Budapesti Közlöny, 1936. október (70. évfolyam, 224-251. szám)

1936-10-01 / 224. szám

1936 október 1. Budapesti Közlöny (3) Ha az ellenőrző vizsgálat elvégzése cél­jából vidéki kiszállás szükséges, a fél az eljáró közeg szabályszerű kiküldetési illetményeit (napidíj, útiköltség stb.) is köteles megtéríteni. (4) Ha az ellenőrző vizsgálatot a tároló helyiség alkalmatlansága, az áru kellő elő­készítésének hiánya, vagy a felet terhelő más ok miatt nem lehet elvégezni, a fél kiszállá­­sonkint 4,5 pengőt, vidéki kiszállás esetében pedig ezenfelül még az előző bekezdésben említett kiküldetési illetményeket is köteles megtéríteni. (5) A vegykísérleti állomás az ellenőrző vizs­gálatot csak akkor teljesíti, ha a fél a jelen §-ban megállapított díjakat és esetleges térí­téseket az illetékes állomás pénztárába előre befizette.8. §. A fuvarozási vállalatok és intézmények (posta, vasút, hajózási vállalat stb.) külföldre irányított paprikaküldeményt csak akkor ve­hetnek át fuvarozásra, ha a fél a kiviteli vizs­­gálati bizonyítványt bemutatja. A vámhivata­lok csak vizsgálati bizonyítvánnyal ellátott paprikaküldeményeket vámkezelhetnek. A vámkezelés után a vámhivatal a vizsgálati bizonyítványt a vámkezelésre vonatkozó fel­jegyzések kíséretében visszaküldi annak a vegykísérleti állomásnak, amely a bizonyít­­­vényt kiállította. 9­ §• (1) Amennyiben cselekménye súlyosabb bün­tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki őrölt paprikát vizsgálati bizonyítvány nélkül, illetve paprikatermést, paprikafélterméket, paprikaerezetet vagy őrölt paprikát tartalmazó gyűjtőcsomagot vizsgálati bizonyítvány nélkül és zárolatlanul szállít ki külföldre. (2) A pénzbüntetésre a büntető igazság­szolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928 : X. t.-c. rendelkezései irányadók. (3) Az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri büntető bíróság hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. törvénycikk 59. §. (1) bekez­dése 3. pontjának alkalmazása szempontjából szakminiszternek a m. kir. földmivelésügyi minisztert kell tekinteni. 10. §. E rendelet a kihirdetés napját követő nyol­cadik napon lép hatályba. Budapest, 1936. évi szeptember hó 28-án. A miniszter helyett: Dr. Mar­schall Ferenc s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 127.351/1936. számú rendelete az újabb vámtarifadöntvények, valamint a vámtarifához kiadott magyarázatokban és a vámjogi törvényhez kiadott végrehajtási uta­sításban eszközlendő módosítások közzététele tárgyában. a) Vámtarifadöntvények. A m. kir. pénzügyminiszter a m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszterrel egyet­­értőleg az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét ké­pező vámtarifa alábbi tételeire vonatkozólag a következő vámtarifadöntvényeket hozta : 610. sz. döntvény. Vasból vagy fémből készült szerszámok vámkezelésénél a más anyagból való nyelek nem bírnak befolyással az osztályozásra. 611. sz. döntvény. Elektroncsövekhez való érintkező peckek a 859. 1. sz. szerint kezelendők. b) Módosítások a magyarázatokban. A m. kir. pénzügyminiszter a m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszterrel egyetértőleg az 1924. évi XXI. t.­c. mellékletét képező vámtarifához kiadott magyarázatokban az alábbi módosítások keresztülvezetését ren­delte el : 1. A 29. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 4. pont (2) bekezdéséből, „valamint a továbbtenyész­­tésre szolgáló halak“ szavakat törölni kell. 2. A 44. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzés eddigi szö­vege törlendő és helyébe a következő szöveg veendő fel : „E t. sz. alá tartozik a fekete, szürke és fehér gyömbér (Zingiber officinale), a gyömbér­­gyökértörzs és gyömbérgyökér, nyersen, há­mozva, őrölve vagy törve.“ 3. A 68. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont (2) bekezdésében a „gomborkamag“ szó utáni „(vigorica)“ szó helyett „(vigorica)“, a „nád­mag“ helyett „nádmag“ szót kell felvenni. 4. A 70. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont­jában a „baltacinmag“ szó után „(esparsette)“, a „réti vagy fehérfiere“ szavak helyett „réti (fehér) és sárga lóheremag“ szavakat, a „vöröshere“ szó után pedig „vörös lóheremag (stájer lóheremag), zörgő- és kék lóheremag“ szavakat kell felvenni. 5. A 71. tarifaszámhoz felveendő : „Megjegyzés : E 1. sz. alá tartozik a cukor­répamag és a takarmányrépamag.“ 6. A 72. tarifaszámhoz fűzött Megjegyzések 1. pont (1) bekezdése gyanánt a következő szöve­get kell felvenni : „1. (1) E t. sz. alá tartoznak a vetemény-, virág és gyógynövénymagvak a 68. szám alá tartozók kivételével.