Budapesti Közlöny, 1937. február (71. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

Budapest, 1937, 26. szám Kedd, február 2. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint jar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Lánczi és Rákóczi Rákóczi­ Imre miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott miniszteri osztálytanácsos-sajtóelőadót miniszteri tanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1937. évi január hó 30. napján. Hord­ás s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Vidos Dániel merseváti földbirtokosnak közhasznú érdemes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi korm­ányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1937. évi január hó 30. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. 29/1937. szám. Hirdetmény. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. t.-c. 37. §-ának utolsó bekezdése értelmé­ben, a felsőháznak 1937. évi január hó 28-án tartott ülésében hozott határozatához képest, az igazolt felsőházi tagok névjegyzékében újabban beállott változásokat az alábbiakban közzéteszem. Az igazoltak névjegyzékéből töröltettek : Frigyes királyi herceg, Simontsits Elemér. Budapest, 1937. évi január hó 28-án. Gróf Széchenyi Bertalan s. k. a felsőház elnöke. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 19.023. számú rendelete pamutfonalak forgalmi adóváltságának alap­jául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket az 1937. év február havára az alábbiakban állapítom meg. 2­ §• Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell a műselyemrosttal kevert pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékének meg­állapításánál is alkalmazni, tekintet nélkül a pamut és műselyemrost keverési arányára. 3. §. A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal kevert műselyemrost-fonalak és a 120-as számnál finomabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alapján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezé­sek hatálya alá tartozó, saját fonodával bíró vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1937. évi január hó 30-án. A miniszter helyett: Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 26.600. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapí­tott értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzés­ és az általános forgalmi adó megállapí­tása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920 : XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921 : XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1937. évi január havában nyílt meg, továbbá az 1937. évi február havában esedé­kes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irány­adó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében­ a devizákra megálla­pított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről- esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2. §• Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font ........................... 16.58 P 100 belga ............................... 50.90 100 canadai dollár .............. 331.40 100 cseh korona .................. 10.75 100 dán korona .................. 74.01 100 dinár ............................... 7.80 100 dollár U. S. A.................. 337.24 100 francia frank .............. 15.57 100 hollandi forint .............. 183.30 100 lengyel zloti .................. 60.— 5? 100 leu .................................. 2.80 100 leva ............................... 4.— 100 lira ................................... 16.90 100 norvég korona .............. 83.32 100 osztrák schilling .......... 80.­ 33 100 svájci frank .................. 76.76 32 100 svéd korona .................. 85.50 1 aranyfont .......................... 27.821/239 1 aranydollár ...................... 5.72 33 3. 1. Kifizetések (devizák) árfolyama : Amsterdam ............................ 185 p Belgrád .......................... Berlin .......................... Brüssel .................................... 57 02 Bukarest ...................... Kopenhága ............................. 74.21 „ London .......................... Milano .................................... 17 66 New-York ...................... Oslo ........................................ 83 52 Páris ........................................ 15.77 " Prága .................................... 11 79 Sofia (clearing) ..................... 4.15 „ Stokholm ................................. 85.71 „ 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 „ - 20 „ Fonal finom­sági­zámok­­ Kilogram­monkénti átlagérték Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagérték Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagérték P P P 2 2.50 42 4.69 82 8.014 2.56 44 4.94 84 8.236 2.56 46 5.24 86 8.278 2.74 48 5.28 88 8.31 10 2.80 50 5.32 90 8.35 12 3.00 52 5.55 92 8.55 14 3.16 54 5.77 94 8.80 16 3.26 56 5.81 96 8.83 18 3.30 58 5.85 98 8.87 20 3.32 60 5.89 100 8.91 22 3.39 626 13 102 9.00 24 3.46 64 6.37 104 9.10 26 3.53 66 6.42 106 9.20 28 3.65 68 6.45 108 9.30 30 3.82 70 6.49 110 9.40 32 3.98 72 7.05 112 9.50 34 4.13 74 7.63 114 9.60 36 4.98 76 7.71 116 9.70 38 4.33 78 7.75 118 9.80 40 4.43 80 7.80 120 9.90 Havonkint Negyedévenkint Számonkint Egyes szám ára 16 fillér*.

Next