Budapesti Közlöny, 1937. március (71. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-02 / 49. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint r-^.* 11 J,. ,; -;••, . •' ■ ^•75- ■', r^fivr Budapest, 1937. 49. szám. Kedd, március 2. BUDAPESTI •• •• K 0 Z L 0 M­ HIVATALOS LAP. 4 ar. P 80 fi 14 „ 40 „ — 20 „ Az „Országos Törvénytár"-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy- I minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A Kormányzó Ur Ő Főméltósága, a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére a folyó évi február hó 13-án kelt legfelsőbb elhatáro­zásával megengedni méltóztatott, hogy dr. Pusztaszentgyörgyi és Tetétleni Darányi Kál­mán magyar királyi miniszterelnök a pápai Pius rend nagykeresztjét, a Szent Móric és Lázár rend nagykeresztjét és a Máltai Lovag­rendbe tiszteletbeli lovagként való felvétele al­kalmából a Máltai Lovagrend magistrális nagykeresztjét elfogadja és viselje. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy Ivanovics Ambrus pénzügyi főtanácsos, egri magyar királyi adó­hivatali főnöknek nyugdíjazása alkalmából sok éven át teljesített érdemes és eredményes szol­gálatáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1937. évi február hó 17. napján. Horthy s. k. Dr. Folbinyi Tihamér s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kalmár Mihály marcaltői községi bíró­nak a községi közélet terén kifejtett sok évi érdemes működése elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1937. évi február hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója, — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Bocskai Sándor soroksári és Szabó Lajos nyirábrányi lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudo­másul venni méltóztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Hegedűs Lajos pécsi m. kir. középiskolai tanárképzőintézeti gróf Széchenyi István gya­korló gimnáziumi óraadó-helyettes tanárt az állami gimnáziumi helyettes tanárok lét­számába helyettes tanárrá kinevezte. (A kine­vezési rendelet száma : 31.641/1937. V. 1. kelte : 1937. évi február hó 19.) A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány­­egyetemi könyvtárnál ifj. dr. Szandtper Pál egyetemi könyvtári szakdijnokot egyetemi­­könyvtári gyakornokká kinevezte. (A kineve­zési rendelet száma : 18.281/1937. IV- A ki­nevezés kelte : 1937. évi február hó 25.) A m. kir. központi vámigazgató Romhányi Imre, Csizsinszky Kornél, Kormos József, Ma­nyák József és Molnár Imre pénzügyi dijnoko­­kat a budapesti fővámhivatalhoz vámgyakor­nokká kinevezte. (1937. évi 379/eln. számú központi vámigazgatósági rendelet.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 34.425/1936. I. K. K. M. számú rendelete Székesfehérvár törvényhatósági joggal fel­ruházott szab. kir. város területén a nyílt áru­sítási üzletek zárórájának szabályozása tár­gyában kiadott 46.531/1934. K. M. szám­i ren­delet módosításáról. Az üzleti záróráról szóló 1913. évi XXXVI. törvénycikk kiegészítéséről alkotott 1921. évi XXXVII. törvénycikk 2. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján Székesfehérvár törvény­hatósági joggal felruházott szab. kir. város te­rületén a nyílt árusítási üzletek zárórájának szabályozása tárgyában 46.531/1934. K. M. szám alatt kiadott rendelet 1. §-ának első be­kezdését úgyis, mint m. kir. iparügyi miniszter a következő rendelkezéssel egészítem ki : ,,c) a karácsony első ünnepét, továbbá a húsvét vasárnapját közvetlenül megelőző hét­köznapon a nyílt árusítási üzleteket (boltokat) az azokhoz tartozó irodai és raktárhelyiségek­kel együtt este hét (7) óráig, az olyan üzleteket pedig, amelyekben túlnyomóan élelmi- vagy állami egyedárusági cikkeket árusítanak, este nyolc (8) óráig lehet nyitvatartani.“ Budapest, 1937. évi február hó 26-án. Bornemisza Géza s. k. a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. kir. iparügyi miniszter. Bp. 2.250/1936. szám. Hirdetmény. A Magyar Nemzeti Bank a 4.050/1936. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdésén ala­puló jogkörében megállapítja, hogy az élet­biztosítási díjtartalék elhelyezésére jogszabály­nál fogva alkalmas, külföldi pénzértékre szóló aranyzáradékkal el nem látott belföldi ki­bocsátású értékpapírok utoljára lejárt szelvé­nyeinek átlagos beváltási árfolyamai 1937. évi március hó 2. napjától (ezt a napot is bele­értve) 1937. évi március hó 16. napjáig be­zárólag terjedő érvénnyel a következők : 100 $ = 338.62 pengő, 1 £ — 16.597 pengő, 100 Sv. fr. = 77.625 pengő, , 100 Fr. fr. = 15.78 pengő, 100 hök­ frt.­­ = 185.05 pengő. Budapest, 1937. évi március hó 1-én. Magyar Nemzeti Bank. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1936. évi 35.836/1. K. K. M. számú rendeletével megengedte, hogy­ a Pest-Pilis- Solt-Kiskun vármegye közigazgatási területé­hez tartozó Pestszentimre község minden szer­dán és szombaton, ha pedig ezeknek a napok­nak valamelyike keresztény vagy nemzeti ünnepre, avagy május hó elsejére esik, a meg­előző hétköznapon heti kirakóvásárt tartson. 3—1.067/1936. szám. Hirdetmény. Baranya vármegye­­siklósi járásához tartozó Kovácshida községben működő postai ügynök­ség folyó évi március hó 5-ével megszűnik és helyette folyó évi március hó 6-ával IV-ed osz­tályú postahivatal lép életbe. Az új postahivatal forgalomkörébe a posta­ügynökség forgalomköréhez tartozó helyeket csatoltuk. A hivatal járati összeköttetését a Barcs— Sellye—Siklós között közlekedő 154. számú mozgóposták útján nyeri. Utalványszámjelzőjének száma 5.340., díj­­négyszögszáma 1.433. Pécs, 1937. évi február hó 26-án. M. kir. postaigazgatóság. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Komor Mihály ügyvédet Baja székhellyel az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte. A pécsi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Gottdiener Imre ügyvédet Mohács szék­hellyel az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte. JE­gyes szám a­*a 10 fillér*, Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánitása. Strojiny Szilárd Ungváron 1887. évben szü­letett, róm. kath. vallásu. főmérnök, a buda­pesti m­. kir. rendőrség főkapitánysága által 1928. évben 134.407/919.528. szám alatt ki­állított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti.

Next