Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. január (71. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám értesítője

Budapest, 1937. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „H­IVATALO­S ÉRT­ÉS­ZTÓ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzü­gyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 705305/34. és V. 705305/34. folyt. sz. I.—II. Dr. Deutsch Miksa ügyvéd által képviselt I. Engel Zsigmond bej. cég, II. Engel Zsigmond bej. cég, Lőwy Dávid és fiai bej. cég javára 100 + 100 + 25 1­20 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1034. évi 415.865., 421.274., 421.266. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1034. évi február hó 18. és 1035. évi június hó 24-én lefoglalt és 12.670 + 620 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem­ tűnő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IV. kerület, Semmelweis­ utca 21. szám, saját házában levő bútor­üzletben leendő megtartására határidőül 1037. évi január hó 4. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, konzol-tükör, pénz­szekrény, festmény, csillár, a Pk. V. 701877/34 sz. vht. jegyzőkönyv 2—150. t. a., Pk. V. 705305/34. sz. vht. jegyzőkönyv 1—9. t. a. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számu­ rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1036. évi december hó 1. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 17649 Árverés. Pk. X. 624423/1935. szám. Dr. Kardos Nán­dor ügyvéd áiltal képviselt u. a. javára 877 pengő 22 fill. és több követelés és jár. erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság Pk. I. 53477/6. 1935. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi szeptember hó 3. napján lefoglalt és 2.063 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján Pk. 726.165/1936. sz. dr. Tétényi Imre ügyvéd által képviselt özv. Reitter Józsefné javára 43 pengő 37 fillér követelése és jár­ erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár­ út 35. szám, II. emelet 22. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi január hó 4. napjá­nak délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt batorok, magyar és perzsa szőnyegek, facsillár, olajfestmény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1966. évi november hó 30. napján, vitéz Olaszteleky Károly, kir. bír. végrehajtó. O­F 17648 Árverés. Pk. IX. 719906/1936. szám. Dr. Bánóczi László ügyvéd által képviselt Hesz és Társa javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1936. évi 421.469. sz. végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi augusztus hó 4. napján lefoglalt és 4.218 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Jókai-tér 7. sz. alatti földszinti üzletben leendő megtartására határ­időül 1937. évi január hó 4. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, Ford alkatrészek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok­­ra érezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1936. évi december hó 7. napján. Dr. Rácz József, kir. kir. végrehajtó. O­F 17652 Árverés. 451., 455/1933., 645/1934., 135., 136/1934., 428., 429/1934. vght. szám. A Közalapítványi kir. Ügy­igazgatóság (Budapest) által képviselt Magyar Kath. Vallásalap végrehajtatónak, 140 + 180 + 135 + 60 + 60 pengő tőkék és járulékok és dr. Sas Ernő budapesti (Hajós­ u. 15.) ügyvéd által képviselt Solymosi Márton budapesti cég végrehajtatónak, 932 pengő tőke és jár. kielégítésére 1937. évi január hó 8. napján déli 12 órakor Püspökladány községben, adós lakásán és üz­lethelyiségében, a teljesített fizetések betudásával, a püspökladányi kir. járásbíróságnak 1933. évi 3988., 1931., 1865., 1932. és 1934. évi 2530., 3203/1930. számú elrendelő végzés alapján foganatosított kielégitési vég­rehajtások során le- és felülfoglalt és 3.840 pengőre és 7.270 pengőre becsült vendéglői berendezés, bútorok, lakberendezési tárgyak biróilag elárvereztetnek. Püspök­ladány, 1936. évi december hó 19. napján. Ottó István, kir. kir. végrehajtó. O­F 17640 Árverés: 1403/1936. szám. Dr. Szatmári Ferenc buda­pesti ügyvéd által képviselt Fischer és Lukács ber. cég végrehajtató javára, mohácsi lakosok végrehajtást szenvedők ellen 472 P 80 f tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 109161. 1936. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán az 1936. évi október hó 7. napján felülfog­lalt és 5.055 P-re becsült ingóságokat közöttük automo­bil, bútorok, zongora, dísztárgyak, ezü­stnemű Mohács községben, végrehajtást szenvedők lakásán, Horthy Miklós­ út 7. sz. alatt, 1937. évi január hó 5. napjának délutáni 15 órájára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár 2/3-a részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtatóknak (csatlakozóknak) a javára is ki­tűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti ingókra kielégitési jogot szereztek és ellenük halasztó hatályú igénykereset nincs. Mohács, 1936 évi decem­ber hó 4. napján. Pogány Vilmos, kir. kir. végrehajtó. O­F 17650 Árverés. 