Budapesti Közlöny, 1937. június (71. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

Budapest, 1937, 121. szám Kedd, junius 1 HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Havonkint Negyedévenkint. Számonkint Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ 4 ar. P 80 t 14 „ 40 „ - 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. —­ Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség­: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.806. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Ziehl és Vásonkeői gróf Zichy Rafaelné született őrgróf Pallavicini Eduardina palotahölgy, Vértesaljai Vértesy Sándorné magyar királyi titkos tanácsos, kabinetirodai főnök neje, Monyorókeréki és Monoszlói gróf Erdődy Rudolf magyar királyi titkos tanácsos, felsőházi tag és dr. Széki gróf Teleki Gyula I. osztályú követségi titkárnak . Felségeik III. Viktor Emánuel Olaszország királya, Etiópia császára és Heléna Olasz­ország királynéja, Etiópia császárnéja buda­pesti látogatása alkalmával tett kiválóan érde­mes szolgálataikért legfelsőbb elismerésem tudtul adassék. Kelt-Budapesten, 1937. évi május hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök a fővárosi közmunkák tanácsához . dr. Lukács Gézát, a fővárosi közmunkák tanácsánál alkalmazott miniszteri segédtitkárt a VII. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri titkárrá, dr. Lyacho­­vich Lászlót, a Szent Margitsziget Gyógyfürdő R. T. tisztviselőjét a IX. fizetési osztály 3. foko­zatába ideiglenes minőségű miniszteri fogal­mazóvá, dr. Füzesséry István okleveles ügyvé­det, a fővárosi közmunkák tanácsa havidíjas alkalmazottját a X. fizetési osztály 3. foko­zatába miniszteri segédfogalmazóvá, Noiret­ Arnold okleveles mérnököt, a m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi minisztérium szer­ződéses alkalmazottját a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri főmérnökké, dr. Acsay Lászlót, a fővárosi közmunkák tanácsánál alkalmazott miniszteri segédmérnököt a IX. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri mér­nökké, Vertse Dezső és Lux Kálmán okleveles építészmérnököket, a fővárosi közmunkák tanácsa havidíjas alkalmazottait és Gyenge Tibor okleveles mérnököt, a m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi minisztérium szer­ződéses alkalmazottját a X. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri segédmérnökké, Zöllner Ottót, a fővárosi közmunkák tanácsa havidíjas alkalmazottját a XI. fizetési osztály 3. fokozatába miniszteri ,műszaki segédtisztté és Bognár Sándort, a fővárosi közmunkák tanácsánál alkalmazott napidíjast miniszteri számgyakornokká kinevezte. A m. kir. belügyminiszter a hajdúbagosi közegészségügyi körbe dr. Kardos Zoltán orvost körorvossá kinevezte. (234.725/1937. XIV.) A m. kir. belügyminiszter az ostorosi köz­egészségügyi körbe dr. Worum Ferenc orvost körorvossá kinevezte. (234.877/1937. XIV.) A m. kir. belügyminiszter Hercegszántó községhez dr. Gracza Illés orvost községi orvossá kinevezte. (234.907/1937. XIV.) A m­. kir. belügyminiszter Szeremle község­hez dr. Hárs Emil orvost községi orvossá ki­nevezte. (234.910/1937. XIV.) A m. kir. belügyminiszter komádi község­hez dr. Perecz György orvost községi orvossá kinevezte. (235,247/1­937. XIV.) A m. kir. belügyminiszter a tataházi köz­egészségügyi körbe dr. Kiss Kálmán orvost körorvossá kinevezte. (242,066/1936. XIV.) A m. kir. igazságügyminiszter dr. Cottely István ügyvédjelölt, budapesti (XI., Fadrusz­ u. 6. sz. a.) lakost a budapesti kir. törvényszék mellé a cseh és tót nyelvre állandó tolmáccsá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 81.373. számú körrendelete pamutfonalak forgalmi adóváltságának alap­jául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak és pénzügyigazgatósági kirendeltségnek. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adóvált­­ság alapjául szolgáló átlagértékeket 1937. évi junius havára az alábbiakban állapítom meg. Kilogram­monkénti átlag érték Fonal finom­sági számok Kilogram­monkénti átlag érték Kilogram­monkénti átlag érték 2 2.76P 42 4.92P 82 8.22 P4 2.76P 44 5.17P 84 8.50 P6 2.76P 46 5.47P 86 8.54 P8 2.94P 48 5.53P 88 8.58 P 10 3.00P 50 5.57P 90 8.62 P 12 3.20P 52 5.80P 92 8.82 P 14 3.34P 54 6.02P 94 9.07 P 16 3.43P 56 6.06P 96 9.10 P 18 3.47P 58 6.10P 98 9.14 P Fonal finom­sági­zámok Fonal finom­sági számok 20 3.49P 60 6.14P 100 9.18 P 22 3.56P 62 6.36P 102 9.27 P 24 3.65P 64 6.62P 104 9.37 P 26 3.72P 66 6.67P 106 9.47 P 28 3.84P 68 6.70P 108 9.57 P 30 4.03P 70 6.74P 110 9.67 P 32 4.19P 72 7.30P 112 9.77 P 34 4.36P 74 7.90P 114 9.87 P 36 4.51P 76 7.98P 116 9.97 P 38 4.56P 78 8.02P 118 10.07 P 40 4.66P 80 8.08P 120 10.17 P 2. §. Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni műselyemrosttal kevert pamut­fonalak adóváltság­­alapjául szolgáló átlagérté­kek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut és a műselyemrost keverési arányára. 3.­ A vámtarifa 593. száma alá tartozó, kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. SZ. alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött mű­­selyemrostfonalak és a 120-as számúnál fino­mabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alap­ján, illetve az 1935. évi 170.000. sz. pénzügy­miniszteri rendelet 3. §-ának (8) bekezdésén megjelölt saját fonodával rendelkező vállala­tok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében megállapí­tott megfelelő belföldi kulccsal kell megfizetni. Budapest, 1937. évi május hó 28-án. A miniszter helyett : Dr. Thaly Zsigmond s. k. államtitkár. Egyes szám ára 10 fillér. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 81.590. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapitott értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámí­tásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rende­lem : 1­ §■ Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1937. évi május havában nyílt meg, továbbá az 1937. évi június havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítan­dók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alap­ját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs meg­állapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni.

Next