Budapesti Közlöny, 1937. január (71. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére Dezséry Ferenc szegedi királyi kerületi börtönfőtisztnek és dr. Orphanides Erzsébet márianosztrai királyi országos bün­tetőintézeti főorvosnak a VII. fizetési osztály, továbbá Gasztonyi Kálmán szombathelyi ki­rályi törvényszéki fogházgondnoknak a VIII. fizetési osztály jellegét, Kiss László szegedi királyi kerületi börtöntisztnek a királyi orszá­gos büntetőintézeti főtiszti címet és a IX. fize­tési osztály jellegét, Honthegyi József szegedi királyi kerületi börtöntanítónak a IX. fizetési osztály jellegét, végül Várnagy Sándor buda­pesti királyi büntetőtörvényszéki fogházfel­ügyelőnek a királyi törvényszéki fogházgond­noki címet és a IX. fizetési osztály jellegét adományozom. Kelt Budapesten, 1936. évi december hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Lázár Andor s. k. A m. kir. belügyminiszter az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság tisztviselői és tag­jai megbízatásának lejárta folytán a 4.300. 1924. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottságot 1939. évi december hó 31-ig terjedő hatállyal a kö­vetkező módon alakította meg: Elnök : dr. Szőllőssy Alfréd m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri tanácsos, helyettes elnök : Kilb Gyula m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri tanácsos alelnökök : dr. Sass Elemér m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri tanácsos, dr. Bencs Zoltán m. kir. miniszterelnökségi miniszteri tanácsos, jegyzők : dr. Ruttkay Ödön m. kir. belügy­minisztériumi miniszteri osztálytanácsos, dr. Páskándy János m. kir. belügyminiszté­riumi miniszteri titkár, Szabó Lajos m. kir.­ belügyminisztériumi miniszteri titkár, dr. Balogh Pál m. kir. belügyminisztériumi miniszteri osztálytanácsos. Tagok: A miniszterelnökség részéről: dr. Bencs Zoltán m. kir. miniszterelnökségi miniszteri taná­cos, dr. Torma Domokos m. kir. miniszterelnök­ségi miniszteri osztálytanácsos. A m. kir. igazságügyminisztérium részéről: dr. Horváth Dániel miniszteri osztályfőnök, dr. Bary Zoltán királyi ügyész. A m­. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium részéről: Kőszegi­y Iván miniszteri osztálytanácsos, dr. Dobrovics Károly, miniszteri osztály­­tanácsos. A m. kir. pénzügyminisztérium részéről: dr. Hirsch Nándor miniszteri tanácsos, dr. Sz. Nagy Béla miniszteri osztálytanácsos. A m. kir. külügyminisztérium részéről: dr. Jambrekovich László miniszteri osztály­főnök, báró Villáni Lajos követségi tanácsos. A m. kir. honvédelmi minisztérium részéről: Manó Iván m. kir. honvéd alezredes, Vásárhelyi László m. kir. honvéd százados. A m. kir. iparügyi minisztérium részéről: dr. Kádas Károly miniszteri tanácsos, Novák Ervin miniszteri műszaki tanácsos. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről : ifj. dr. báró Wlassics Gyula helyettes állam­titkár, dr. Jeszenszky Sándor miniszteri tanácsos, dr. Balogh László miniszteri titkár. A társadalmi élet szakértő kiválóságai közül: dr. Szemerjay-Kovác­s Dénes belügyminisz­tériumi miniszteri tanácsos Folkovits József belügyminisztériumi minisz­teri tanácsos, Párdány Oszkárné született Márkus Emilia, özv. Gróf Teleky Sándorné, Zámory Györgyné, dr. Tomcsányi Zoltánné, dr. Germann Tiborné született Bajor Gizella, dr. Rottenbiller Fülöp nyugalmazott állam­titkár, dr. Ferenczy Tibor a m. kir. rendőrség buda­pesti főkapitánya, dr. Éliássy Sándor a m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya, Horváth Elek nyugalmazott helyettes állam­titkár, dr. Marinovich­ Jenő nyugalmazott főkapi­tány, vitéz Berkó István nyugalmazott ezredes,­­ Illatky Endre a Rádió és Telefonhírmondó R. T. igazgatója, dr. Baranyay Zoltán miniszteri osztálytaná­csos, Verő György író és zeneszerző, dr. Jósa Béla miniszteri osztálytanácsos, dr. Szép László miniszteri osztálytanácsos, Odry Árpád színművész, dr. Genthon István egyetemi magántanár, dr. Gimesi Nándor egyetemi magántanár, Szunyogh Szavér bencés tanár, Koch István ág. hitv. ev. főgimnáziumi igaz­gató, dr. Pethő István ref. főgimnáziumi tanár, dr. Pollermann Arthur nyugalmazott minisz­teri tanácsos. A Mozgóképüzemengedélyesek és Mozgókép­­ipari Érdekeltségek stb. köréből szakértők : Bornemisza Gábor, a Mozgóképüzemengedé­lyesek Országos Egyesületének elnöke, Gyárfás Gyula mozgófényképü­zemi engedé­lyes, Hervay Frigyes lapszerkesztő, Lajta Andor a Filmkultúra szerkesztője, Pogány Frigyes nyugalmazott helyettes ál­lamtitkár, Jekelfalussy Zoltán v. b. t. t., volt fiumei kor­mányzó, dr. Bingert János a Hunnia Filmgyár R. T. igazgatója, dr. Taubinger Zoltán a Magyar Film Iroda igazgatója, dr. Palugyay Miklós a Mozgóképipari Egye­sület alelnöke, Kolba Gyula lapszerkesztő, Kállay Miklós lapszerkesztő, Mihályffy Ernő lapszerkesztő, Szilárd János lapszerkesztő, dr. Grosch Károly miniszteri tanácsos, orvos, dr. Aczél Elemér miniszteri osztálytanácsos, orvos, dr. Balla Borisz miniszteri titkár. ha/vJA Vic^vv^^ Budapest, 1037. I. szám. Péntek, január 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖM HIVATALOS LAP. Havonkint Negyedévenkint Számonkint Hivatalos hirdetések dija, a 300. szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési dijára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 „ — 20 „ Egyes szám ára 10 fillér.

Next