1403/1936. szám. Dr. Szatmári Ferenc buda­pesti ügyvéd által képviselt Fischer és Lukács bet. cég végrehajtató javára végrehajtást szenvedők ellen 472 , 80 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 109164/1936. számú végzé­sével elrendelt hivatalból foganatosítandó kielégítési végrehajtás folytán az 1936. évi október hó 7. napján felülfoglalt és 5.055 pengőre­lül automobil, bútorok, zont nemű Mohács községben, vég­sán, üzletében Horthy Miklós­­január hó 5. napjának 15 bírói árverésen a legtöbbet ellenében, azonban a becsal­a­csonyabb vételárban el fogom a elrendelése esetén a Te. 74. §-a Ezt az árverést a Vhn. 20. § a végrehajtatóknak (csatlakozni tűzöm, akik a hirdetmény kibocs ingókra kielégitési jogot szerezte! hatályú igénykereset nincs. Mohács hó 4. napján. Pogány Vilmos, kir Árverés. 25888/2. 1936. vht. szám. dór budapesti ügyvéd által képviselt végrehajtatónak végrehajtást szenvedett pesti központi kir. járásbiróság 19418/19*. rehajtást rendelő kiadmánya folytán fog az újpesti kir. járásbíróságnál Pk. 18599.. alatt lajstromozott végrehajtási ügyében a vég­árverést az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értelmében s hajtató kérelmére 281 pengő 44 fillér tőkekövet jár., valamint az alább megnevezett s csatlakó végrehajtók és végül a foglalási jegyzőkönyvbi nem tűnő esetleges más foglaltató követelése behaj végett elrendelem, de csak azon esetre, ha kielégi­ joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatály igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés meglát­­ására Újpesten, Fóti­ út 43. szám alatt végrehajtás szenvedő lakásán, üzletében határidőül 1937. évi január hó 5. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt és 2.050 pengő becsértéki bútorokat, fényképezőgépet, villanymotort, személy­autót, bőröket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a kikiáltási ár kétharmadáért, esetleg a végrehajtást szenvedő bele­egyezésével még ezen áron alul is, el fogom adni. Az 1930 : XXXIV. t.-c. 72. §-a értelmében az árverést csak az esetben fogom foganatosítani, ha a végrehajtató vagy a csatlakoztatott végrehajtatok valamelyike vagy végrehajtást szenvedő a kifüggesztés után, de legké­sőbben az árverést megelőző utolsó előtti köznapon be­jelenti, hogy az árverés megtartását kívánja. Beje­lentés eseteiben­­ anézést a kiváltságot előterjesztő fél távollétében is megtartom. Az 5610/­1931. M. É. sz. rendelet értelmében azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, csak azok ár­verezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. A fényűzési forgalmi adó alá eső tár­gyakat csak az adó lefizetése után fogom az árverési vevőknek átadni. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverést még a következő csatlakozó végrehajtatók javára ren­delem el : Garzó Zoltán (1.540 pengő és jár.), Singer Ármin (104 pengő 37 fillér és jár.), Kaufer Lajos (207 pengő 93 fillér és jár), Richter Gedeon velgyészeti gyár rt. (95 pengő és jár.) Újpest, 1936. évi december hó 16. napján, vitéz Vértesy Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 17633 Árverés. Pk. I. 60590/1936. sz. (Helyesbített.) Közhírré teszem, hogy a bpesti I—III. ker. kir. járásbiróság 15692. ügyvéd által képviselt Teichmann Ferenc végrehajtató javára 1.368 pengő 01 fillér és az összes foglaltatok tőkekövetelése, ezek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részletfizetés tör­tént,, annak beszámitásával — végrehajtást szenvedő­nél lefoglalt és 2.045 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő megnevezett, de az árverés­­kitűzést nem kérelmező végrehajtatók : Pk. 55136/1936. sz. Dr. Farkas Ignác ügyvéd által képviselt dr. Biró Lajos javára 50 pengő és jár., Pk. 63073/1935. sz. dr. Weisz Károly ügyvéd által képviselt Teichmann javára 985 pengő 59 fillér és jár­, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak az esetre, ha kielégítési joguk és követelésük ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedő laká­sán Budapesten, II. ker., Fény­ utca 15. szám, III. em. 39. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi január hó 4. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyegeket, csillárokat, rádiót, ezü­stneműeket, pénz­szekrényt és egyéb ingóságokat fogom eladni. Buda­pest, 1936. évi december hó 4. napján. Donovai Rudolf, kir. kir. végrehajtó. O­F 17639 I. szám. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS Egyes szám­ára SO fillér.­ ­ Ingatlan árverések. Árverés. 13913/1936. tkvi szám. A m. kir. Államkincs­tár végrehajtatának, özv. Lang Mórné Krausz Janka, Lang Matild, Egerszegi Ilona és kiskorú Lang Borbála végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 2.167 .

Next