Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1937. augusztus (71. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám értesítője

Budapest, 1937,■ I SZU SÍI* Vasárnap, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos , Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * / hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, V. ker., Zápolya­ utca 13. házszám alatt, Unitas garázsban leendő megtartására határidőül 1937. évi augusztus hó 3. napjának délelőtt 110 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt Pk. X. 692974/1937. számú vht. jkv. 1. t. a. biróilag lefoglalt személyautó s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom a­dni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi július hó 10. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14233 ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 616042/1937. szám. Dr. Rákos István ügyvéd által képviselt Izsák Miklós javára 200 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 309069/1937. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi június hó 19-én lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végre­hajtást szenvedőnél, Budapesten, IV. ker., Mária Valé­­ria­ utca 1. házszám, félemelet 6. ajtószám alatt és foly­tatólag ugyanezen házban a 14. számú üzlethelyiségben leendő megtartására határidőül 1937. évi augusztus hó 2. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, komodok, perzsaszőnyegek, festmény, csillárok, vitrinek, a Pk. X. 610262/1937. sz. vht. jkv. 1—13., IV. és 17. t. a. lefoglaltak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1937. évi julius hó 6. napján, vitéz Olasz­­teleky Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 14235 Árverés. Pk. X. 606545/1937. szám. Dr. Báthor István ügyvéd által képviselt Áruk vételének és eladásának közvetítésére alakult kft. javára 244 pengő 19 fillér és több követelés és jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 24466/1936. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi március hó 9-én lefoglalt és 2000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­biróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján . Pk. 609731/1937. szám, dr. Kanczuker Géza ügyvéd által képviselt Unitas autó javára 1397 pengő követelése és járó­erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő Ingatlan árverések. Árverés. 8166/1937. tk. szám. Magyar Általános Taka­rékpénztár rt. végrehajtatának Juhász Péter (n. Karsai Magdolna) végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3000 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a kiskunfélegyházi kir. járásbiróság területén levő, Kiskunfélegy­háza városban fekvő és 1. a kiskunfélegyházi 8640. sz. betétben A. I. 2. sor­szám, 8210. hrsz. alatt foglalt a Belsőgalambos dűlőben levő szántóra 2892 pengő kikiáltási árban, 2. ugyanebben a betétben A. II. 1., 2. sorszám, 2480., 2481. hrszám alatt foglalt a Szemere­ utcában 4. é. 1. szám alatt levő házra, udvarra és kertre 1876 pengő kikiáltási árban, 3. ugyanebben a betétben A. III., 1., 2. sor­, 17121., 17122. hrszám alatt foglalt a Csordajárás dűlőben levő szőlőre, házra és udvarra 5066 pengő kikiáltási árban, 4. ugyanebben a betétben A. + 1. sorszám, 1577. hrszám alatt foglalt a Kisfaludy­ utcában 6. 6. 1. szám alatt levő házra és udvarra 1000 pengő kikiáltási árban, 5. ugyanebben a betétben A.­­+ 2. sorszám, 19216. hrszám alatt foglalt a Ferencszállási tanyák dűlőben levő szántóra 1834 pengő kikiáltási árban, 6. a Pákapusztai 1384. számú betétben A. I. 1—6. sorszám, 2647., 2648/L, 2649., 2652/1., 2652/2., 2653/1. hrszám alatt foglalt a Ma­jsai részen levő szántóra, házra, udvarra és rétre 4940 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi szeptember hó 29. (huszon­­kilencedik) napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi ható­ság hivatalos helyiségében (Holló Lajos­ utca 20. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő, a 2. és 4. pontban körülírt ingatlanok a kikiáltási ár felénél, a többi a kétharma­dánál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél létenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kiskunfélegyháza, 1937. évi június hó 5. napján. A kiskunfélegyházi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5398 Árverés. 4295/1937. tkv. szám. Pesti Hazai Első Taka­rékpénztár Egyesület és Bajai Takarékpénztár végre­hajtatának, Sétáló Mártonná született Sétáló Mária, Tossenberger Jánosné született Sétáló Julia, Biró Vincéné szül. Sétáló Erzsébet, Sétáló József, Sétáló János, Sétáló Mihály, Farkas Antalné szül. Sétáló Anna végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 99,20 aranydollár tőkekövetelés és járulékai, valamint a csatlakozottnak kimondott Nemzetközi Gépkereskedelmi R. T. 50 pengő, Kollár János 175 P, Riegler Mihály 321.80 pengő + 160.90 pengő + 125 pengő + 100 pengő erejéig bekebelezett tőkekövetelés és járulékai behajtása végett ; a bajai kir. járásbiróság területén lévő, Baja város­ban fekvő s a bajai 3233. számú telekkönyvi betétben A. V. 6—7. sorsz., 5050. hrszám alatt felvett, a Ken­deres­ szőlők dűlőben fekvő 447 négyszögöl szőlőre és 5051. hrszám alatt felvett ugyanott fekvő és végrehaj­tást szenvedők nevén álló 1450 négyszögöl kertre a kikiáltási ár : 2.077.50 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben, kérelmére meg­tartandó árverésen : 15.