Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. április (71. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám értesítője

I ingatlan árverések. Árverés. 270/1937. tk. szám. Vb. Egyesült újpesti ve­gyészeti gyárak Kollár Miklós cég és ennek tulajdonosa Kollár Miklós csődügyében a budapesti kir. törvényszék 12. Cs. 44234/215. 1933. szám­i végzésével a csődtömeg­hez tartozó ingatlanrész bírói árverését elrendelvén, a telekkönyvi hatóság a bejegyzett követelések kielégítése végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott Komá­romi Józsefné 142 pengő, Lőwy Zoltán 1363 pengő 56 fillér, Pless Margit 5823 pengő 17 fillér és 2177 pengő 50 fillér, Kollár Sándor 480 pengő és 6800 pengő, Halász Ferenc 480 pengő és 6185 pengő, Szamosi Nándor 2­ 301­ pengő, Breitner Alfréd 4425 pengő 95 fillér, Meitner Ár­pád 2091 pengő 85 fillér, Wé­sz Margit 2050 pengő, ifj. dr. Horváth Zoltán 1204 pengő és 106 pengő tőkék és járulékaikból álló kövül­ tének kielégitése végett 1881 . LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén fekvő, Buda­pest szfőváros dunajobbparti részének 9921. számú tk. betétében A + 1. sorsz., 11161. hrsz. a. foglalt I. ker., Hidegkuti-ut 47., Versecz-utca 6., Zuhatag-ut 8. szám alatt fekvő 821 négyszögöl területű házból, kertből álló ingatlannak Kollár Miklós tulajdonául bejegyzett 1/2 részére 20.368 pengő 50 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi május hó 3. napján délután 3 órakor Budapesten a telekkönyvi hatóság helyiségé­ben TL, Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlan jutalék, ha az árverés megtartását ifj. dr. Horváth Zoltán tömeggondnok kéri a kikiáltási áron alul is eladható, azonban a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron el nem adható. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Ugyanaz az eset, ha az árverést megtartani Komáromi Józsefné csatlakozott kéri. A megállapított legkisebb vételárak a következők : ha az árverés megtartását Lőwy Zoltán csali, kéri 15509 pengő 81 fillér, ha az árverés megartását Pless Margit kéri az 5828 P 17 fillér követelésére nézve 15509 pengő 81 fillér, ha az árverés megtartását Kollár Sándor kéri a 480 pengő követelése kielégítésére nézve 28487 pengő 05 fill., ha az árverés megtartását Halász Ferenc kéri a 480 pengő követelésére nézve 28487 pengő 05 fillér, ha az árverés megtartását Szamosi Nándor kéri 37512 pengő 05 fillér, ha az árverés megtartását Pless Margit kéri a 2177 pengő 50 fillér tőke és járulékaiból álló köre nézve 37512 pengő 05 fillér, ha az árverés megtartását Kollár Sándor kéri a 6800 pengő tőke és járulékaiból álló köv. nézve 43321 pengő 29 fillér, ha az árverés megtartását Halász Ferenc kéri a 6185 pengő tőke és járulékaiból álló köv. nézve 43321 pengő 29 fillér, ha az árverés megtartását Breitner Alfréd kéri 66881 pengő 51 fillér, ha az árverés megtartását Meitner Árpád kéri 72951 pengő 41 fillér, ha az árverés megtartását Weisz Margit kéri 75560 pengő 25 fillér, ha az árverés megtartását ifj. dr. Horváth Zoltán 1204 + 106 pengő követelésére nézve kéri 79046 pengő 22 fillér vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1937. évi január hó 19. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11784 Budapest, 1937. 72. szám. Csütörtök, április 1. tu­DAPESTI KÖZLÖNY ia­r­t a „B­U­D­A­PESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RT­E­S­Í­TŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 6316/1. ik. I. 1937. szám. Az 1935. évi január h­ó 1-től 1935. évi december hó 31-ig beszolgáltatott talált és a tulajdonosaik, vagy a találók által át nem vett, továbbá az 1935. évben talált romlandó —­s már időközben elárverezett élelmiszerekkel együtt beszolgál­tatott, valamint az 1936. évben árverésre előjegyezni rendelt különféle gazdátlan tárgyak 1937. évi május hó 10-én és az ezt követő napokon vasár- és ünnep­napok kivételével —­ délelőtt 9 órától délután 1 óráig a m. kir. rendőrség budapesti főkapitánysága közigaz­gatási osztályának (IV., Veres Pálné­ utca 24.) az udva­rán el lesznek árverezve. Erről a vásárolni szándékozókat azzal értesítem, hogy a tárgyak készpénz és az illeték lefizetése mellett a leg­többet ígérőnek adatnak el. A talált tárgyak tulajdonosait pedig jelentkezésre azzal hívom fel, hogy — amennyiben az árverés nap­jáig nem jelentkeznek — a tárgyak elárvereztetnek. Budapest, 1937. évi március hó 10. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságának közigazgatási osztálya. 