Budapesti Közlöny, 1937. július (71. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Budapest, 1937. 146. számi Csütörtök, julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja Budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 arannypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: 1—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 £, Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. közigazgatási bíróság elnöke Mali Vendel szakaltisztet műszaki altisztté, Horváth Lajos I. osztályú altisztet szakaltisztté, Bencze Sándor II. osztályú altisztet I. osztályú altisztté és Bodnár Lajos kisegítő szolgát ideiglenes minőségű II. osztályú altisztté kinevezte. A m. kir. minisztérium 4.100/1937. M. E. számú rendelete a mezőgazdaságnak nyújtandó kedvezmények tárgyában kiadott rendeletek hatályának az 1937/38. gazdasági évre való megh­osszabbitása tárgyában. A m. kir. minisztérium az egyes gabona­­neműsek értékesítése érdekében szükséges intéz­kedésekről szóló 1930 : XXI­­. t.-C. 1. §-ának (6) bekezdésében, valamint a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2—4. §-aiban­­kapott és az 1936 : XVIII. t.-c.-kel meghosszabbított felhatalmazások alapján a következőket rendeli : 1. §■ A mezőgazdaságnak az 1934/35. gazdasági évre nyújtandó­­kedvezmények tárgyában ki­adott és a 6.400/1935. M. E. (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1935. évi 144. számában), illetve a 9.800/1935. M. E. (megjelent a Budapesti Közlöny 1935. évi 291. számában) számú ren­deletekben foglalt módosításokkal a 3.700/1936. M. E. számú rendelettel (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1936. évi 146. számában) az 1936/37. gazdasági évre is hatályban tartott 5.600/1934. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1934. évi 141. számában) rendelkezéseinek hatálya további egy évre azzal a módosítással hosszabbíttatik meg, hogy az említett rendeletekben foglalt időtartamok helyett a rendeletek meghosszabbított hatályá­nak megfelelő időtartamokat kell irányadónak venni. 2­ §• Ez a rendelet 1937. évi julius hó 1. napján lép életbe. Végrehajtásáról az érdekelt minisz­terek gondoskodnak. Budapest, 1937. évi junius hó 30-án. Dr. Darányi Kálmán s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 4.310/1937. M. E. számú rendelete a házadó rendkívüli pótlékának mérséklése tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. és 4. §-ában foglalt és az 1936 : XVIII. t.-cikkel meghosszabbított fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• Az egyenes adók után fizetendő rendkívüli pótlékok és egyes adótételek­­ felemelése tár­gyában 1933. évi január hó 31-én kelt 1.390. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) bekezdése akként módosul, hogy a kivetett házadó után fizetendő rendkívüli pótlékot az 1938. évi január l.-jétől kezdődőleg 20%-os kulcs helyett • 10% -os kulcs alkakoz­ásával kell ki­vetni. 2. §■ Jelen rendelet végrehajtásával a pénzügy­­miniszter bizatik meg. Budapest, 1937. évi junius hó 30-án. Dr. Darányi Kálmán s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztérium 4.320/1937. M. E. számú rendelete a magánalkalmazottak különadójának mérséklése tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitel­élet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. és 4. §-ában foglalt és leg­utóbb az 1936 : XVIII. t.-cikkel meghosszabbított fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• (1) Mindazoknál a magánalkalmazottaknál, akiknek a szolgálati és munkabérviszonyból származó jövedelme a heti 150 pengőt, illető­leg a havi 600 pengőt nem haladja meg, az 1933. évi 1.390/M. E. számú rendelet végre­hajtása tárgyában kiadott 1933. évi 23.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 6. §-ában megállapított tételek helyett a különadó tételei a következők : • r* k­ f ,~~ 1 *■*' ' 1. ha a jövedelem hetenként 30 pengőt meg­halad : P-n felül P-igP 2, ha a jövedelem havonként 120 pengőt meghalad : (2) Az (1) bekezdésben megállapított adó­tételeket az 1937. évi június hó 30. napja után esedékes járandóságokra kell alkalmazni. 30—35 —.20 35—40 —.25 40—45 —.30 45—50 —.40 50—55 —.50 55—60 —.60 60—65 —.70 65—70 —.80 70—75 —.90 75—80 1.50 80—85 1.65 85—90 1.80 90—95 2.— 95—100 2.20 100—105 2.40 105—110 2.70 110—115 3.— 115—120 3.30 120—125 3.50 125—130 4.80 130—135 5.20 135—140 5.50 1­40—145 5.80 145—150 6.10 P-n felül P­igP 120—140 —.80 140—160 1,— 160—180 1.20 180—200 1.60 200—220 2.— 220—240 2.40 240—260 2.80 260—280 3.20 280—300 3.60 300—320 6.— 320—340 6.60 340—360 7.20 360—380 7.80 380—400 8.70 400—420 9.60 420—440 10.50 440—460 11.40 460—480 12.30 480—500 13.20 500—520 18.80 520—540 20.— 540—560 21.20 560—580 22.40 580—600 24.— A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1937. évi X. (a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931 : XXVI. törvénycikkben a minisztériumnak adott felhatalmazás további meghosszabbításáról és az 1931 : XXVI. t.­e. 9. §-ának módosításáról) és XI. (az 1937/38. évi állami költség­vetésről) törvénycikkeket tartalmazó 8. száma. Egyes szám ára 32 fillér*.

Next