Budapesti Közlöny, 1936. július (70. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

2 Budapesti Közlöny 1936 július 1. Él 1 ( 3 f­­­ díjast ideiglenes minőségű miniszteri szám­tisztté ; Takács Ödön óradíjast miniszteri szám­vevőségi gyakornokká ; az egyesített kezelési személyzet létszámába Kiss Tibor szabadalmi bírósági segédtisztet szabadalmi bírósági tisztté ; az „Ipari célok“ címen egyesített műszaki személyzet létszámába Sikorszky István mű­szaki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ipari főfelügyelőt és Király Pál mértékügyi fő­felügyelőt műszaki tanácsossá ; Halmay István ipari főfelügyelői címmel és jelleggel felruhá­zott ipari felügyelőt ipari főfelügyelővé ; dr. Gyulay József kir. mérnököt főmérnökké ; Pálffy Elemér és Várnay Imre ipari segédfel­ügyelőket ipari felügyelővé ; Markóczy Guidó technológiai segédkönyvtárost mérnökké; László Hunor és Szabó Árpád gyakornokokat ipari segédfelügyelővé ; Józan Dezső vegyész­­mérnököt és Prohászka László gépészmérnököt segédmérnökké ; Hanzély Vilmos, Kiss Ferenc, Tőkés Barna gépészmérnököket és dr. Kovács Irén Mária orvosnőt gyakornokká ; a „Bányakapitányságok“ fogalmazási sze­mélyzetének létszámába Albert Ferenc fő­­bányabiztost bányahatósági tanácsossá ; dr. Kiss László bányabiztost bányahatósági tit­kárrá ; a „Háziipari felügyelőség“ személyzetének létszámába Vági Márton okleveles gépészmér­nököt háziipari segédfelügyelővé ; a minisztérium altiszti személyzetének lét­számába Szénási János, Csibrák András, vitéz Kocsis Pál, Tóth Samu, Czinkota András II. osztályú altiszteket és vitéz Szilasi István II. osztályú postaaltisztet, továbbá a M. kir. Szabadalmi Biróság altiszti személy­zetének létszámába tartozó Cseke Sándor II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté kinevezte. (1.769/1936. Evn. Ip. M. szám.) .4 m. kir. iparügyi miniszter Éder Károly állami kőszénbányászati felügyelőt állomás­helyén a MÁV. rendszerű IV. fizetési osztályba állami kőszénbányászati főfelügyelővé ki­nevezte. (1.777/1936. Em­. Ip. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter dr. Koncz Lajos és dr. Kontra László járási tiszti orvosokat, vala­mint dr. Röthler István helyettes vármegyei tiszti főorvost a VII. fizetési osztályba m. kir. tiszti főorvossá benevezte. (237.255/1936. B. M. XIII. szám.)­ ­­­ A magyar királyi kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter előterjesztésére a posta fogalmazási szakán dr. Schoepflin Lajos postafőigazgatói címmel felruházott postaigaz­gatónak a postafőigazgatói jelleget, d­r. Krajcsik Géza postaigazgatónak a postafőigazgatói címet, dr. Szerelemhegyi Béla postaigazgatói címmel felruházott postatanácsosnak a posta­igazgatói jelleget, dr. Bene Gyula, dr. Licz János, Bíró Sándor, Kotsis Antal, dr. Szent­­ivá­nyi Ervin és Végh Károly postatanácsosok­nak a postaigazgatói címet és jelleget, dr. Tassel Ödön, dr. Bartha Zoltán, Kaffka József, Kantek Imre, Áronffy Tivadar, dr. Kaizler Miklós, dr. Sebestyén Béla és dr. Nagy Sándor postatitkároknak a postatanácsosi címet és jel­leget, dr. Rónay László, dr. Darvas Kálmán, dr. Merényi Miklós és Toronyay Géza posta­­segédtitkároknak a postatitkári címet és jelle­get, dr. Voit László postasegédtitkárnak a postatitkári címet • műszaki szakán Fritz Jenő postaműszaki igazgatónak a postaműszaki főigazgatói címet és jelleget, Molnár István és Endrédy Antal postaműszaki igazgatói címmel felruházott pos­taműszaki tanácsosnak a postaműszaki igaz­gatói jelleget, Elekes Jenő és Torda Kálmán postaműszaki tanácsosnak a postaműszaki igaz­gatói