Budapesti Közlöny, 1936. július (70. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

Budapest, l®3S 's Szerda, július ! Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatal­ kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint . . . 1 ar.P 28 f. „ negyedévenkint . 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint . . . 3 „ 20 „ „ negyedévenkint. 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesitő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Egyes szám ára 33 fillér». HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Sajó Lajos, a magyar királyi belügy­minisztériumba beosztott közegészségügyi kerü­leti főfelügyelőt, dr. Horváth Dezső Országos Közegészségügyi Intézeti osztályvezetőt, dr. Szaller Miklós, dr. Demzsa Pál és dr. Mikecz Miklós vármegyei tiszti főorvosokat, dr. Szilágyi Pál, a magyar királyi belügyminisztériumba be­osztott közegészségügyi kerületi főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott közegészségügyi kerületi felügyelőt és dr. Huzella Lajos városi tiszti főorvost az V. fizetési osztályba, dr. vitéz Zákányi Andor tiszti főorvost az V. fizetési osz­tály jellegének adományozása mellett a VI. fize­tési osztályba, dr. Hutiray Andor, dr. Gósy Fe­renc, dr. Czekkel Ferenc, dr. Tóth Ernő, dr. Székelyhidy György és dr. Bélák Imre vár­megyei tiszti főorvosokat, dr. Joó Imre helyet­tes vármegyei tiszti főorvost, dr. Spiry Endre, dr. Gazdig József, dr. Stockinger János és dr. vitéz Tóth Béla vármegyei tiszti főorvosokat, dr. Fördös Dezső járási tiszti orvost, dr. Hal Jó­zsef és dr. Parragh Hugó vármegyei tiszti fő­orvosokat és dr. Gärtner István helyettes vár­megyei tiszti főorvost a VI. fizetési osztályba m. kir. tiszti főorvossá, dr. Jung Sándor városi tiszti orvost, dr. Tor­­day Béla megyei városi ügyvezető orvost, dr. Ivánka Zoltán városi tiszti orvost, dr. Czakó Lajos városi tiszti főorvost, dr. Varga Sándor és dr. Templomos-Tempel Ferenc városi ügy­vezető orvosokat, dr. Gádfi József járási tiszti orvost és dr. Ascher Kálmán tiszteletbeli vár­megyei tiszti főorvos, járási tiszti orvost a VI. fizetési osztályba m. kir. tiszti orvossá kineve­zem. Kelt Kenderesen, 1936. évi junius hó 27. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. (237.256/1936. B. M. XIII. szám.) A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére az Országos Társadalombiztosító Intézet személyzeti létszámában a fogalmazási és műszaki egyesített szakon Godányi Zoltán, dr. Szentgyörgyi-Tolnay Lajos és báró Podmaniczky György aligazgatói cím­mel és jelleggel felruházott titkárokat aligaz­gatókká a VI. fizetési osztályba ; a középfokú biztosítási és statisztikai egye­sített szakon Császár Zoltán biztosítási I. osz­tályú főfelügyelői címmel és jelleggel felruhá­zott biztosítási II. osztályú főfelügyelőt bizto­sítási I. osztályú főfelügyelővé a VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá a fogalmazási és műszaki egyesített szakon dr. Fóris Ákos, dr. Lovász Pál és dr. Szőts József titkároknak az aligazgatói címet és jel­leget, dr. Zachár Gusztáv és dr. Kartsoke József segédtitkároknak a titkári címet és jelleget, dr. Polánkay László titkári címmel felruházott segédtitkárnak a titkári jelleget, Steiner Fe­renc mérnöknek a főmérnöki címet és jelleget, dr. báró Lers Vilmos fogalmazónak a segéd­titkári címet és jelleget; a középfokú biztosítási statisztikai egyesí­tett szakon dr. Steiner Dezső biztosítási II. osz­tályú főfelügyelőnek a biztosítási I. osztályú főfelügyelői címet és jelleget, Neszmirák Sán­dor statisztikai felügyelőnek a statisztikai II. osztályú főfelügyelői címet és jelleget, Hivessy Béla biztosítási főellenőrnek a biztosítási fel­ügyelői címet és jelleget; a számvevőségi, és gyógyszerészi egyesített szakon Babos Barna számvevőségi tanácsosnak a számvevőségi II. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Schilkan Marcell és Hentaller Gábor számvizsgálóknak a számvevőségi tanácsosi címet és jelleget ; a kezelési szakon Garamvölgyi Gyula iroda­főtisztnek az irodafőnöki címet és jelleget s végül Schwarczmann József és Volent János irodatiszteknek az irodafőtiszti címet és jelle­get adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. (264.303/1936. B. M. XV. szám.) A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére a Magánalkalmazottak Biztositó Intézete személyzeti létszámában a számvevőségi és gyógyszerészi egyesített szakon Paduch Béla számvevőségi igazgatói címmel és a VI. fizetési osztály jellegével felruházott számvevőségi II. osztályú főtanácsost számvevőségi igazgatóvá, a VI. fizetési osztályba kinevezem ; továbbá a fogalmazási és műszaki egyesített szakon dr. Lorberer Géza segédtitkárnak a titkári ci­met és jelleget, a középfokú biztositási és statisztikai egye­sített szakon vitéz Nagy Endre biztositási fő­ellenőrnek a biztositási felügyelői cimet és jel­leget adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. vitéz Kozma Miklós s. k. 264.304/1936. B. M. XV. szám.) A magyar királyi kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter előterjesztésére a magyar királyi posta­fogalmazási szakában dr. Kiss Ödön posta­főigazgatói címmel és jelleggel felruházott pos­taigazgatót és dr. Barta József postaigazgatót az V. fizetési osztályba postafőigazgatóvá, Klamartsik Antal, Mazurek Ernő, Kiss István, Mészáros Lajos és dr. Nagy Sándor postaigaz­gatói címmel és jelleggel felruházott postataná­csosokat a VI. fizetési osztályba postaigaz­gatókká ; műszaki szakában Füves Dezső, Terlanday Béla és Gianone Ottó postaműszaki igazgatói címmel és jelleggel felruházott postaműszaki tanácsosokat a VI. fizetési osztályba posta­műszaki igazgatókká ; számvevőségi szakában Hübner Ernő és Ruttkay Bertalan postaszámvevőségi I. osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott postaszámvevőségi II. osztályú főtanácsost a VI. fizetési osztályba postaszámvevőségi I. osz­tályú főtanácsosokká, valamint forgalmi szakában Vándor Manó, dr. György Sámuel és dr. Zellény Vince postahivatali igaz­gatói címmel és jelleggel felruházott posta­főfelügyelőket, Tarnay József postafőfelügyelőt, Gadányi Ödön, dr. Pohl Vilmos és dr. Jánó Gergely postatanácsosokat, Murányi Artúr, Schulz Mátyás és Huszár Károly postafőfel­ügyelőket a VI. fizetési osztályba postahivatali igazgatókká kinevezem. Kelt Budapesten, 1936. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. (104.002/1936. X. 1. szám.) A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytár“-nak az 1936: XVIII. (a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról) és XIX. (az 1936/37. évi állami költségvetésről) törvénycikkeket tartalmazó 7. száma.

Next