“ Ennek megfelelően az eddigi 1. pont szöve­gét (2) számmal kell ellátni. 7. A 73. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont­jában „tarajos tippan“ szó helyett „tarajos tippan“ szót kell felvenni. 8. A 77. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pontja (1) bekezdése gyanánt felveendő : „(1) E. t. sz. alá tartozik a friss alma, körte és birs.“ Ennek megfelelően az 1. pont (1)—(3) be­­kezdési számait (2)—(4)-re kell javítani. 9. A 78. t. sz.-nál felveendő : „Megjegyzés. E. t. sz. alá tartozik a friss kaj­szin-, őszi- és nektarin (csupasz) barack.“ 10. A 79. t. sz.-nál felveendő : „Megjegyzés. E t. sz. alá tartozik a friss cse­­resnye és megv.“ 11. A 80. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzésben a „kirke szilva“ szó után felveendő „tojásszilva“ szó. 12. A 81. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzésben a „kerti szamóca“ szó után „(földieper)“ szó veendő fel. 13. A 82. t. sz.-nál felveendő : „Megjegyzés. E t. sz. alá tartozik a ribizke és köszméte (egres).“ 14. A 83. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzés eddigi szö­vegét (2) bekezdési számmal kell ellátni és (1) bekezdés gyanánt a következő szöveg veendő fel : „(1) E t. sz. alá tartozik a málna, áfonya, szeder (eper), gyalogszeder, borókabogyó (szá­ntva is), erdei szamóca (ez utóbbi június 15-től július 31-ig). Az erdei szamóca augusz­tus 1-től június 15-ig a 84. t. sz. alá tartozik.“ 15. A 84. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzés 1. sorában a „tartoznak“ szó után felveendő a következő szövegrész : „a másutt nem említett friss gyü­mölcsök, mint: „Ugyanitt a „bodzabogyó“ szó után „borbolyabogyó“ szót a zárójelben levő „(fejletlen, zöld)“ szavak helyett pedig „(fej­tetlen zöld)“ szavakat kell felvenni. 16. A 85. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések (1) be­kezdése első sorában „Ide tartoznak“ szavak után felveendő a következő szövegrész : „a szá­rított, aszalt, sajtolt, összevagdalt, aprított, porrátört gyümölcsök.“ 17. A 87. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont­jában a „kezelendő“ szó után „a friss csemege­­szőlő, valamint“ szavakat kell felvenni. 18. A 88. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések (1) be­kezdése gyanánt felveendő : „(1) E t. sz. alá tartozik az aszuszőlő sze­mekben (mazsolaszőlő) fürtökben (malaga­szőlő) , aprószőlő.“ Ennek megfelelően az eddigi (1)—(3) be­kezdés sorszámait (2)—(4) számokra kell javítani. 19. A 89. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pontja eddigi bekezdését (1) sorszámmal kell ellátni és az első sorban „Friss füge“ szavak elé felveendő : „E t. sz. alá tartozik a füge. A 89. a) t. sz. szerint a friss fügét kell kezelni.“ Ugyanezen bekezdés második mondatának „Ellenben“ kezdő szavát törölni s helyette a következő szöveget kell felvenni : „A szárított (aszalt), sajtolt fügét a 89. b­t. sz. szerint kell kezelni. Az Új (2) bekezdésként pedig felveendő a kö­vetkező szöveg : „ (2) A 89. b t. sz. alá tartozó szárított füge vámkezelésénél figyelemmel kell lenni a csoma­golásra, illetve a kiszerelésre is. Ugyanis a b 1. alá a kisforgalom számára dobozokban, ládák­ban, kosárkákban vagy másféle apró tartályok­ban 5 kg-nál kisebb csomagolásban csomagolt szárított füge tartozik, míg a más csomagolás­ban vagy koszorúban levő szárított fügét a b/2. szerint kell vámkezelni.“ 20. A 90. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzés első sorá­ban „Ide tartozik a“ szavak után a következő szöveget kell felvenni : „citrom, limom­, vala­mint a cedrátgyümölcs“, folytatólag pedig „a paradicsomalma“ elé zárójelet kell tenni, viszont a „zsidóalma“ szó előtti zárójel helyett vessző teendő. 21. A 92. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések (1) be­kezdése második sorában a „narancs“ szó után, „limoni“ szót, a „cedrátgyümölcs“ szó után pedig „valamint az éretlen apró narancs“ sza­vakat kell felvenni. Ugyanezen tarifaszámnál a (2) bekezdés má­sodik sorában a „friss állapotban is“ szavak helyett „frissen vagy sósvízbe rakva“ szavakat kell felvenni. 22. A 93. t. sz.-hoz felveendő : Megjegyzés : E t. sz.-hoz tartozik a szárított citrom-, limom­-, narancs-, curacao- és cedrát­­gyümölcshéj, őrölve is. 23. A 94. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont (1) bekezdése gyanánt a következő szöveget kell felvenni : „1. (1) E t. sz. alá tartozik a datolva. Tari­­fális osztályozására a kiszerelés a mérvadó. ”

Next