Budapesti Közlöny, 1937. augusztus (71. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

Budapest, 1937. 173. Szófi­a Vasárnap, augusztus 1. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztériumnak 4.800/1937. M. E. számú rendelete az öntözőgazdálkodás előmozdítá­sához szükséges intézkedésekről szóló 1937 : XX. t.-c. hatálybaléptetése tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 1937. évi 4.640/M. E. számú rendelete a német birodalommal 1937. évi július hó 6-án aláírt Harmadik Pótegyezmény ideig­lenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 21.090/1937. I. K. K. M. számú rendelete a Szolnok megyei város területén levő nyílt árusítási üzle­tek hétköznapi zárórája tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 114.000. számú rendelete a mesterséges édesítőszerek forgalmának és árának újabb szabályozása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 111.212. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában?­­ A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 111.462. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a pénzügyi és közgazdasági élet terén szerzett kiváló érdemeik elismeréséül dr. Reményi Schneller Lajos országgyűlési kép­viselőnek, az Országos Földhitelintézet vezér­­igazgatójának a Magyar Érdemrend közép­­keresztjéhez a csillagot és dr. Császár Károly az Országos Földhitelintézet ügyvezető igaz­gatójának a Magyar Érdemrend középkereszt­jét adományozom. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Dávid Mihály miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsost miniszteri tanácsossá ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Széll József s. k. (4.284/1937. B. M. ev­. szám.) A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére Pordány Ferenc számvevőségi I. osz­tályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruhá­zott belügyminisztériumi számvevőségi II. osz­tályú főtanácsosi számvevőségi I. osztályú fő­tanácsossá a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Széll József s. k. (4.283/1937. B. M. ev­. szám.) A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Mártonffy Károly miniszteri osztálytanácsosnak a miniszteri tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Füster Jenő miskolci királyi katholikus Fráter György gimnáziumi rendes tanárt, 1937. évi július hó 1-től számí­­tott hatállyal, a királyi katholikus középisko­lai tanárok létszámába az állami középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére megállapított és az állami rendszerű VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10 fizetési fokozatba előléptetem. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére ,,Az Egyesült Izzó­lámpa és Villamossági Részvénytársaság Egye­temi Atomfizikai Tanszék­i Alapítványáénak Budapesten, 1937. évi április hó 23. napján kelt alapítólevelét és ajándékozási okiratát, valamint a magyar királyi vallás- és közokta­tásügyi miniszter által az okiratra Budapesten, 1937. évi junius hó 8. napján vezetett elfoga­dási nyilatkozatot jóváhagyom. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a „Goldberger Sám. F. és Fiai részvénytársaság és dr. Budai Buday- Goldberger Leó Egyetemi Textilkémiai Tan­szék Alapítványáénak Budapesten, 1937. évi junius hó 30. napján kelt alapítólevelét és ajándékozási okiratát, valamint a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter által az okiratra Budapesten, 1937. évi junius hó 30. napján vezetett elfogadási nyilatkozatot jóvá­hagyom. Kelt Budapesten, 1937. évi julius hó 24. napján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k. A Kormányzó Ur­­ Főméltósága a folyó évi julius hó 24. napján kelt legfelsőbb elhatáro­zásával megengedni méltóztatott, hogy Kányái Kánya Kálmán m. kir. titkos tanácsos, m. kir. külügyminiszter a német Sasrend nagykereszt­­jét, a Máltai Lovagrend Magistrális nagy­keresztjét és a brit Koronázási Emlékérmet elfogadja és viselje. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz­tésére Budapesten, 1937. évi július hó 16. nap­ján kelt legfelsőbb elhatározásával a bécsi Teréziánumba Gróf Zichy Zsigmond és nagy­­eszeni báró Jeszenszky Miklós Béla tanulóknak az 1937/38. tanévtől kezdődően egy-egy alapít­ványi helyett adományozott A 17­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1940. évi december hó 31.-ig terjedő idő­szak tartamára dr. Kiss Ferenc egyetemi ny. r. tanárt, az Egyetemi Anatómiai Intézet igaz­gatóját, az Országos Természettudományi Tanács tagjává meghívta, szám­ára 30­ fillér.

Next