Budapest Közlöny Hivatalos Értesítője, 1936. október (70. évfolyam, 224-251. szám)

1936-10-01 / 224. szám értesítője

Budapest, ISIS, CaKiSrtSfc, október E. 224 é ssásra­ A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. .Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalo­s Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Bug© árverések. Árverés. Pk. IX. 721909/1936. szám. Dr. László Már­ton ügyvéd által képviselt Pénzintézeti Központ javára 1500 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 427214/1934. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1935. évi július hó 10-én lefog­lalt és 1861 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. sz. budai jkv., dr. Ribáry Géza ügy­véd által képviselt Idegenforgalmi javára 350 pengő és jár., dr. Deutsch Sándor ügyvéd által képviselt Schef­fer testvérek javára 426 pengő és jár., dr. Ernyei Mihály ügyvéd által képviselt Vass Gyula javára 5000 pengő és jár., dr. Glatz Ottmár ügyvéd által képviselt Vésztői fogy. szöv. javára 745 pengő és jár., dr. Róna Dezső ügyvéd által képviselt Wohl N. javára 2100.60 pengő és jár., dr. Legény Sándor ügyvéd által képviselt Mocsányi R. javára 650 pengő és jár., dr. Soós József ügyvéd által képviselt M. Köztisztviselők javára 1605 pengő 46 fillér és jár., dr. Lukács Sándor ügyvéd által képviselt Staub Hermann javára 27,85 + 600 pengő követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII. Szentkirályi­­utca 32/a. házszám alatt, II. emeleten leendő megtar­tására határidőül 1936. évi október hó 8. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szőnyegek, ezüst tárgyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi szeptember hó 2. napján. Dr. For­gács Tivadar, kir. kir. végrehajtó. O 6781 Árverés, Pk. V. 629190/1935. szám. Dr. Vanik Mihály ügyvéd által képviselt Zweig Jenő javára 999 pengő tőke, 1935. jan. 15-étől 6 % kamat, 120 pengő hátr. költség és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság P 417407/1935. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1933. évi május hó 21-én lefoglalt és 2299 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. V. 602041/1933. szám, dr. Vajda Ákos ügyvéd által képviselt Újpesti Ker., és Iparbank javára 1320 pengő követelése és járó­erejéig és a fogla­lási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Dohány­ utca 30. házszám, I. em. 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1936. évi október hó 6. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, lakberendezési tárgyak, rádió, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610 1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi szeptember hó 10. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O 6782 Árverés. 138/1936. vght. szám. Ifj dr. Berger István budapesti ügyvéd által képviselt Mautner Ödön r. t. javára 190 pengő 18 fillér tőke és több követelés járu­lékai erejéig, a Tiszafüredi kir. járásbíróság 1936. évi P. 459. szám­i végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőktől 1936. évi junius hó 6-én le­foglalt, felülfoglalt és 26151 pengőre becsült ingóságokra a Tiszafüredi kir. járásbíróság 1936. évi Pk. 858. szám­i végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedők lakásán, Tiszaszőllősön leendő megtartására határidőül 1936. évi október hó 12. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, motorbicikli és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni. Tiszafüred, 1936. évi szeptember hó 9. napján. Hantz Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 15951 Árverés. 224/1936. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a jász­berényi kir járásbíróságnak Pk. 2754/1936. számú végzése következtében dr. Breuer László ügyvéd által képviselt Oppenheim Ottó szolnoki bef. cég javára jászjákóhalmai 1. ellen 331 pengő 55 fillér és járulékai erejéig az 1836 évi május hó 7. napján foganatosított végrehajtás utján lefoglalt és 5215 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint: ebédlőberendezés, 1000 csomó búzának megfelelő búzamennyiség, 2 darab vöröstarka tehén, 70 drb liba és 80 drb birka nyilvános bírói árverésen eladásra kerülnek. Mely árverésnek 331 pengő 55 fillér tőkekövetelés, annak 1935. évi deczem­ber hó 1. napjától járó 5 % kamatai, egy­­harmad százalék váltódij és eddig összesen 58 pengő 78 fillérben biróilag már megállapított költségek, továbbá az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező hitelezők: dr. Marton Sándor jb. ügyvéd által képviselt Hangya Szöv. javára 300 pengő és jár., dr Ha­nzl Artur­­jb. ügyvéd által képviselt Jb. Hitelszövet­kezet javán 1500 pengő és jár. dr. Ehrlich Jenő jb. ügyvéd által képviselt dr. Ehrlich Jenő javára 451­0 és jár erejéig Jászjákóhalma községben, Kossuth Lajos­­utca 20. szám alatt és folytatólag „Sarkantyú«“ dűlő­ben, az adós ttanyájan leendő megtartására határnapul 1936. évi október hó 5. