Budapesti Közlöny, 1936. június (70. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám

Budapest, 1936. 126. Szerda, junius 3. BUDAPESTI •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut 60-4-53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 60-4-64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . jar.1281. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 fi Negyedévenkint ......14 „ 40 „ Számonkint......................... — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előter­jesztésére dr. Dedinai Gömöry-Saiml László miniszteri tanácsosnak a rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1936. évi május hó 20. napján. Horthy s. k Kánya Kálmán s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásá­val megbízott magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Róth Flóris okleveles bányamérnök, magyar királyi bányaügyi fő­tanácsosnak, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rész­vénytársaság központi és salgótarjáni bánya­igazgatójának 45 éves bányamérnöki pálya­futása alatt a hazai bányászat fejlődése körül kifejtett kiváló és eredményes munkásságának elismeréseid a Magyar Érdemrend Közép­­keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1936 évi május hó 30. napján. Horthy s. k. ut. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Győry Tibor budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi magántanár, nyugalma­zott magyar királyi belügyminisztériumi he­lyettes államtitkárnak a tudományos szak­­irodalom és az orvosképzés terén szerzett ér­demei elismeréséül az egyetemi rendes tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi május hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Hómon Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Pukánszky Béla budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi magántanárnak a tudomá­nyos irodalom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi május hó 27. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy dr. Forster Károly postafőigazgatónak, Terlanday Béla posta műszaki igazgatói címmel és jelleggel felruházott posta műszaki tanácsosnak, Brebovszky Jenő posta főmérnöknek és Jászay Antal posta főtisztnek a honvédelmi igazgatás érdekében éveken át teljesített értékes szol­gálatukért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1936. évi május hó 6. napján. Horthy s. k. vitéz Gömbös Gyula s. k. A m. kir. honvédelmi miniszter dr. Nagy Endre m. kir. postafőigazgatónak, Egyedi Andor és Kiss Jenő m. kir. posta műszaki igazgatóknak, Nagy Ernő­ m. kir. posta mű­szaki tanácsosnak, valamint Bondár János m. kir. postamérnöknek a honvédelmi igazga­tás érdekében teljesített értékes szolgálataikért elismerését fejezte ki. A m. kir. kereskedelem- és közlekedés­­ügyi miniszter 10.829/1936. K. K. M. számú rendelete a fagylalt utcai árusításának szabályozásáról szóló 63.013/1926. K. M. számú rendelet módo­sításáról. Az 1922 : XII. törvénycikk 48. §-ának utolsó bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fagylalt utcai árusításának szabályozásáról szóló 63.013/1926. K. M. számú rendelet 8. §-át a m. kir. belügyminiszterrel és a m. kir. ipar­­ügyi miniszterrel egyetértve törlöm és a rende­letbe az alábbi szövegű új 8. §-t iktatom : „8. §. Az árusnak a fagylaltot, vagy a cukrász, illetőleg a fagylaltkészítő csomagolásában, vagy ostyalapok között, vagy ostyaformába töltve, vagy a vevő által hozott edénybe he­lyezve szabad kiszolgáltatnia. A fagylalt ki­szolgáltatásának oly módon kell történnie, hogy az árus keze se a fagylalttal, se annak el­­fogyaszható burkolatával (ostyával) közvetle­nül ne érintkezzék. Az elfogyasztható burko­latot (ostyát) a beszennyeződéstől alkalmas módon (üvegszekrénybe helyezve, celofán­burkolattal ellátva, stb.) kell megvédeni.“ A jelen rendeletem a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Budapest, 1936. évi május hó 27-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Árkay Ferenc s. k. miniszteri tanácsos. A m. kir. belügyminiszter az „Újpesti Sze­génygyermekkórház Egylet“ (Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegye) módosított alapszabályait 156.653/1935. B. M. VII. a. szám alatt látta­­mozta. A m. kir. belügyminiszter a „Csomádi Gazda­kör“ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alap­szabályait 150.205/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter az „Alsóki Gazda­kör“ (Somogy vármegye) alapszabályait 150.206/1936. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. belügyminiszter a „Vásáros­­naményi Gazdakör“ (Szatmár vármegye) alap­szabályait 150.208/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Neptun Sport­horgász Egyesület“ (Budapest) alapszabályait 150.357/1936. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. belügyminiszter az „Amatőr Mozgófényképezők Egyesülete“ (Budapest) módosított alapszabályait 151.930/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. belügyminiszter a „Budaörsi Katholikus Kör“ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye) módosított alapszabályait 152.350/1936. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Brassóban megjelent, Halász Sán­dor : „Abesszínia“ című könyvtől a postai szál­lítás jogát megvonta. (102.623/1936. X. 4. szám.) A biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága 204.892/1935. számú intéz­kedésével az 1923. évi VIII. t.-c. 5. §-a alapján engedélyt adott arra, hogy a Magyar Francia biztosító r. t. működését az állatbiztosítási fajra kiterjeszthesse. A biztosító magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága 40.602/1936. számú intéz­kedésével az 1923. évi VIII. t.-c. 5. §-a alapján engedélyt adott arra, hogy az Adriai biztosító társulat magyarországi igazgatósága működését az esőbiztosítási fajra kiterjeszthesse. Egyes szám ára 48 fillér.

Next