Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. június (71. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám értesítője

Budapest, 1937. 121. szám. Kedd, június 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-kett és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi p­énzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. E Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 1 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvitelire sem magánegyénnek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 60204 1/1933. szám. Dr. László Már­ton ügyvéd által képviselt Újpesti Kereskedelmi és Iparbank k. f. a. Pénzintézeti Központ javára 1320 P és több követelés és jár. erejéig a budapesti kir. tör­vényszék 42514/1931. számú végzésével elrendelt , kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 14-én lefoglalt és 3300 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1­908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Dohány­ utca 30. szám, I. em. 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 4. napjának délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, perzsa­szőnyeg, olajfestmény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi április hó 30-án. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O 3944 Árverés. Pk. 11062/1937. szám. Dr. Könyves Kolonics József ügyvéd által képviselt Makó m. város közön­sége javára 320 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben időközben részfize­tés történt, annak betudásával, a ceglédi királyi járásbiróság 1937. évi 354. sz. végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi március hó 8-án lefoglalt és 435.470 , 68 fillérre becsült ingóságokra a ceglédi kir. járásbiróság Pk. 11062/1937. sz. végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908: XLI. t.-c. 20. §-a alapján a követ­kező megnevezett , dr. Hübner Emil ügyvéd által kép­viselt Ceglédi Városi Takarékpénztár jav. 95.000 P és jár., dr. Hollós Pál ügyvéd által képv. Raditz Istvánné javára 750 P és jár., dr. Földesi Kálmán ügyvéd által képviselt Gazdák Bizt. Szöv. javára 2326 P 10 P és jár., dr. Sándor György ügyvéd által képviselt Ceglédi Tpénztári Egy. javára 30.832 P 80 P és jár., dr. Halász Márton ügyvéd által képviselt Egy. Ceglédi Ipar Ker. javára 38.818 P és jár., dr. Piros Gyula ügyvéd által képviselt Ceglédi Ref. Egyház javára 2295 P és jár., dr. Berecz Imre ügyvéd által képviselt Faragó Béla javára 1420 P és jár., dr. Fürst Jenő ügyvéd által képviselt Fischer Izidor javára 102 P 98 f és jár., dr. Jász Jenő ügyvéd által képviselt özv. Balogh Imréné javára 1717 P 50 f + 207 P 37 f és jár., dr. Turóczi Szigfried ügyvéd által képviselt Magyar Ált. Kőszén javára 2121 P 60 P és jár., dr. vitéz Gallay Béla ügyvéd által képviselt Magyar Filmiroda javára 2880 P és jár., dr. Ferdinándy László ügyvéd által képviselt Kir. Magyar Természet javára 80 P és jár., dr. Hunyadi Ferenc ügyvéd által képviselt dr. Gombos Lajos javára 650 P és jár., dr. Hunyadi Ferenc ügyvéd által kép­viselt özv. dr. Traub Józsefné javára 1000 P és jár., továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fenáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán üzletében Cegléden, Rákóczi-u. 44. szám alatt és folytatólag Bedében leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 3. napjának délelőtti fél 10 órájára tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, Rákóczi-u. 44. sz. a. ebédlőszekrény, pohárszék, dívány, ebédlő­asztal, festmények, szőnyegek, könyvek, szekrény, Bedében : faiskolai anyagok, csemetefák, szőlővessző­­oltványok, díszcserje, rózsák, gazdasági felszerelés, tehenek, lovak, kocsik, hordók s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, a becsár kétharmad részéért el fogom adni (még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít). Cegléd, 1937. évi május hó 7-én. Vitéz Almási Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 3866 Árverés. Pk. IX. 610805/1937. szám. Dr. Ozorai Vik­tor budapesti (V., Visegrádi­ u. 3.) ügyvéd által kép­viselt Zaitschek Alajos végrehajtató javára 246 P 30 f tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1926. évi 380776. sz. vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1937. évi április hó 24-én lefoglalt és 4152 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. IX. 610805/1937. számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. 8-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, X. kerület, Szállás­ u. 28—30. szám alatt (bejárat a Jegenye­utca felől) leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 2. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, márvány­mozaik-lapok, pénzszekrény s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi május hó 11. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13064 Árverés. Pk. V. 729024/1936. szám. Dr. Nagy S. Sán­dor ügyvéd által képviselt Kellemen Béla javára 340­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 1936. évi 17133. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1936. évi október hó 31. napján lefoglalt és 1131 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Rudolf-rakpart 8. szám, III. emelet 9/B. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 2. napjának délelőtti fél 10 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok (a fenti jegyző­könyv 1—17., 19—23. alatti ingók), Írógép, csillár, diszváza, tájkép, festmény s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem —f el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi május hó 7-én. Dr. Papp István, kir. kir. végrehajtó. O­F 13038 Árverés. Pk. IX. 610632/1907. szám. Dr. Tóth Lajos ügyvéd által képviselt Lyka Antalné javára 2358 . és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 21923/1936. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1937. évi április hó 21-én lefoglalt és 5401 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, V. ker., Hold­ utca 15. szám, IV. emelet 3. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1937. évi június hó 8. napjának délutáni három­negyed­­ óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmény, rádió, könyv, szőnyeg, csillár s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi május hó 8-án. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 13033 Árverés. Pk. I. 52675/1937. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság 22571. 1936. számú végzésével dr. Faragó Sándor Mihály (V., Klotild­ u. 16.) ügyvéd által képviselt Kund Ágoston végreh­ajtató részére 4*1 pengő 20 fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foga­natosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1. 428 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tinő más foglaltatók követelése erejéig végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, II. ker., Margit­ körút 58. szám,­­111. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 4. napjának délutáni 143 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, dísztár­gyakat, szőnyeget, rádiót, függönyt, képeket, férfiruhát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, becsáron alul is eladom. Pk. 1. és IX. 51453/1937. Dr. Szatmári Sándor ügyvéd által képviselt Ruhakonfekció ker. 546 pengő 55­­fillér és jár. Budapest, 1937. évi május hó 10-én. Dr. Váró Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13044 Árverés. Pk. V. 731699/1936., Vght. 280596/1937. sz. Dr. Altmann Andor ügyvéd által képviselt Bokor Nán­dor engedményes javára 1620 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 319.012/1936. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. évi november hó 26. és 128-án lefoglalt és 8561 pengőre becsült (1. és 4—11. t. a.) ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, IX. ker., Ráday­ utca 13. szám, Erkel garageban és folytatólag IX. ker., Ráday­ utca 16. szám, 1,1. emelet 29/b. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 7. napjának délutáni háromnegyed 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt személy­autó, szőnyegek, fotőrök és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi május hó 10. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 13043 Árverés. Pk. I. 51787/1935. szám. Dr. vitéz Bánlaky Zoltán ügyvéd által képviselt Bajor Márton javára 301 pengő 98 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—111. ker. kir. járásbiróság 1936. évi 23369. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 346*8 pengő becsértékü ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, III. ker., Ürömi­ u. 24. sz. a. gyárban, földszinten és nyomban folyt. III. ker., Pusztaszeri-ut 27-b. szám alatti villában leendő megtartására határidőül 1937. évi június hó 25. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Budapest, 1937. évi május hó 21-én, Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13045 Egyes szám ára 20 fillér.

Next