címet és jelleget, Zsendovics László és Gyapay­­ Árpád postaműszaki tanácsosnak a postaműszaki igazgatói címet, Reszely János postafőmérnöknek a postaműszaki tanácsosi címet és jelleget ; számvevőségi szakán Pintér László posta­számvevőségi II. oszályú főtanácsosnak a posta­számvevőségi I. osztályú főtanácsosi címet és jelleget, Pericht Rezső postaszámvevőségi taná­csosnak a postaszámvevőségi II. osztályú fő­tanácsosi címet és jelleget, Gál Sándor és Mak­sa László postaszámvizsgálónak a posta­számvevőségi tanácsosi címet és jelleget, Újvári­ Imre postaszámellenőrnek a postaszámvizsgálói címet és jelleget ; forgalmi szakán Maár Rezső, Váraljay Géza és Laux József postafőfelügyelőknek a posta­­hivatali igazgatói címet és jelleget, Pogány Vince, Fodor László, Kishegyi Ignác, Szegedy Andor, Borbély István, Veres Sándor, Golod­­zsey István, Pfeiffer Rezső, Gergely Ágoston, Koós Sándor, Barcsay Ákos, Bádonyi Gyula, Parasin Sándor, Gál Ferenc, Laping Miklós, Tóth Artur, Perlaki József, vitéz Vajthó Tiva­dar, Wähler Róbert, Kattauer Jenő, Szécsényi István, Bornyi Sándor, Török Miklós, Strubert György és dr. Komlós Balázs postafelügyelők­nek a postafőfelügyelői címet és jelleget, Vona Géza, Lászlófai Ernő, Zsemlye István, Laczkó Péter, Hadnagy József, Bencza Kálmán, Do­­bozy Nándor, dr. Szűcs Mihály, Láng Ferenc, Titz János, Csősz József, Forgách Ottó, Bacsa Antal, Kozmák Lajos, Vad Jenő, Kemenes Jenő, Csűrös István, Szamosi Dezső, Bácskai Jakab, Záborszky Richárd, Vámos János, vitéz Dénes Iván, Szalóky Ede, Illovits Szilárd, Kiss Jenő és dr. Mányi Lajos postafőtiszteknek a posta­felügyelői címet és jelleget ; üzemi kezelési tisztviselők szakán Ráicz Sán­dor, Farkas János, Almássy Sándor, Herczeg József, Martinszky János, Orosz Lajos, Keresz­tes József és Pázsit Dezső postaellenőröknek a postafőellenőri címet és jelleget, Geiger József, Urvölgyi Gyula, Kostyál Géza, Horváth Károly, Vereczkei Lajos, Hámori Lajos, Paczka József, Tézsla Nándor, Gábriel Mihály, Csomány Ferenc, Major Zsigmond és Malompataki Béla postasegédellenőröknek a postaellenőri címet és jelleget; üzemi női tisztviselők szakán Leövey Erzsé­bet, özvegy Szabó Kálmánné, Matulay Emilia, Krujber Lenke és Murányi Márta postasegéd­­ellenőrnőknek a postaellenőrnői címet és jelle­get ; műszaki üzemi szakán Jess Ferenc és Ger­gely Gyula postaműszaki ellenőrnek a posta­műszaki főellenőri cimet és jelleget, Mátyásy György, Hartai Károly, Szendrői Dezső és Nádor Ferenc postaműszaki segédellenőröknek a postaműszaki ellenőri cimet és jelleget ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1936. évi junius hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. (104.003/1936. X. 1. szám.) A magyar királyi pénzügyminiszter elő­terjesztésére vitéz Pálfy Andor pénzügyi fő­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénz­ügyi tanácsost, a székesfehérvári pénzügyigaz­gatóság ideiglenes vezetőjét pénzügyigazgatóvá a VII. fizetési osztályban való meghagyása mel­lett kinevezem. Kelt Budapesten, 1936. évi junius hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. (1.546/1936. P. M. XVI. fő. szám.) A minisztertanács felhatalmazása alapján a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter vajlai Serbán Iván dr. m. kir. gazda­sági főtanácsost a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal elnöki teendőinek ellátása alól legtel­jesebb elismerése mellett felmentette, egyidejű­leg pedig Kunder Antal miniszteri tanácsost a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal elnökévé ki­nevezte. (7.050/1936. Em­. K. K. M.) A