Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. június (70. évfolyam, 126-147. szám)

1936-06-03 / 126. szám értesítője

Budapest, 1936. 126. szám. Szerda, június 3. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Árverés. Pk. I. 51052/1931. szám. Dr. Veres Ármin ügyvéd által képviselt Apart Automobil pneumatik és autókellék r. t. javára 166 , 79 fillér tőke és több kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 4340 pengő becsértékű ingóságokra az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, II. ker., b. Lipthay­ u. 9. szám, földszint 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi június hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi május hó 9. napján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 13598 Árverés. Pk. IX. 710848/1936. sz. Dr. Csányi István ügyvéd által képviselt Balázs Mátyásné javára I. 100 pengő,, II. 100 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1936. évi 41866. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi április hó 16-án lefoglalt és 1175­­-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki­elégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. ker., Garag­­ul­a 13. szám, földszinti garageban s nyomban foly­tatva VII. ker., Rákóczi-ut 64. szám, II. emelet 18/a. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi junius hó 5. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, u. e­sz. jkv. 1. t. a. és 1936. Pk. IX. 710308. sz. jkv. 1—10. t. alatt, BF. 8691. sz. személyautó. Írógép, kerékpár, 8 kg. kávé s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a Bejelentő­­tel a Helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Pk. 712591. sz. Dr. Csányi István ügyvéd által kép­viselt Balázs Mátyásné javára 300 pengő és jár. erejéig. Budapest, 1936­. évi május hó 7. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13599 Árverés. Pk. X. 712783/1936. szám. Dr. Nagy László ügyvéd által képviselt Jugoszláv Magyar Közgazdasági r. t. jav. 195­9 és több követelés és jár. erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1936. évi 5310. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi május hó 2. napján lefog­lalt és 1394 P 60 f-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az ár­verést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Dr. Grosz Elemér ügyvéd által képviselt Pudler Ármin javára 500 P követelése és járulékai erejéig és a foglalási, jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII., Dob­ utca 10. szám, fszt. üzletben leendő megtartására határidőül 1936. évi június hó 3. napjának délutáni 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefogló btútorok, antiquitások, fest­mények, márkás porcellánok, csillárok, garnitúrák, cég­táblák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ér kétharmadánál alacsonyabban nem — el fo­gom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi május hó 14. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13600 Árverés. Pk. IX. 711760/1936. sz. Dr. Gassmann Lőrinc ügyvéd által képviselt Kardos Irén javára 64 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság 1935. évi 222218. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi április hó 24. nap­ján lefoglalt és 1603 pengőre becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. járásbiróság fenti sz. végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. ker., Erzsébet­­körút 54. szám II. em. 3. ajtósz. alatt és folytatólag V., Lipótvárosi park 4. szám, VI. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására­ határidőül 1936. évi június hó 4. napjának délelőtti fél 10 órájára kitűzöm, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, írógép, csillár s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi május hó 11. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. OF 13612 Árverés. 115/1936. vght. szám. Dr. Fejes László ügy­véd által képviselt Orsz. Társ. Bizt. Intézet javára 520 pengő 50­0 és több követelés és járulékai erejéig a tokaji kir. járásbiróság 1929. évi 3854. szám­ú végzésé­vel elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. évi december hó 5. napján felülfog­lalt és 13.780 pengőre becsült ingóságokra a fenti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletei­ben Tokajban, a helyszínen és folytatólag Tárcai köz­ségben a foglalás sorrendjében leendő megtartására határidőül 1936. évi junius hó 5. