Budapesti Közlöny, 1937. szeptember (71. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

Budapest, 1937. 198. szám. Szerda, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint „ negyedévenkint Magánosoknak havonkint „ negyedévenkint Egyes szám ára 8 old. terjedelemig _ „ „ további 8 old.­kint — lar.P281. 3»84 „ 3»20» 9 9960» — 16» —18 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. — 80 ¤ Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. iparügyi miniszternek 28.720/1937. számú rendelete az V. Országos Kézművesipari Kiállí­táson közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek időleges oltalma tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 27.648/1937. I. — K. K. M. számú rendelete a vasúti kocsikba beépített boroshordók jelzése tár­gyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 125.530. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény­­űzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. A m­. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 125.556. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter a minisztérium segédhivatali tiszti létszámába Toronyi István dijnokot miniszteri kezelővé kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter vár­­bogyai Bogyay Elemér, Engelberth Rezső, Lengyel Gyula és Tőgl Rezső Zemplén vár­megyei gazdasági tudósítóknak hasznos és buzgó működésükért „Elismerő Oklevelet“ ado­mányozott. A m. kir. iparügyi miniszternek 28.720/1937. számú rendelete az V. Országos Kézművesipari Kiállításon köz­szemlére kiállított szabadalmazható találmá­nyok, minták és védjegyek időleges oltalma tárgyában. Az 1911 : XI. t.-c. 2. §-ában kapott felhatal­mazás alapján megállapítom, hogy az 1937. évi szeptember hó 2.-ától szeptember hó 20.-áig ki­záróan Budapesten megtartandó V. Országos Kézművesipari Kiállításon közszemlére kiállí­tott találmányok, minták és védjegyek az emlí­tett törvény 1. §-ában biztosított időleges oltal­mat igényelhetik. Budapest, 1937. évi augusztus hó 31.-én. Bornemisza Géza s. k. m. kir. iparügyi miniszter. 2­ §­A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1937. évi augusztus hó 28.-án. Bornemisza Géza s. k. a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbizott m. kir. iparügyi miniszter. it ‘­­­ *4*4­ .1»­ ’ A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 125.530. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámitásáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az örökösödési illetékek kiszabásánál, amennyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1937. évi augusztus havában nyílt meg, továbbá az 1937. évi szeptember havában esedékes for­galmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítan­dók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alap­ját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban meg­állapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és viszont. Amenyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisz­térium döntését kell kikérni. 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama : 1 angol font ,..... ., 100 belga ............. . 56.90 99 100 canadai dollár .. . 336.­ 99 100 cseh korona . .. . . 11.47 99 100 dán korona ............................... 75.12­0. 100 dinár ............................. 7.50 y* 100 dollár U. S. A...............................................337.26 99 100 francia frank ............. 12.35 99 100 hollandi forint ..............186.29 99 100 lengyel zloti ................. 60.­ 99 100 leu ............................. 2.85 99 100 leva ............................. 3.90 99 100 lira ............................. 17.40 99 100 norvég korona ............. 84.57 99 100 osztrák schilling .......... 80.­ 99 100 svájci frank ................. 77.51 99 100 svéd korona ................................................ 86.78 99 1 arany font ................................................ 27.821/­2 * 1 arany dollár ................................................. 5.72 99 3. 1. ■ 1. Valuták (devizák) árfolyama: Amsterdam ...........................................................186.69 P. Belgrád ...................................................................... 7.82 99 Berlin ................................................................................135.70 99 Brüssel ................................................................................ 57.02 99 Bukarest ...................................................................... 3.41 99 Istambul ......................................................................270.­ 99 Kopenhaga ........................................................... 75.32 99 London ..................................................................... 16.87 99 Milano ............................. 17.66 99 New­ York ..........................................................338.66 95 Oslo ................................. 84.78 99 Paris ................................. 12.45 99 Prága ............................. 11.79 99 Sofia (clearing) .............. 4.11 99 Stokholm ......................... 86.98 9 9 4. §• Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1937. évi augusztus hó 27.-én. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. V arsó ............................ 64.25 99 Wien (clearing) .............. 80.454 99 Zürich ............................. 77.72 99 A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszternek 27.648/1937. I.K. K. M. számú rendelete a vasúti kocsikba beépített boroshordók jelzése tárgyában. A mértékekről szóló 1907 : V. t.-c. 42. §-a alapján a vasúti kocsikba beépített boroshordók jelzése tekintetében a következőket rendelem. 1. §. A vasúti kocsikba beépített boroshordók túrasúlyát, amelyet a vasúti kocsiknak a rajtuk feltüntetett összes túrasúlya magában foglal, nem kell a 107.230/1908. K. M. számú rendelet 51. §-a szerint a hordók bélyegzésében jelezni. I^gfyes,sziáín 16 1iUpx*.

Next