Budapesti Közlöny, 1937. május (71. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

Budapest, 1937.___________________98« SZat­«_________,______Szombat, május 1. budapesti&közlöny. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Havonkint Negyedévenkint Számonkint Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, , mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. 4 ar. P 80 £ » 40 „ — 20 * Az „Országos Törvény­tár “-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. HIVATALOS RÉSZ. A földmivelésügyi minisztérium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Wittner Ernőnek, a Tiszajobb­­parti Mezőgazdasági Kamara igazgatói címmel és jelleggel felruházott nyugalmazott igazgató­­helyettesének a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1937. évi április hó 7. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Kilb Gyula miniszteri tanácsost a Robbantóanyag és lőporegyedárusági tanács­ban viselt tagsága alól felmentette és helyébe a m. kir. belügyminiszter képviseletében dr. Nagy Géza miniszteri osztálytanácsost a Rob­bantóanyag és lőporegyedárusági tanács tag­jává kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a 33.951. II. 3/1934. szám alatt kelt rendeletével meg­szervezett „Magyar Faiskolai Szövetség Ellen­őrző Bizottsága“ elnökévé 76.928/I/A.3/1937. szám­i rendeletével Bakó Gábor m. kir. kisér­­letügyi főigazgatót, a m. kir. Növényegészség­ügyi Intézet igazgatóját további 3 évre ki­nevezte. * A rm. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 69.979. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és az általános forgalmi adó megállapítása szem­pontjából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem. 1­ §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1937. évi április havában nyílt meg, továbbá az 1937. évi május havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számí­tandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára)­­ vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2- §• Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font .................. 16.60 P, 100 belga .............................. 56.90 100 canadai dollár .............. 336.0 „ 100 cseh korona ........... 10.75 ,, 100 dán korona .................. 74.08 „ 100 dinár .............................. 7.80 100 dollár U. S. A.................. 337.62 „ 100 francia frank .................. 15.01 „ 100 hollandi forint .............. 183.47 „ 100 lengyel zloti .................. 60.­ 100 leu ................................... 2.80 100 leva ............................... 4.— „ 100 lyra ............................... 17.40 „ 100 norvég korona .............. 83.40 „ 100 osztrák schilling .......... 80.— „ 100 svájci frank .................. 76.29 „ 100 svéd korona .................. 85.57 „ 1 arany font .................. 27.821/2 „ 1 arany dollár .................. 5.72 „ 3. 1. Valuták (devizák) árfolyama : Amsterdam ...................... 185.17 P, Belgrád .............................. 7.82 „ Berlin .............................. 135.70 „ * Brüssel ............................... 57.02 „ Bukarest .......................... 3.41 „ Kopenhaga ...................... 74.29 ,, London .............................. 16.63 ,, Milano .............................. 17.66 „ New-York .......................... 339.02 „ Oslo .................................. 83.60 „ Paris ................................... 15.22 „ Prága ............................... 11.79 „ Sofia (clearing) .................. 4.14 „ Stokholm . ......................... 85.78 „ Varsó .............................. 64.36 „ Wien (clearing) .............. 80.45 „ Zürich ............................... 77.10 „ 4­ §• Az örökösödési illetéken kiinl más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1937. évi április hó 29-én. A miniszter helyett :» Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 69.870. számú rendelete pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapí­tása tárgyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket 1937. évi május havára az alábbiakban állapítom meg. Fonal finom­sági számok Fonal finom­sági számok *2. §. Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni műselyemrosttal kevert pamut­fonalak adóváltság alapjául szolgáló átlag­értékek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut és a műselyemrost keverési arányára. 3. §• A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött mű­­selyemrostfonalak és a 120-as számúnál fino­mabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alap­ Kilogram­monkénti átlagértékek Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlagértékek Kilogram­monkénti átlagértékek 2 2.90P 42 5.04P 82 8.36P 4 2.90P 44 5.29P 84 8.58P 6 2.90P 46 5.59P 86 8.62P 8 3.08P 48 5.63P 88 8.66P 10 3.14P 50 5.67P 90 8.70 P 12 3.34P 52 5.90P 92 8.90P 14 3.48P 54 6.12P 94 9.15P 16 3.37P 56 6.16P 96 9.18P 18 3.61P 58 6.20P 98 9.22P 20 3.63P 60 6.24P 100 9.26P 22 3.70P 62 6.46P 102 9.36P 24 3.79P 64 6.72P 104 9.46P 2(5 3.86P 66 6.77P 106 9.56P 28 3.98P 68 6.80P 108 9.66P 30 4.17P 70 6.84P 110 9.75P 32 4.33P 72 7.40P 112 9.85P 34 4.48P 74 7.98P 114 9.95P . 36 4.63P 76 8.06P 116 10.05P 38 4.68P 78 8.10P 118 10.15P 40 4.78P 80 8.16P 120 10.25P Egyes szám ára 16 fillér**

Next