Budapesti Közlöny, 1936. május (70. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

Budapest, 1936. 100. szám. Péntek, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. . Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . lar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Alapfy István nyugalmazott rendőr­tanácsosnak a rendőrfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1936. évi április hó 18. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Tuzson László rendőrkapitánynak a rendőrtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi április hó 18. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. A m. kir. pénzügyminiszter 1936. évi 65.215. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1. §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1936. évi április havában nyílt meg, továbbá az 1936. évi május havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénz­nemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2. §• Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font 16.66 P 100 belga ....... 56.90 „ 100 kanadai dollár .... 329.— „ 100 cseh korona 14.15 „ 3. §. Valuták (devizák) árfolyama: 4­ §■ Az örökösödési illetéken kivnl más illeté­kek értékalapjainak megállapításánál a kül­földi pénznemek értékéül, ha azokat a buda­pesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illetékkötelezettség keletkezése napján jegy­zett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző leg­utolsó tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyez­tetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1936. évi április hó 29-én. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. .4 m. kir. belügyminiszter a „Debreceni Gyorsírók Társasága“ (Hajdú vármegye) mó­dosított alapszabályait 149.172/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Hússertés­tenyésztők Országos Egyesülete“ (Budapest) módosított alapszabályait 149.440/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Nagyszékelyi Polgári Olvasókör“ (Tolna vármegye) módo­sított alapszabályait 149.727/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. • A m. kir. belügyminiszter a „Dunacsúni önkéntes Tűzoltó Testület“ (Győr vármegye) alapszabályait 150.248/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Országos Magyar Lengyel Diákszövetség, mint a Magyar Egyetemi és Főiskolai Ifjúság Központi Len­gyelbarát szerve“ módosított alapszabályait 150.403/1936. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. belügyminiszter a „Szügyi Önkén­tes Tűzoltó Testület“ (Győr vármegye) alap­szabályait 150.861/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Ipolyszögi Önkéntes Tűzoltó Testület“ (Nógrád vár­megye) alapszabályait 150.862/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottsága“ (Budapest) alapszabályait 151.627/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1936. évi 14.523/1. számú rendele­tével megengedte, hogy a Jász-Nagykun-Szol­­nok vármegye közigazgatási területéhez tar­tozó Mezőtúr megyei város az eddig január, május, augusztus és november hónapok 3-án és 4-én tartott országos vásárait ezentúd állan­dóan január,­ április, szeptember és november hónapok első hétfőjén, ha pedig e napok va­lamelyike keresztény ünnepnapra esik, a reá­juk következő hétköznapon tartsa és pedig akként, hogy az országos vásár április, szep­tember és november hónapok első hétfőjén állatfelhajtással és kirakodással, január hónap első hétfőjén ellenben csupán állatfelhajtással kirakodás nélkül tartandó. 1.078/1936. szám. Pályázat. A m. kir. belügyminiszter úrnak 133.800. 1934. VI. számú körrendelete alapján Nagy­­léta községben létesített és lemondás folytán megüresedett segédmunkaerői állásra pályá­zatot hirdetek. Az állás javadalma havi 60 pengő. Az alkal­mazás állandó jellegű, azonban bármikor visszavonható és nyugdíj szempontjából szá­mításba nem vehető. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Aut. 60-4-53. Aut. 60-4-64. Hivatalos Értesítő. Havonkint.............................4 ar. P 80 . Negyedévenkint.....................14 „ 40 „ Számonkint.......................... — 20 „ 100 dán korona , . * A 74.45­ 100 dinár .... * 4 7.80 99 100 dollár U. S. A. . .« 4 336.82 99 100 francia frank . . •­­• 22.30 99 100 hollandi forint 4 • 229.42 99 100 lengyel zloty . . • * 63.61 99 100 leu . . « « . 2.80 99 100 leva ..... 4 4 4.— 99 100 lira ..... 29.90 99 100 norvég korona 4 4 83.80 99 100 osztrák schilling 4 4 80.— 99 100 svájci frank . . . * 110.70 99 100 svéd korona . . 86.02 99 1 arany font . . . . . 27.82% 1 arany dollár . . 5.72P Amsterdam . . . . . a 229.62P Belgrád.................... 7.82 99 Berlin . ..... 135.70 99 Brüsszel ..... 57.02 99 Bukarest....................1­3.41 91 Kopenhága .... 74.65 99 London ................... 16.71 Miranda .... 29.98 99 New-York .... 338.22 Oslo ........................ 84.­ Paris ...... 22.32 99 Prága ......................... 14.07 99 Szófia (clearing) . . 4.13 99 Stokholm.................... 86.21 99 Varsó......................... 63.71 Wien (clearing) . . 80.45 99 Zürich . * . . . 110.80 99 Egyes szám­ok*a 10 fillér*.

Next