m. kir. iparügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium fogalmazási személyzetének létszámába dr. Ébner-Rupp Béla miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott minisz­teri segédtitkárt és dr. Tóbiás Kornél m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztériumi miniszteri segédtitkárt miniszteri titkárrá ; dr. Kara Zoltán ideiglenes minőségű miniszteri fogalmazót miniszteri segédtitkárrá; dr. Pap Gábor, dr. Varga Ferenc, dr­. Boda-Novy Béla, dr. Vitányi Béla ideiglenes minőségű miniszteri segédfogalmazókat és dr. Nagy Sándor és dr. Gulden László előadókat ideiglenes minőségű miniszteri fogalmazóvá; dr. Selter Rudolf előadót ideiglenes minőségű miniszteri segéd­fogalmazóvá ; a minisztérium műszaki személyzetének lét­számába Magyar Kálmán, vitéz Saáry Lajos, Gerevich Géza, Magasházy Béla és Miinyák József miniszteri műszaki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri főmérnököket miniszteri műszaki tanácsossá ; Bornemisza Béla, Günther Pál, Jankó Gyula, Bélteky Lajos, Kriszta Pál, Ládonyi János, Fáibry József ok­leveles mérnök, előadókat miniszteri főmér­nökké ; a minisztérium számvevőségi személyzetének létszámába dr. Kürtös József miniszteri szám­vevőségi II. osztályú főtanácsosi címmel és jel­leggel felruházott számvevőségi tanácsost mi­niszteri számvevőségi II. osztályú főtanácsossá; Domonkos Lajos, Körösy-Krizsán Ferenc és Biró Miklós miniszteri számvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri szám­­vizsgálókat miniszteri számvevőségi tanácsossá; Hidvéghy Károly miniszteri számvizsgálói cím­mel és jelleggel felruházott miniszteri szám­ellenőrt; Perlaky Ferenc és Nagy Lajos minisz­teri számellenőröket miniszteri számvizsgálóvá; Buláth Gyula és Péterffy István miniszteri számtiszteket miniszteri számellenőrré ; Nemes Tibor és Bereczky József miniszteri számvevő­ségi gyakornokokat ideiglenes minőségű minisz­teri számtisztté, dr. Csomay Béla óradíjast mi­niszteri számtisztté és dr. Ráthonyi Zoltán óra-A m. kir. belügyminiszter az Országos Tár­sadalombiztosító Intézetnél a fogalmazási és műszaki tisztviselők egye­sített létszámában : dr. Fehér Simon, dr. Bognár Béla, dr. Fodor Gyula, dr. Mészár Oszkár és dr. Vigh Győző intézeti titkári címmel és jelleggel felruházott intézeti segédtitkárokat az állami rendszerű VII. fizetési osztályba intézeti titkárokká; Friedl József intézeti főmérnöki címmel és jelleggel felruházott intézeti mérnököt az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba főmér­nökké ; dr. Sófalvy Lajos intézeti segédtitkári címmel és jelleggel felruházott intézeti fogalmazót, dr. Fáibry Ferenc intézeti segédtitkári címmel fel­ruházott intézeti fogalmazót, dr. Gáspár Lajos és dr. Kozéky Zoltán intézeti fogalmazókat az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba inté­zeti segédtitkárokká, valamint dr. Zsigmond Gyula budapesti lakost az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba ideiglenes minőségű intézeti segédtitkárrá ; Lehrmann József intézeti segédmérnököt az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti mérnökké ; dr. Strassenreiter Ignác, dr. Haág János,­dr. Radomszky Mihály, dr. Murányi István, dr. Büky Ferenc és dr. Földes Jenő intézeti segéd­fogalmazókat az állami rendszerű IX. fizetési osztályba intézeti fogalmazókká ; dr. Gacsályi István intézeti biztosítási ellen­őrt, dr. Körmendy-Barcza Sándor és dr. Jászai Emánuel ideiglenes minőségű intézeti fogal­mazó-gyakornokokat az állami rendszerű X. fizetési osztályba intézett segédfogalmazókká. ft

Next