Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. július (71. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, 1937. 64§a szám. Csütörtök, július 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar.­t, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­énnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 57241/1936. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság P. I. 6­515/1936. számú végzésével dr. Somogyi Ödön ügyvéd által képviselt gróf Esterházy Pál végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 112 pengő 12 fillér költség­­követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefog­lalt és 2097 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult és az alább megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üzletében Buda­pesten, I. ker., Pálya­ utca 7. szám, földszinten leendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 6. (hatodik) napjának délelőtt 9 (kilenc) óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt üzletberendezést, árukat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. I­r. Elek Endre ügyvéd által képviselt gróf Keglevich javára 129 pengő 03 fillér. Budapest, 1937. évi junius hó 3. napján. Dr. vitéz Hidred Gyula, kir. kir. végrehajtó. O­F 13639 Árverés. Pk. VII. 612089/1937. szám. Dr. Hajós Imre ügyvéd által képviselt Ehrenfeld Imre javára 250 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 420125/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi május hó 7-én lefoglalt és 3290 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján köve­telése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyv­ből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, XIV. ker., Amerikai­ út 40. szám alatt leendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 8. napjának délután 6 óráját tűzöm ki, ami­kor a biróilag lefoglalt bútorok, festmények, csillár, szőnyeg stb., a Pk. VII. 725554/1936. számú jegyzőkönyv 1—35. t. a., Pk. VII. 608683/1937. számú jegyzőkönyv 1—16. t. a. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyt­­­­drészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi junius hó 18. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajt­ó. O­F 13641 Árverés. Pk. VII. 611*837/1937. szám. Mautner Gyula és Társa Bankház javán a budapesti központi királyi járásbíróság 1937. évi 116080. szám­i végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1937. évi ápril­s hó 23-án lefoglalt és 4827 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, XIV. ker., Szugló-utca 10. házszám alatt, földszinten, ajtó­­szám nincs, 1937. évi július hó 2-án délután 4 órakor, folytatva Budapesten, XIV. ker., Francia-ut 43. sz. a., Hungária garázsban sem­lő megtartására határidőül 1937. évi július hó 2. napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, szekrény, tálaló, rádió, szőnyeg, garniton , B. F. 232. rendszámú, 330673. alváz­, 330438. motorszámú személyautó és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet igé­rnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Pk. VII. 609791/1937. Dr. Lukács Sándor ügyvéd által kép­viselt Staub Hermann javára ICO pengő. Pk. VII. 602389/1937. szám, dr. Lukács Sándor ügyvéd által kép­viselt Staub Hermann javára 1000 pengő. Budapest, 1937. évi junius hó 2. napján. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. O­F 13622 Árver­és. Pk. VII. Ct 7334/1937. taám. Dr.. ?m­.­er Dé­nes budapesti (V. kerület, Fálk Miksa­ utca 26—28.) ügyvéd által képviselt Tapetenfabrik G. m. b. H. javára 30 pengő és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi k­i­járásbíróság 21221/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1937. évi március hó 19-én lefog­lalt és 3909 pengő 01 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi 1. r. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverést el­­rédelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján. Pl.: 728339/1936. szám, dr. Deutsch Pál ügyvéd által képviselt I. Franaszek Sp. javára 218 pengő 70 fillér követelése és jár­­erejéig és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielég­í­­si joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatá­lyú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VI. ker., Andrássy­ út 54. házszám alatti üzlethelyiségében leendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 5. napjának délután­­/­­ óráját tűzöm ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, tapétatekercs és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, elé­­­g becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharma­­­ánál alacsonyabban nem­m­el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­izedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi j­únius hó 9. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13611 Árverés: 192/1937. vght. szám. Dr. Niedermann Antal budapesti ügyvéd ál­tl képviselt Gazdák Biztositó Szö­vetkezete javára 605 pengő 20 fillér tőke és több köve­telés járulékai ere­jéig, amennyiben a követelésre idő­közben részletfizetés történt, annak beszámításával, a budapesti központi kiv járásbíróság 1935. évi 206035. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi július hó 16-án lefoglalt és 6800 pengőre becsült ingóságokra a duna­­vecsei kir. járásbíróság Pk. 1369/1935/6. számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a a­apján megnevezett, továbbá a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást­zenvedő lakásán, üzletében. Solt, Bakóhalom-pusztán leendő megtartására határidőül 1937. évi július h­ó­­­napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 300 g búza, 30 g zab, 200 g árpa és egyés ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Dunavecse, 1937. évi­­junius hó 5. napján. Ulrich József, kir. kir. végrehajtó. O­F 13638 Árverés. Pk. VII. 613502/1937. szám. Dr. Ernst Imre ügyvéd által képviselt özv. Reinitz Béláné javára 1200­0 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbiróság 420598/1937. sz. vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1937. évi május hó 26-án lefoglalt és 3913 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VIII. ker., Kőris­utca 27. házszám alatt, földszinti raktárban leendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 3. napjá­nak délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorok, ebédlőberendezés, japán és kínai bútorok, garnitúrák, bronzcsillárok és más lakberendezési tár­gyak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi junius hó 14. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 13613 Árverés. Pk. X. 610885/1937. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 610885/1937. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Lukács Bernát budapesti (Visegrádi­ utca 14.) ügyvéd által képviselt Magyar ruggyantaárugyár r.­t. végre­hajtató javára 202 pengő 68 fillér tőke és jár. behaj­tására 1937. évi április hó 20. napján bírói zár alá vett és a Pk. X. 716654/1936. számú végrehajtási jegyző­könyvben 1., 3—7., 10., 11., 12. és 14. tételszám alatt összeírt és 4970 pengőre becsült szekrényt, iratszek­rényeket, különféle agyaglapokat, csempelapokat, szé­keket és egyéb más ingóságokat Budapesten. 1937. évi július hó 2. (második) napján délután 1 (egy) órakor, V. ker., Dráva­ utca 5­ .szám alatti irodában, raktárban és az udvaron a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Pk. X. 732481/1936. szám. Hutter és Schrantz rt. ja­vára 83 pengő 76 fillér tőke és járulékai behajtására. Budapest, 1937. évi junius hó 8. napján. Adorján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13625 Árverés. Pk. 1164/1935. szám. Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet végrehajtató javára 458 pengő 48 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 319951/1934. számú végzésével elren­delt közbenjárással foganatosítandó kielégítési végre­hajtás folytán az 1935. évi január hó 29. napján felül­foglalt és 48637 pengőre becsült ingóságokat, közöttük élő és holt gazdasági felszerelést, végrehajtást szenvedő lakásán, Szilfamajorban, 1937. évi julius hó 3. nap­jának délutáni 4 órájára ezennel kitűzött birói árve­résen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. Sárbogárd, 1937. évi június hó 2. napján. Pölöskey József, kir. kir. végrehajtó. O­F 13637 Árverés. Pk. X. 626810/1933. szám. Dr. Dietz László ügyvéd által képviselt Iparosok Országos Központi Szövetkezete javára 535 pengő 64 fillér és több köve­telés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járás­biróság 423039/1933. számú végzésével elrendelt kielé­gitési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi július hó 4-én lefoglalt és 1420 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégitési joguk ma is fenn­áll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folya­matban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Buda­pesten, VIII. ker., Kun­ utca 12. házszám, 1/5. ajtószám alatt lendő megtartására határidőül 1937. évi július hó 6. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmény, szőnyeg, rádió, továbbá egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1934. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi junius hó 12. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F­ 13628 J Eigyes szám­ai*a. 20 Illlés*.

Next