Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. augusztus (70. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám értesítője

Budapest, SS­SS, 175. szám. Szombat, augusztus 0. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE­­— 1 — ■ — A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sent magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott.­­ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. likőrök, borok, a fogl. jegyzőkönyv 1—18. és 1—3. t. alatti és egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1936. évi július hó 4-én. Terray Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 14842 Árverés. Pk. 7011/13. 1933. szám. A balassagyarmati kir. járásbiróság Pk. 7011/6. 1933. számú végzése foly­tán dr. Somló József balassagyarmati lakos javára 136 pengő 88 fillér tőke, ennek 1936. évi március hó 4. napjától járó 5 százalék kamatai, 3 pengő 29 fillér árverési kitűzési és még felmerülő költségekből álló, valamint az esetleges törvényes zálogjogot nyert más hitelezők követelésének behajtása végett. Herencsény­­ben, végrehajtást szenvedő lakásán, 1936. évi augusztus hó 7. napján délelőtt 11 órakor elárverezem a végre­hajtást szenvedőnél 5707 pengő értékben le-, illetve felülfoglalt bútorok, ezüstnemű, háztartási berendezés, stb.-ből álló ingóságokat. Balassagyarmat, 1936. évi július hó 16-án. Lukács Sámuel, irodaigazgató, kir. járásbirósági kiküldött. O­F 14841 Az árverést 1936. évi augusztus hó 14. napján, dél­i­előtt 8 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kál­vin-tér 1. szám, földszint 1. ajtószám.) fogják megtartatni. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz & kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kisújszállás, 1936. évi junius hó 25. napján. A kis­újszállási kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14840 Árverés, 2006/1936. szám. Debrecen szab. kir. város és a Tiszántúli Ref. Egyházkerület Könyvnyomda Válla­lat végrehajtatóknak, Nagygéczi Ref. Egyház végrehaj­tás szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 32 pengő 31 fül­­tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a fehérgyar­mati kir. járásbiróság területén levő, Nagygécz község­ben fekvő s & nagygéczi 51. sz. betétben A. I. 1—3., 5—11. sorsz., 107., 108., 109., 194., 195., 196., 236., 281., 309. lrszám alatti ingatlanok s a 48/408-ad rész­legelő­­illetőségre, melyek mind a végrehajtást szenvedők nevén állanak 13.580 pengő kikiáltási ár, az u. e. betétben A. II. 1—7. sorsz. s 168/1., 168/2., 197., 237., 282., 308. hrsz. ingatlanok s 24/408 rész legelői illetőségre, melyek szintén mind a végrehajtást szenvedők nevén állanak 5.930 pengő kikiáltási ár, végül az u. e. betétben A. IIii. 2—6. sorsz. s 170., 201., 202., 203., 204. hrsz. alatt foglalt s végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanokra 11.170 pengő kikiáltási ár meg­állapítása mellett — elrendelte. Az árverést 1936. évi szeptember hó 16. napján, dél­előtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Kossuth­ Lajos­ utca 1. szám, 4. ajtószám) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem le­het. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Fehérgyarmat, 1936. évi március hó 14. napján. A fehérgyarmati kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14851 Árverés. 19951/1936 tkvi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Budapest Székesfővárosi Községi Takarék­pénztár Rt. végrehajtatának, özv. Kádár Jenőné szül Stransky Margit, Kádár Zoltán, Kádár Margit, Kádár Lívia és kisk. Kádár Jenő végrehajtást szenvedők elleni 43.65 + 43.65 angol fontsterling és járulékai iránti vég­rehajtási ügyében, nemkülönben az egész ingatlanra csatlakozóul kimondott Budapest Székesfőváros Központi Pénztára, mint Gyámpénztár 2.550 P, 6.000 P, az ingat­lanból özv. Kádár Jenőnét illető 4/8 részre csatlakozóul kimondott Magyar-Francia Biztosító Rt. 101 pengő és dr. Fodor Herman 1.116 pengő 50 fillér, az ingatlanból Kádár Zoltánt illető 1/8 részre csatlakozóul kimondott dr. Szilágyi Ignác 872 pengő tőkék és jár.-ból álló köve­telések kielégítése végett az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a budapesti I—III. ker. kir. .járás­biróság területén fekvő Budapest székesfőváros duna­­jobbparti részének 9910. sz. tkvi betétében A. + 1. sor­szám, 4541. srszám alatt foglalt 4/8 részben özv. Kádár Jenőné szül. Stranszky Margit, 1/8 részben: Kádár Zol­tán, 1/8 részben : Kádár Margit, 1/8 részben : Kádár Livia, 1/8 részben : kisk. Kádár Jenő nevén álló XI. ker., Vincellér­ u. 42. szám alatt fekvő 193 10/100 négyszögöl területű két ház és kertből álló ingatlanra 48.302 pengő 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy ez a fentebb megjelölt ingat­lan az 1936. évi október hó 7. napján, délutáni 4 órakor a kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében Budapesten, II. ker., Fő-utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt megtartandó nyil­vános árverésen eladatni fog, mégis azonban az 1908. évi XLI. t.