3—3 C* 20688 Árverés. Pk. I. 62167/1936., Pk. I. 52803/1937. szám. vitéz dr. Pongrácz György ügyvéd által képviselt özv. gróf Vay Gáborné javára 1000 + 334 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1936. évi 13952., 500124/1937. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi október hó 19. és 1937. február hó 25-én lefoglalt és 2357 4­ 316 P becsértékű­ ingóságokra a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, II., Margit-körút 50. házszám, alagsori raktár­ban (Erőd-utca és Szász Károly­ utca sarok) Schulzer Adolf raktárai, leendő megtartására határidőül 1937. évi április hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, rádió,­­csillárok, képek, dísztárgyak s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szájhu ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized rés­zét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi március hó 12-én. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 11782 Árverés. Pk. X. 705000/1936. szám. Ifj. dr. Vermes Béla ügyvéd által képviselt Darvas Tibor javára 160 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 426530 1935. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi február hó 18. napján lefoglalt és 1385 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Ajtósi Dü­rer-sor 0. házszám. I. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi április hó 1. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi február hó 23-án. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O­F 11778 Árverés. Pk. X. 719044/1936. szám. Dr. Gáspár Pál (Lipót­ körút 26.) ügyvéd által képviselt dr. Gáspár Pál kirendelt ügygondnok javára 211 pengő 16 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 219405/34. P. XII. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1936. évi július hó 7-én lefoglalt és 1.198 pengőre becsült, ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti .számú résszesvvel a,, árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Szondy­­utca 11. házsz., földszint 8. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1937. évi április hó 6. napjának délutáni kettő órája tüzelik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, képek, szőnyegek és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi március hó 8-án. Dr. Szentmiklósy László, kir. kir. végrehajtó. O­F 11779 Árverés. Pk. I. 56719/1933. szám. (8127/1937. főkönyvi szám.) Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbiróság 9898/3. 1933. számú végzésével dr. Reményi Zoltán ügyvéd által képviselt dr. Kiss Endre végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 2.946 pengő követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 1.361 pengőre becsült ingóságokra a fenti szánni végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig, végrehajtást szenvedő la­kásán, Budapesten, I. kerület, Fery Oszkár­ utca 59. sz. ház, II. lépcső, I. emeleten 24. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi április hó 2. (máso­dik) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is —­ de a kikiáltási ár kétharma­dánál alacsonyabban nem — fogom eladni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tű­nik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Dr. Bródy János hátr. 120 P és jár. Budapest, 1937. évi február hó 16-án. Dr. vitéz Ilidyed Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 11784 Árverés. Pk. X. 729728/1936. szám. (1937. Vghtói 220256. sz.) Dr. Berdin Kálmán (VI., Rózsa­ utca 78.) ügyvéd által képviselt Ferenczy Gyula javára 260 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság P. 17631/1936. és Pk. X. 729728. 1936. számu­ végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi november hó 8-án lefoglalt és 1.320 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú vég­zésvel az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. 51-a alapján követelése és járulékai erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük fialasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Hajtsár­ ul 189. házszám alatt, földszinten leendő megtartására határidőül 1937. évi április hó 1. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt lovak, kocsik, a fenti jkv 18 9. t. a. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is —­ de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi március hó 5-én. bagolai Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 11783 Egyes szám ára 20 illióx*.

Next