Budapesti Közlöny, 1936. december (70. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-01 / 276. szám

2 tekintetbe vételnek, az előzetes képességi vizsgá­laton megfelelnek és magukat 2 évi próbaszol­gálatra kötelezik, a próbaszolgálat ideje alatt a m. kir. csendőrség tényleges állományába leendő átvételükig, katonai rendfokozatuk és rangjukra való tekintet nélkül, csak a csendőr őrmesteri rendfokozatot karpaszománnyal viselhetik és a valóságos őrmesteri teljes illetményeket kapják. A próbaszolgálat első 7 és 9 hónapjában az őrmesteri illetékből csak annyit kapnak kézhez, amennyi a teljes ellátás, zsebpénz és kiképzési költségek fedezése után fennmarad. Azután — a csendőrségnél való véglegesítésig — az őrmes­teri illetékeket teljes egészében kézhez kapják. Katonai rendfokozatukról — ha az zászlósi­g— a csendőrségi próbaszolgálati idő tartamára, illetve tényleges állományú csendőr hadnaggyá való kinevezésig, le kell mondani. A 2 évi próba­szolgálat lejárta, illetve a csendőrségi szakvizsga eredményes letétele után pályázók — külön meghatározandó ranggal, a csendőrtiszti rend­szeresített létszámban annak idején mutatkozó hiány arányában — a „csendőrhadnagy“-t rend­fokozatba neveztetnek ki és a tényleges állo­mányba vétetnek át. Rangszám a csendőrtiszti tanfolyamban elért eredményhez képest nyer megállapítást. A m. kir. belügyminiszter fenntartja magának a jogot arra, hogy azokat, akik a próbaszolgálat ideje alatt meg nem felelő magatartást vagy előmenetelt tanúsítanak, a próbaszolgálatból bármikor, mindennemű nyugdíj vagy ellátási (végkielégítési) igény elismerése nélkül azonnal elbocsássa. Méltánylást érdemlő körülmények esetén, saját kérelmükre, a próbaszolgálati idő alatt a jelentkezők a tényleges szolgálatból — minden igény nélkül — bármikor elbocsáthatók. III. Folyamodványok benyújtása: A csatolt minta szerint megszerkesztett folya­modványt a belügyminiszterhez (VI.c. osztály, Budapest, V. ker., Honvéd­ utca 28—30.) 1936. évi december hó 15-ig kell benyújtani. A folyamodványhoz ezen pályázati hirdet­mény I. fejezetében megállapított féntjelzett iga­zoló okmányok (hiteles másolatok) csatolandók. A benyújtott folyamodványok alapján azok, akik a csendőrségi próbaszolgálatra tekintetbe vétetnek, írásban fognak értesítést kapni­­arról, hogy képességi vizsgára hol és mikor jelentkez­zenek. A próbaszolgálatra behivottak II. osztályú vasúti jegyet és az utazással kapcsolatban fel­merült egyéb szabályszerű költségeket a kincs­tár terhére elszámolhatják. Budapest, 1936. évi november hó 28-án. M. kir. belügyminiszter. *) Bélyeg Folyamodvány mintája : A m. kir. Belügyminiszter Urnák (VI—c. osztály) Budapest, V. ker., Honvéd­ utca 28—30. szám. . . „ . . . . , 1936. évi..............hó . . .. Alulírott (név és foglalkozás, lakhely) lakos, hivatkozással a Budapesti Közlöny (Csendőrségi Közlöny) 1936. évi . . . számában közzétett pályázati hirdetményre, tisztelettel kérem csend­őrtiszti próbaszolgálatra való behívásomat. *) Megjegyzés : A folyamodvány és mellékletei az előírt bélyegilleték alá esnek. A folyamodvány 2 pengő, az orvosi vélemény 1 pengő, minden egyes melléklet pedig, ha még bélyegtelen, 30 filléres okmánybélyeggel látandó el. Hadiárvák és hadigyámoltak felvételét kérő, továbbá szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványok és mellékletei bélyegmentesek. Személyi körülményeimre vonatkozólag jelen­tem : Édesatyám (itt felemlítendő az atya foglalko­zása, lakhelye, ha ez nem él, a gyámra vonat­kozó adatok) . . . éves,..............vallású, nőt­len (polgári foglalkozású) vagyok. A.......................egyetem...................fakultá­sát 193­­ . évben végeztem, azóta (itt tüzetesen, időrendileg fel kell sorolni, hogy hol, mily fog­lalkozást űzött, állást töltött be). Magánvagyonom (pl. nincs, vagy ha van, az miből áll). Jövedelem összege (ha van jövedelme honnan, mily címen élvezi, kitől kap támoga­tást, stb.). Középiskolai tanulmányaimat (pl. Vácott, a kegyesrendiek főgimnáziumában és Szegeden, a m. kir. állami főgimnáziumban) végeztem, középiskolai érettségit 193 . . évben (eredmény) tettem. 193 . .-től 193 . .-ig a . . . ezrednél katonai szolgálatot teljesítettem, 193 . .-ban mint (rend­fokozat) szereltem le. Karpaszományos katonai kötelezettségemnek (kitűnő, igen jó, vagy jó) eredménnyel tettem eleget. Jelenlegi katonai rendfokozatom Nagykorú férfi testvéreim közül............nevű (itt felsorolandók.a.f­érfi testvérek nevei, lak­hely, foglalkozás, az. alkalmaztatás helye tüze­tes megjelölése m­elett) *............... Az elszakított területeken ,a következő egyenes ágbeli rokonaim­­élnek .