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, ahol az érintett ingóságokat el fogom adni. Jászberény, 1936. évi szeptember hó 9. napján. Pet­­róczy József, kir. kir. végrehajtó. O­F 15952 Árverés: 170/1936. vght. szám. Dr. Jónás Béla egri lakos, ügyvéd által képviselt Majer András egri lakos, végrehajtatóinak és csatlakozónak javára is 583 pengő tőke és több­ követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követe­lésre,­ i­d­ő k­ö­zben részletfizetés történt, annak kiszámitásával, az egri kir. járásbíróság 1932. évi 3375. számú végzésével elrendelt kielégitési, biztosítási végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi október hó 8-án lefoglalt, felülfoglalt és 6800 pergőre becsült ingóságokra az egri kir. járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak végrehaj­tást szenvedő lakásán, Sírok községben közbentettel leendő megtartására határidőül 1936. évi október hó 9. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt malomberendezés és motorkerékpár és egyéb ingóságokat el fogom adni. Pétervására, 1936. évi szeptember hó 21. napján. Pap Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 15953 Árverés. Pk. 1188/1936. szám, 184/1336 vght. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a alapján közhírré teszem, hogy a balassagyarmati kir. járásbíróságnak 1935. évi P. 1427. számú végzése alapján dr. Kirschner János ügyvéd által képviselt Nógirádi ág. ev. hitv. Egyházmegye végrehajtátá­nak 3.983 P 44 f tőke, ennek 1935. évi április hó 1. napjától járó 9% kamata és 279 P 02 f eddigi, 5 P 48 f árverés kitűzési és még felmerülendő költségek erejéig 1935. évi július hó 11. napján foganatosított biztosítási végrehajtáson lefoglalt 5.520 pengőre becsült búza, árpa, zab, rozs, szalma és ökör és egyéb ingóságokat Nagylóc községhez tartozó Mocsolyavölgy pusztán az 1936. évi október hó 9. napján délelőtt 10 órakor végrehajtást szenvedő lakásán, bírói árverésen a legtöb­bet ígérőnek eladom. Szécsény, 1936. évi szeptember hó 21. napján. Riedl Ákos, kir. kir. végrehajtó. O 6809 ess squill úi a. 1lO íiilei\ ll­gatlan árverések. Árverés. 3063/1936. szám. Tevesz Pálné Jámbor Mária végrehajtatónak, Pozsgai Miklósné Jámbor Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási (utóajánlatra az újabb) árverést 306 pengő tőkekövetelés és járuléka behajtása végett a komáromi kir. járásbíróság területén levő, Kisbér községben fekvő s a kisbéri 1557. sz. tkvi betétben A. I. 1., 2. sorszám, 1183/2., 1184/2. évszám alatt foglalt a Nyugati dűlőben lévő szántóból és rétből : Pozsgai Miklósné Jámbor Erzsébet 1/3 rész illetőségére 674 pengő 93 fillér kikiáltási árban, kiskorú Jámbor Vince 1/3 rész illetőségére 674 pengő 93 fillér kikiáltási árban, a kisbéri 1566. számú tkvi­detétben A. I. 1—5. sor­szám, 1406., 1407., 1408., 1409., 1410. hrsz. alatt foglalt a Fasari dűlőben lévő szántó és rétből Pozsgai Miklós­né Jámbor Erzsébet és kiskorú Jámbor Vince nevén álló 2/4 rész illetőségére 4.345 pengő 96 fillér kikiáltási árban, a kisbéri 167. sz. tkvi betétben A. I. 26., 27., 39—42. sorszám, 2534/1., 2534/2., 3911., 3912., 3913., 3914. hrsz. alatt foglalt a Kert alatt és darab erdei dűlőben, a Ká­posztás dűlőben lévő házból, szántóból és rétből . Pozs­gai Miklósné Jámbor Erzsébet nevén álló 1/4 rész ille­tőségére 878 pengő 90 fillér kikiáltási árban, Jámbor Vince kiskorú, Orbán Andrásné Jámbor Teréz Tevesz Pálné Jámbor Mária nevén álló 3/4 rész illető­ségére 2.636 pengő 70 fillér kikiáltási árban, A. + 1 sorszám, 2537. srszám alatt foglalt a Kert alatt és darab erdei dűlőben lévő Pozsgai Miklósné Jámbor Erzsébet, Orbán Andrásné Jámbor Teréz, Tevesz Pálné, Jámbor Mária, kiskorú Jámbor Vince nevén álló szántóra 634 pengő kikiáltási árban, A. + 2. sorszám, 3915. hrszám alatt foglalt a Káposz­tás dű­lőben lévő szántóból : Pozsgai Miklósné Jámbor Erzsébet nevén álló 1/4 rész illetőségére 5 pengő 60 fill. kikiáltási árban, Orbán Andrásné Jámbor Teréz, Tevesz Pálné Jámbor Mária, Jámbor Vince kiskorú nevén álló 3/4 rész ille­tőségére 16 pengő 80 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1936. évi október hó 28. napján, délután 3 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan illetőség az árverési feltételekben megállapított árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai : 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Komárom, 1936. évi junius hó 2. napján. A komáromi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6785 Árverés. 9456/1936. tkvi szám. A m. kir. Államkincstár végrehajtatónak, özv. Lang Mórné Krausz Janka, Lang Matild, Egerszegi Ilona és kisk. Lang Borbála végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az ujabb ár­verést 2167 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kaposvár m. városban fekvő s a kaposvári 279. és 280. sz. tervekben végrehajtást szenvedők nevén álló A. -­ 355., 358. 750. és A + 356., 357., 751. hrsz. ingatlanokra együttesen 17577 pengő kikiáltási árban, özv. Lang Mórné Krausz Janka javára bekebelezett özvegyi jog fenntartása nélkül, elrendelte Az árverést 19­36 évi november hó 9 napján délelőtt 9 órakor Teutsch Gusztáv, kir. végrehajtó hivatalos helyiségében (Eszterházy­ utca 3. szám, földsz. 20. ajtó) fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat 8850 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­

Next