Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. május (70. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám értesítője

Budapest, 1939 Péntek, május I 190. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügy igazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetései­ díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m ■ or (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek­ a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 704395/1936. sz. Dr. Bács (Bruck) Sándor ügyvéd által képviselt Pestkörnyéki Bank és Kereskedelmi Rt. bej. cég javára, Handler Samu ellen 2.820 pengő 28 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 16. P. 35522/1935. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi február hó 17-én lefoglalt és 1.820 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság far­ti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Bosnyák Árpád ügyvéd által kép­viselt Faragó Vithnosné javára 4.500 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, VI. kerület, Hajós­ utca 21. házsz., I. emelet 10—11. Ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 4. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, smyrnaszőnyeg és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem —­ el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy ti­zed részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 28-án. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 12933 Árverés. Pk. X. 625376/1935. szám. Dr. Valér Leó budapesti (V., Dorottya­ u. 10.) ügyvéd által képviselt Trieszti Általános Biztosító Társulat javára 38 pengő 16 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 9014. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptember hó 13-án lefoglalt és 1140 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést el­rendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján, Pk. 610240/1935. sz. dr. Rózsa Gyula ügyvéd által kép­viselt Ausch Pál javára 270 P és jár., Pk. 633609/1935. sz. dr. ifj. Mezei Pál ügyvéd által képviselt özvegy Redner Kálmánná javára 33 P 84 fillér és járulékai, Pk. 703652/1936. szám. dr. Fenyves Lipót ügyvéd által képviselt Meister­­Jenő javára 103 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenve­dőnél Budapesten, V. kerület, Pannónia­ utca 21. szám, III. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1936. évi május 31ó 1. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szmirna- és perzsaszőnyeg, pianinó s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi április hó 2-án. Dr. Bárány Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12936 Árverés. 208/1936. vh. szám. Dr. Kemenes Aladár ügyvéd által képviselt Autóhitel Rt. javára hátr. 135 - 10 fillér tőke és több .követelés és járulékai erejéig a soproni kir. járásbíróság 1930. évi 1782/2. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 24-én lefoglalt és 6.330 pengő becsértékű ingóságokra a soproni­ kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki­ nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Sopronban, Várkerület 56. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 5. napjának délelőtti 11 órája tüzelik ki, amikor a birói­lag lefoglalt ebédlőbútorok, bőrgarnitúra, rádió, motor­kerékpár, kerékpárok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a be­jelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Sopron, 1936. évi április hó 4-én. Koczor Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 12922 Árverés. Pk. X. 701326/1936. szám. Dr. Holló Gyula (Rákóczi­ út 53.) ügyvéd által képviselt Offentarl Li­­pótné javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 324197. 1935. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől­ 1936. évi január hó 14-én lefoglalt és 2.260 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján Pk. X. 660511. sz. dr. Kuncze Lajos ügyvéd által képviselt Széchy Andrásné javára 395 + 120 P és jár., Pk. X. 611355. sz. dr. Kuncze Lajos ügyvéd által képviselt Széchy Andrásné javára 350 P és jár., Pk. X. 812038. sz. dr. Székács S. Péter ügyvéd által képviselt Rozsnyai Károly javára 46 . és jár., Pk. X. 898332. sz dr. Rényi Aladár ügyvéd által kép­viselt Varga Jenő javára 338,25 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Lehel­ utca 14. házsz., III. eme­let 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 6. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, könyvek, csillárok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi április hó 6-án. Cseresnyés Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 12939 Árverés. Pk. X. 705000/1936. szám. Ifj. dr. Vermes Béla ügyvéd által képviselt Darvas Tibor javára 360 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 426530. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi február hó 18-án lefog­lalt és 1.385 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Ajtósi Dürer-sor 9. házsz., I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi március hó 20-án. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12921 Árverés. Pk. VII. 714495/1934. sz. Dr. Huber László ügyvéd által képviselt Nussbaum Margit javára 318 , 27 fillér és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. .járásbíróság fenti 1934. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi február hó 27-én lefoglalt és 1936. január 21-én felülfoglalt és 5487 pengőre be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-ci­kk 20. §-a alapján, követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem­­tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, V. kerület, Visegrádi­ utca 3. szám, vegytisztító-üzemben és folytatva VI., Aradi-utca 17., utcai férfiszabóüzletben leendő megtartására határ­időül 1936. évi május hó 4. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, mosó­gép, gallérfényezőgép, gőzkazán, szárító ventillátor, füg­göny és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi április hó 8-án. Dr. Issekusz Viktor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12912 Árverés. Pk. I. 52960/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 25539. 1934. számú végzésével dr. Kemény Samu ügyvéd által képviselt XI. ker., Lágymányosi­ utca 15. szám­i Ház­építő Szövetkezet végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 1789 , 79 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2076 pengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig végrehajtást szenvedő lakásán (üzletében) Budapes­ten, XI. kerület Vak Bottyán­ utca 3. szám, földszinti üzletében leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 7. napjának d. e. 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul — de a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabban nem — eladóim, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1936. évi április hó 5. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12920 Árverés. Pk. I. 62602/1933. szám, 342/1936. vht. szám. Dr. Géza Imre ügyvéd által képviselt Szigethy Gyula javára 368 P 34 t tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. kir. j biróság 1933. évi 10245. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi augusztus hó 30-án le­foglalt és 2630 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, anak végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Budapesten; I., Uri­ u. 42. szám, II. emelet 8/9. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi május hó 6. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok, Bösendorfer zongora, rádió, csillár, velencei tükör, dísztárgyak és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alcsonyabbam nem — el fogom adni. Pk. 62479/1933. szám. Dr. Fejes Mihály ügyvéd által képviselt Tribon ruh. rt. javára 720.05 pengő. Budapest, 1936. évi április hó 7. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 12915 Hivatalos hirdetmények. .Egyes szám ára 20 fillér.

Next