Budapesti Közlöny, 1937. április (71. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

Budapest, 1937. 72. szám. Csütörtök, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Előfizetési árak: Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS RÉSZ. Magyarország Főméltóságu Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére ifj. Mutnoki János gyönki lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül­­való törlését tudomásul venni méltóztatott. Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1937. évi március hó 17. napján kelt legfelsőbb elhatározásával a magyar kirá­lyi miniszterelnök előterjesztésére a Vitézi Rend által vásárolt alább felsorolt telkeket vitézi tel­kekül elfogadni méltóztatott : 1. a volt Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségétől vásárolt és a hódmezővásárhelyi külterület 31.061. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—7. sorszám, 24.443—24.447., 24.448/2­­ b/2. és 24.448/2/a/2. helyrajzi számok alatt felvett 30 kataszteri holdat és 1.540 négyszög­ölet, 2. a Ferth Mátyás és társai nagybudméri lakosoktól vásárolt és a nagybudméri 734. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sor­szám, 437/1., 438/1. és 438/2. helyrajzi számok alatt felvett 28 kataszteri holdat és 395 négy­szögölet, 3. a Gombos Sándor hódmezővásárhelyi lakostól vásárolt és a hódmezővásárhelyi kül­terület 24.778. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám, 44.012/2., 44.012/3., 44.013/2., 44.014/2. és 44.015. helyrajzi számok alatt felvett 10 kataszteri holdat és 364 négy­szögölet. Hivatalos Értesítő: 4 ar. P 80 f. 14 » 40 . — 20 . Egyes szám ára 16 fillér. A m. kir. minisztérium 1.990 1937. M. E. számú rendelete, az Olaszországgal 1928. évi julius hó 4-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződésnek az olasz birtokokra és gyarmatokra való kiterjesz­tése tárgyában Rómában, 1937. évi március hó 9-én kelt magyar-olasz szerződés ideiglenes életbeléptetéséről. A m. kir. minisztérium az 1936. évi XXXIV. törvénycikkel nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• Az Olaszországgal 1928. évi julius hó 4-én kötött és az 1929. évi XX. törvénycikkbe cikkelyezett kereskedelmi és hajózási szerződés­nek az olasz birtokokra és gyarmatokra való kiterjesztése tárgyában Rómában, 1937. évi március hó 9-én kelt magyar-olasz szerződés, 11. cikkében foglalt rendelkezés alapján, 1937. évi április hó 1-én ideiglenes hatállyal életbe lép. 2­ §• Az 1. §-ban említett szerződés eredeti francia szövege és hivatalos magyar fordítása a következő : Eredeti francia szöveg : Traité relatif à l’extension aux Possessions et Colonies italiennes du Traité de commerce et de navigation entre la Hongrie et l’Italie du 4 juillet 1928. S. A. SERENISSIME LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE et SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE, EMPEREUR D’ETHIOPIE, animés du désir de développer davantage les relations commerciales et maritimes entre les deux Pays ont résolu de conclure un Traité # * ~ relatif à l’extension aux Possessions et Colonies Italiennes du Traité de Commerce et de Navigation entre la Hongrie et l’Italie du 4 juillet 1928. et ont nommé, à cet effet, comme Plénipotentiaires : S. A. S. LE REGENT DU ROYAUME DE HONGRIE : Son Excellence le Baron Frigyes Villani, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Hongrie à Rome, S. M. LE ROI D’ITALIE, EMPEREUR D’ETHIOPIE : Son Excellence le Comte Galeazzo Ciano, Ministre Secrétaire d’Etat pour les Affaires Etrangères, lesquels, après avoir échange leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit : Art. 1. Le Traité de Commerce et de Navigation entre la Hongrie et l’Italie du 4 juillet 1928 et le Protocole Final y annexé sont étendus aux Possessions et Colonies Italiennes avec les modifications indiquées ci-dessous. Par conséquent on doit entendre dans le susdi Traité par „Italie“ aussi les Possessions et les Colonies Italiennes et, en ce qui concerne l’Italie, par „territoire“ le territoire des Possessions et Colonies Italiennes. Hivatalos magyar fordítás : Szerződés a Magyarország és Olaszország között 1928. évi július hó 4-én kelt Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek az olasz Birtokokra és Gyar­matokra való kiterjesztése tárgyában.­­ Főméltósága Magyarország Kormányzója és Ő Felsége Olasz­ország Királya, Ethiopia Császára azon óhajtól vezéreltetve, hogy még inkább fejlesszék a két ország közötti kereskedelmi és hajózási kapcso­latokat, elhatározták, hogy a Magyarország és Olaszország között 1928. évi július hó 4-én kelt Kereskedelmi és Hajózási Szerződésnek az olasz Birtokokra és Gyarmatokra való kiterjesztésére vonatkozó szerződést kötnek és e célból meghatalmazottaikat megnevezték . Ö Főméltósága Magyarország Kormányzója : Báró Villani Frigyes Ő Nagyméltóságát, Magyarország rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét Rómában, Ő Felsége Olaszország Királya, Ethiopia Császára , Gróf Ciano Galeazzo ő Nagyméltóságát, külügyminisztert, akik, jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után a következőkben állapodtak meg : 1. cikk. A Magyarország és Olaszország között 1928. évi július hó 4-én kelt Kereskedelmi és Hajózási Szerződés és az ahhoz csatolt Zárójegyző­könyv az alább megjelölt módosításokkal lesz az olasz Birtokokra és Gyarmatokra kiterjesztve. Ennélfogva fentnevezett szerződésben „Olaszország“ alatt az olasz Birtokokat és Gyarmatokat is, és Olaszországot, illetőleg „terület“ alatt az olasz Birtokok és Gyarmatok területét is kel érteni.

Next