(itt. . felsorolandók az illetők nevei, a lakhelyek,.foglalkozások). A .pályázati hirdetményben felsorolt feltételek fennállásának igazolására csatolom : 1. Illetőségi (állampolgársági) bizonyítványo­mat,­­ 2. Honvédorvosi véleményt, 3. Egyetemi oklevelet (másolatot), 4. Erkölcsi bizonyítványt, 5. Születési bizonyítványt, 6. Családi állapotomat stb. igazoló helyható­sági bizonyítványomat, 7. Szülői beleegyező nyilatkozatot (csak kis­korúak), i­s ■ 8. Érettségi bizonyítványomat (másolatot), 9. Szabadságolási igazolványomat. Kijelentem, hogy a m. kir. csendőrség tény­leges tiszti rendfokozatba való kinevezésre törekszem. A pályázati hirdetményben közölt feltételeket és kötelezettségeket tudomásul vettem és a meg­követelt 2 darab kötelező nyilatkozatomat is csatolom. Jelentem, hogy p. o. a német, vagy tót, stb. nyelvet szóban és írásban (tökéletesen, igen jól, vagy jól) birom. . . . darab melléklet, névaláírás, pontos lakcím. A csendőrtiszti állomány rendkívüli pótlása tárgyában kiadott „Pályázati hirdetmény“ I. melléklett Név és rendfokozat . . . Nyilatkozat. Mely szerint alulírott kötelezőleg kijelentem, hogy a csendőr­tisztikar tényleges állományába való átvételemkor a m­. kir. Belügyminiszter Úr által a rangmeghatározási szabály alapján, vagy attól eltérőleg megállapítandó rangot elfogadom, illetve ezen rangmeghatározásba belenyugszom és annak megváltoztatását sohasem kérem, sem mások közbenjárását ilyen célból igénybe nem veszem. Zászlósi rendfokozatomról — a csendőrségi próbaszolgálati idő tartamára, illetőleg tényleges állományú csendőr hadnaggyá való kinevezé­semig­­— ezennel lemondok. (Csak zászlósok írják.) Kelt Előttünk, mint tanul : aláírás. Budapesti Közlöny 1936 december 1. A csendőrtiszti állomány rendkívüli pótlása tárgyában kiadott, „Pályázati hirdetmény“ 2. melléklete. Név és rendfokozat: . . * m a s s ■ * s * a Kötelező nyilatkozat, mely szerint alulírott kötelezőleg kijelentem, hogy ha a Belügyminiszter Úr által a m. kir. csendőr­tiszti tanfolyam tartama, vagy a 2 évi próbaszolgálat, illetve a gyakorlati kiképzés ideje alatt, tehát a tényleges állományba való átvételemig bármely okból a tényleges szolgálat­ból elbocsáttatnék, ezért a kincstárral szemben semmiféle kártalanítási igényt nem támasztok. Úgyszintén kötelezőleg tudomásul veszem, hogy részemre a m. kir. csendőrtiszti tanfolyam időtartamára, valamint a gyakorlati kiképzés idejére (összesen 2 év), tehát mindazon időre, míg a tényleges csendőr csapattiszti állományba való átvételem meg nem történik, a Belügy­miniszter Úr havi illetményeiül a valóságos csendőr őrmesteri rendfokozat utáni havi­­zsoldot, csendőrségi pótdíjat, étkezési pénzt, továbbá ruházattal való ellátásom céljából sza­bályszerű, úgynevezett tömegbetétet és tömeg­­átalányt, valamint az őrmesterek részére illeté­kes lak- és bútorbért, illetőleg természetbeni el­szállásolást állapít meg. Egyben kötelezőleg kijelentem, hogy ezen illetmények ellen sem most, sem a jövőben ki­fogást nem teszek és ezek miatt soha a kincs­tárral szemben semmiféle igényt nem támasztok. Kell. Előttünk, mint tanuk : aláírás. 8.387/eln. 1936. szám. Pályázat. A m. kir. postatakarékpénztár 2 (kettő) irodasegédtiszti állásra ezennel pályázatot hir­det. Ezek az állások az 1933. évi 1.400/M. E. számú rendelethez csatolt 1. számú kimutatás­ban megállapított fizetéssel és szabályszerű la­káspénz élvezetével vannak egybekötve. A pályázatra bocsátott állások közül egy állás az 1931. évi III. t.-c. 1., 2., 3., illetőleg a 6. §-a alapján a honvédség, vámőrség, folyam­őrség és csendőrség kötelékében szolgálatot tel­­jesített igazolványossal, egy állás pedig az 1931. évi III. t.-c 20. §-a alapján vitéz, frontharcos vagy rokkanttal fog betöltetni. A sajátkezűleg irt pályázati kérvényhez ere­detben vagy hivatalos másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. magyar állampolgárságot (mely községi illetőségi bizonyítvánnyal is igazolható), eset­leg a magyar állampolgárságra való igény sza­bályszerű bejelentését (optiót) igazoló ok­mányt, 3. legalább a középiskola IV. osztályának sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt, 4. az állami szolgálatra alkalmas szellemi és­­ testi épséget igazoló újkeletű közhatósági or­vosi bizonyítványt, 5. erkölcsi előéletet és nemzethűséget igazoló újkeletű hatósági bizonyítványt, 6. családi állapotot igazoló bizonyítványt, 7. katonai szolgálatot, polgári közszolgálatot, vagy magánalkalmazást, illetőleg foglalkozást igazoló okmányokat és bizonyítványokat, melyekből a pályázó előéletének minden idő­szaka megszakítás nélkül kitűnik, 8. katonai igazolványosoknál a törvényszerű (C. mintájú) igényjogosultsági igazolványt, 9. a Vitézi Rend tagjainál a főszéktartóság által kiállított igazolványt, 10. az 1914—1918. évi világháborúban arc­vonalbeli szolgálatot teljesített egyéneknél a Károly csapatkereszt viselésére való jogosult­ságot tanúsító okmányt,

Next