpesti Ipartestület tanoncvizsgáló bizott­ságának elnöke, Székely Jenő a Mauthner Testvérek és Társai R. T. igazgatója. Rendes tagok a munkavállalói érdekeltség részéről: Merényi Gyula a Keresztényszocialista Cipész-, Csizmadia-, Bérmunkások- és Munkás­nők Országos Szövetségének titkára, Zimmer­mann Ottó a Magyarországi Keztyűmunkások és Munkásnők Szakegyletének elnöke, Zsarnó­­czay Ferenc a Magyarországi Keztyümunkások és Munkásnők Szakegyletének vezetőségi tagja. Póttagok : dr. Huba Géza nyugalmazott szé­kesfővárosi tanácsi főjegyző, Károlyi József nyugalmazott székesfővárosi tanácsi főjegyző, dr. Tompa József nyugalmazott székesfővárosi tanácsi főjegyző. Póttagok a munkaadói érdekeltség részéről : dr. Hamerli István a pécsi Hamerli keztyű­­gyár társtulajdonosa, Fiedler Ferenc a Magyar­­országi Keztyűsök és Sérvkötő Készítők Egye­sületének alelnöke, Keller Sándor a Budapesti Könyvkötők, Szíjgyártók, Nyergesek, Gépszíj­gyártók, Bőröndösök, Bőrdíszművesek, Keztyű­sök, Kötszerészek, Dobozgyártók, Tokkészítők, Díszműkészítők és Timárok Ipartestülete keztyűszakosztályának választmányi tagja. Póttagok a munkavállalói érdekeltség részé­ről : Fridrich József keztyűszabász, a Keresz­tényszocialista Cipész-, Csizmadia-, Bérmunká­sok- és Munkásnők Országos Szövetsége pécsi helyi csoportjának ellenőre, Csákány Boldizsár a Magyarországi Keztyümunkások és Munkás­nők Szakegyletének vezetőségi tagja, Gilicze Alajos a Magyarországi Keztyűmunkások és Munkásnők Szakegyletének vezetőségi tagja. A bizottság jegyzője , dr. Rásó Dénes ipar­ügyi id. miniszteri fogalmazó. nemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra meg­állapított kulcsot kell alkalmazni és megfor­dítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 51.430. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket ren­delem : 1­ §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi március havában nyílt meg, továbbá az 1936. évi április havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénz-4- §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti 2- 4• Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font ...... . 16.65 „ 100 belga ................................ 56.90 „ 100 canadai dollár..... 328.15 „ 100 cseh korona . . . . . . 14.15 „ 100 dán korona.......... 74.33 „ 100 dinár ........ 7.80 „ 100 dollár U. S. A........ 334.14 „ 100 francia frank..... 22.30 „ 100 hollandi forint..... 229.57 „ 100 lengyel zloty......... 63.65 „ 100 leu........................ 2.80 „ 100 leva .................................. 4.— „ 100 lira........................ 29.90 „ 100 norvég korona ..... 83.67 „ 100 osztrák schilling .... 80.— „ 100 svájci frank...........110.70 „ 100 svéd korona....................... 85.87 „ 1 arany font.......... 27.82V0 ,. 1 arany dollár......... 5.72 P 3. 1. Valuták (devizák) árfolyama : Amsterdam ................... 229.77 P Belgrád ........................ 7.82 „ Berlin............................. 135.70 „ Brüssel ........................ 57.02 „ Bukarest........................ 3.41 „ Suppenhaga ................... 74.53 „ London............................ 16.69 „ Milano............................. 29.98 „ New-York........................ 335.54 „ Oslo.................................. 83.87 ,, Paris................................. 22.32 ,, Prága...................................14.07 ,, Sofia (clearing) .... 4.13 „ Stokholm........................ 86.07 ,, Varsó ............................ 63.75 „ Wien (clearing) .... 80.45 „ Zürich.................................110.80 ,, Egyes szám­­áx*a 10 Illléi*.

Next