-c. 26. §-ában meghatározott hányadán alul el nem fog adatni és hogy a vevő a bánatpénzt kiegé­szíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan ki­kiáltási árának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911:1. t.-c. 127. §-ába­n meg­határozott árfolyammal számított és a 4260/1929. M. E. számú rendeletben kijelölt óvadékképes értékpapirokban a kiküldött kezéhez letenni, vagy a bánatpénznek elő­leges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni. A kincstár mint árverelő bánatpénzt letenni nem köte­les. Budapest, 1936. évi junius hó 30. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14850 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 56007/1936. szám. Dr. Kemény Samu ügyv. ált. képv. ifj. Walla József stb. rt. javára 82 P tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. ker. fcir. járásbíróság 1936. évi 463. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytévi végrehajtást szenve­dőtől lefoglalt és 2.517 pengő becsértékü ingóságokra a kir. járásbiróság végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára ás az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, II. ker., Zárda­ utca 20. szám alatti irodában és folytatva ugyanott I. em. 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi augusztus hó 4. napjának délutáni egynegyed 5 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, könyvek, csillár, szőnyeg, festmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőin felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik e kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi június hó 27. napján. Dr. Pongrácz Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 14849 Árverés. Pk. IX. 710172/1936. szám. Dr. Szántó István ügyvéd által képviselt özv. Csillag Gusztávné javára 472 pengő 20 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 104954. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi június hó 13-án lefoglalt és 3775 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Bécsi­ u. 1. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1936. évi augusztus hó 5. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, konzervek, üzleti berendezés, Ingatlan árverések. Árverés. 8728/1936. sz. A Hódmezővásárhelyi Keresk. Bank Rt. végrehajtatának, Rakoncai Mihály végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2800 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a makói kir. járásbiróság területén levő, Földeák községben fekvő s a földeáki 319. számú betétben A. + 1. sor­, 895. hrszámu beltelkes házra 1188 pengő kikiáltási ár­ban és pedig a feljegyzett elsőbbség alapján Neparácki Rozália ás Rakoncai Mihályné Bakos Ágnes haszon­­élvezeti jogára tekintet nélkül — elrendelte. A Földeáki Tak. és Hitelszövetkezettel szemben a legkisebb vételár 8700 pengő, Csanád-Arad-Torontál k. e. e. sorsz. törvényhatóságával szemben 10.600 pengő, amelyen­ alul kérelmükre az ingatlan el nem adható. Az árverést 1936. évi augusztus hó 17. napján dél­előtt fél 12 órakor, Földeák községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, a­ki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Makó, 1936. évi május hó 1. napján. A makói kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5409 14400/1936. tk. szám. Kérelme Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi Bank Rt.­­nak, Rakoncai Mihály és Neparácki Rozália földeáki lakosok ellen árverési hirdetmény módosítása iránt. Végzés. A tkvi hatóság a Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi Bank Rt. végrehajtótának, Rakoncai Mihály elleni ár­verési ügyében a 8728/1936. sz. alatt kibocsátott ár­verési hirdetményt akként módosítja a 11330/1936. tk. számú végzés és annak alapján eszközölt bejegyzés folytán, hogy az 1936. évi augusztus hó 17. napjára tűzött árverést a C. 2. alatt a 773/1916. tk. számú vég­zéssel Neparácki Róza javára bekebelezett haszonélve­zeti jog fenntartásával lehet csak elárverezni. Makó, 1936. évi julius hó 22. napján. A makói kir. járásbiró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 5409/a. * 1 * 1 Árverés. 4582/1936. tkvi szám. Pesti Magyar Keres­kedelmi Bank vég­r­eh­a­jta­­­ónak, dr. Mészáros Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 738 az. dollár 36 cent tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kisújszállás községben fekvő s & kisújszállási 8583. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 10481. hrsz. Szántó a Ludas dűlőben, Ártér 2 hold 318 □-ös, 10482. hrsz., 10482. hrsz. Szántó u. o. 1450 □-ös területű ré­szekből álló végrehajtást szenvedő nevén vezetett jószág­­testre 931 pengő 50 fillér kikiáltási árban, továbbá a kisújszállási 2936. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz., 10243. hrsz. Rét az Igazló dűlőben, Ártér 1 hold 1218 D-ös, 10244. hrsz. Rét u. o., Ártér 1 hold 1343 □-ös, 10245. hrsz. Szántó u. o., Ártér 43 hold 431 □-ös területü részekből álló jósz­ágtestnek B. 4., 11., 13. sorsz. alatt dr. Mészáros Ferenc nevén álló 24/48-ad rész illetőségre 13.352 pengő 03 fillér kikiáltási árban elrendelte. Egyes szám ára 20 fillér.

Next