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, kocsi, hintó, dinamó, szőlészeti felszerelés, iparvágány, csille, szerszám, 70 hl. 1931. évi bor s egyéb ingóságo­kat el fogom adni. Tokaj, 1936. évi május hó 5. nap­ján. Dr. Szélessy Ödön, kir. kir. végrehajtó. O­F 13601 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 189/1936. vght. szám. Dr. Grünspan Ármin ügyvéd által képviselt Áron Manó és Társa utóda ja­vára 855 pengő hátralék és az összes foglaltatok tőke­követelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — ameny­­nyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával a kecskeméti kir. járásbíróság Pk. 10739/1935. számú végzése folytán az 1935. évi ,március hó 13. napján le- és felülfoglalt és 6074 P 70­0-re becsült ingókra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, de az árverés kitűzését nem kérelmező végrehajtatok, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs és annak Kecskeméten, városi szeszfőzdé­ben, Külső Szabadság­ utca 19. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1936. évi június hó 5. (öt) napjá­nak délelőtti 11 (Tizenegy) óráját tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő különféle pálinka, autó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Az árverés alá kerülő ingóságok a becsérték kétharmadán alul el nem adhatók. Kecske­mét, 1936. évi május hó 15. napján. Bartha Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O 3912 Árverés. 57/1936. Vh. szám. Dr. Schmidt Jenő ügy­véd által képviselt Péti Nitrogén Műtrágyagyár r. t. végrehajtató javára 1.028 pengő követelés és járulékai erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Nyáregyháza községhez tartozó Csévpusztán, 1936. évi június hó 17. napján d. u. 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság 419309/1935. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 19.733 pengő becsértékű bútorok, 1 rádió, könyvek, 1 bika, 37 borjú, 45 tehén, 39 ló, 17 csikó, 3 szamár, 10 igáskocsi és egyéb ingó­ságok biróilag elárvereztetnek. Monor, 1936. évi május hó 22. napján. Szentirmai Géza, kir. bírósági végre­hajtó. R­O 3956 Ingatlan árverések. Árverés. 3078/1936. tk. szám. Bal­la Róza és Feldmann Ernő dr. végrehajtatóknak Jakab István és neje szül. Polgár Irén végrehajtást szenvedők ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 350 al.­­ tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az újpesti kir. járásbiróság területén levő, Pest­újhely községben fekvő s a pestújhelyi 248. számú te­lekkönyvi betétben. A + 1. alatt 560. hrsz. ingatlannak Jakab István és neje szül Polgár Irén nevén álló 70/166-os illetőségét 3600 pengő kikiáltási ár mellett elrendelte. Az árverést 1936. évi június hó 18. napján délelőtt 11 órakor Pestújhely községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan illetőség a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni .(1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XL. t.-c. 25. §.). Újpest, 1936. évi február hó 27. napján. Az újpesti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3953 Árverés. 5201/1936. tk. szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Schithmayer János végrehajtatónak Schuh­­mayer Józsefeié sz. Keller Julia végrehajtást szenvedő elleni 2319 P 84 fillér és járuléka iránti végrehajtási ügyében a Budapest szfőváros dunajobbparti részének 8085. számú telekkönyvi betétében A + 3. sorsz., 11621/5. hrsz. a. foglalt Schuhmayer­ József elé sz. Keller Julianna nevén álló II. ker., Pasaréten 11621/5. hrsz. a. fekvő 470 90/100 négyszögöl területű ingatlanra 353 / 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban a szfőváros közönsége javára a B. 14., 25. sorsz. a. fel­jegyzett tulajdonjogi korlátozás és C. 14. alatt bekebe­lezett tehertétel érintetlenül hagyása mellett, továbbá u. a. betétben A + 4. 6orsz., 11621/6. hrsz. a. foglalt ugyanannak nevén álló II. ker., Pasaréti­ út 110. szám alatt fekvő­­ hold 526 30/100 négyszögöl területű, a betét szerint telek, az adó- és becslési bizonyítvány szerint szántó és házból álló ingatlanra 22321 pengőben ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elren­delte és hogy ez a fentebb megjelölt ingatlan az 1936. évi június hó 12. napján délután 4 órakor a kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében Budapest, II. ker., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908 : XLI. t.-c. 26. §-ában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegészíteni köteles. ■Egyes szám­ára 20 fillér.

Next