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. kérelmére megtar­tandó árverésen 63.000 pengő, Kollár Jánossal szemben, kérelmére megtartandó árverésen 65.800 pengő, Riegler Mihállyal szemben a kérelmére megtartandó árverésen 69.700 pengő, a bajai 6799. számú betétben A. + 1. sorszám és 5048/9. srszám alatt felvett, a Kenderesi szöllők dűlő­ben fekvő 2 kat. hold 760 négyszögöl területű és Sétáló Mártonná szül. Sétáló Mária nevén álló szántóra a kikiáltási ár 1.691.50 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben 15.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi R­­T-vel szemben a kérelmére megtartandó árverésen 63.500 pengő, Riegler Mihállyal szemben, kérelmére megtartandó árverésen 66.200 pengő, a bajai 6800. számú betétben A. 1+ 1. sorszám, 5048/10. hrszám alatt felvett, Kenderesi szöllők dűlőben fekvő Farkas Antalné szül. Sétáló Anna nevén álló 2 kat. hold 760 négyszögöl területű szántóra a kikiáltási ár : 1.691.50 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben, kérelmére meg­tartandó árverésen 13.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.-vel szemben a kérelmére megtartandó árverésen 63.500 pengő, a bajai 680­. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 5047/9. hrszám alatt felvett, a Kenderesi szöllők dűlő­ben fekvő 358 négyszögöl rétre, 5048/11. hrsz. alatt fel­vett, ugyanott fekvő, Sétáló János nevén álló 2 kat. hold 642 négyszögöl területű szántóra a kikiáltási ár 1.853 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben, kérelmére meg­tartandó árverésen 13.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.-vel szemben, kérelmére megtartandó árverésen 63.500 pengő, a bajai 6802. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 5047/10. hrszám alatt felvett Kenderesi szöllők dűlő­ben fekvő 316 négyszögöl területű rétre és az 5048/12. hrszám alatt felvett, ugyanott fekvő, Biró Vincéné sz. Sétáló Erzsébet nevén álló 2 kat. hold 444 négyszögöl területű szántóra a kikiáltási ár 1.744,50 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben, kérelmére meg­tartandó árverésen 13.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt-vel szemben, a ké­relmére megtartandó árverésen 63.500 pengő, Riegler Mihállyal szemben, a kérelmére megtartandó árverésen 66.200 pengő, a bajai 6804. számú betétben A. I. 1—2. sorszám, 5047/12. hrszám alatt felvett a Kenderesi szöllők dűlő­ben fekvő 546 négyszögöl rétre és az ugyanott fekvő 5048/14. hrszám alatt felvett Sétáló József nevén álló 1 kat. hold 813 négyszögöl területű szántóra a kikiáltási ár : 1.354,50 pengő, a fedezeti vételár : a Bajai Takarékpénztárral szemben, kérelmére meg­tartandó árverésen 13.000 pengő, a Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt.-vel szemben, a kérelmére megtartandó árverésen 63.500 pengő, Riegler Mihállyal szemben, a kérelmére megtartandó árverésen 66.200 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1937. évi augusztus hó 18. napján dél­után 4 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Mátyás király­ tér 4. szám, 28. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, a többi végre­hajtató kérelmére megtartandó árverésen a velük szem­ben megállapított fedezeti vételárnál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Baja, 1937. évi március hó 22. napján. A bajai kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5407 Árverés. 12312/1937. tk. szám. III. Árverési hirdet­ményi kivonat. Budapest Székesfővárosi Vásárpénztár r. t. felszámolás alatt végrehajtatónak Palkovits István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a tk. hatóság a végrehajtási árverést 2241 pengő 80 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülönben a csatlakozóul kimondott Budapesti Kis­ipari Hitelintézet r. t. 3000 p, 1230 P, Leitner Ferenc 158 P 20­1, Klementz F. Géza 80 P, 80 P tőkék és jár.-ból álló követelések kielégítése végett az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147., 176., 185. §-ai értelmében a budapesti I­-III. ker. kir. járásbiróság területén fekvő, Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 6959. számú tk. betétében A. + 5. sorszám, 3487/4. srszám alatt foglalt. XI. ker., Szent Imre városban, Kelenföldön levő 203 10/100 négyszögöl területű­, a betét szerint rétből, az adó- és becslési bizonyítvány szerint telekből és rétből Illyés szám­á­ra 220 fl­lér*

Next