Budapesti Közlöny, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

Budapest, 1937. sazam. Péntek, október 1. BUDAPESTI •• o® KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirde­téseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingró- és Ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekb­en egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Kiadóhivatali kirendeltség­: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. . Előfizetési árak: Budapesti Közlön Hatóságoknak havonkint „ negyedévenkint Magánosoknak havonkint „ negyedévenkint Egyes szám ára 8 old. terjedelemi „ „ „ további 8 old.­kin­tar.P281. 3„ 84 „ 3„ 20 „ 9„ 60 „­­ 16 „ — 16 .. 1—604—53. 1—604—64. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. iparügyi miniszter 1937. évi 23.000. számú rendelete a középitkezési munkák és azokkal kapcsolatos szállítások részletes vállalati feltételei tárgyában. A m. kir. iparügyi miniszter 31.814/1937. Ip. M. számú rendelete villamosművek céljára alapítható használati szolgalom és építményi jog szabályai tár­gyában 60.000/1934. K. M. szám alatt kibocsátott rendelet módosításáról. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 134.544. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tár­gyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1937. évi 134.862. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény- , űzési és az általános forgalmi adó megállapítása szempontjából pengőértékre történő átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy Holbay Ede pénzügyminiszteri számvevőségi I. osztályú fő­tanácsosnak négy évtizedet meghaladó buzgó és érdemes szolgálatáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 23. napján. Horthy s. k. ur. Fabinyi Tihamér s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Kóczián Andrásnak, a Budapesti Katho­­likus Tót Munkások Köre elnökének az egye­sület életében kifejtett buzgó és közhasznú te­vékenysége elismeréséül a Magyar Ezüst Ér­demkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 17. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szász Károly pénzügyőri főszemlésznek hű és buzgó szolgálatai elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 17. napján. Horthy s. k. ur. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Wittmann József II. osztályú kórházi al­tisztnek három évtizedes szolgálata alatt teljesí­tett kifogástalan és hűséges munkásságáért a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 17. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Szecsődi Gábor községi bíró, somodorig lakosnak közel három évtizeden át községi bírói minőségben odaadással és önzetlenül tel­jesített eredményes működéséért a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Tobak Ferenc törökoppányi községi bírónak két és fél évtizeden át kifejtett értékes és eredményes működéséért a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Rák­óczy János, lakatossegéd, magyar­óvári lakosnak önfeláldozó és bátor magatar­tással véghezvitt életmentésért a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Rinhoffer József nyugalmazott Újpest megyei városi I. osztályú altisztnek több mint három évtizeden át teljesített hűséges és lelki­­ismeretes szolgálata elismeréséül a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1937. évi szeptember hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. Magyarország Főméltósága Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Baksa Gergely ka­locsai lakosnak a Vitézi Rend tagjai közül saját kérelmére való törlését tudomásul venni méltóztatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Kosáry Domokos okf. középiskolai tanárt az állami gimnáziumi helyettes tanárok lét­számába helyettes tanárrá kinevezte és szolga­kollegiumhoz József lattételre a báró Eötvös osztotta be. A kinevezési rendelvény száma : 35.557. 1937. V. 1., kelte : 1937. évi szeptember hó 29. A m. kir. iparügyi miniszter a 15.056/1937. Ip. M. szám alatt kinevezett textilipari és a 43.908/1936. és 2.512/1937. szám alatt kineve­zett viaszosvászongyártó, kókuszfonó és szövő és kalapgyártóipari bizottságok jegyzői teendői­nek ellátásával dr. Bányász István kereske­delmi és iparkamarai segédfogalmazót, a 43.252/1936. Ip. M. szám alatt megalakított gömfaipari bizottság jegyzői teendőinek ellátá­sával dr. Pongrácz Elemér kereskedelmi és iparkamarai segédfogalmazót, a 12.307/1935. Ip. M. szám alatt megalakított férfiszabó és fiu­­ruhakészítő, físzőkészitő, nőiszabó és leány­­ruhakészítő ipari bizottság jegyzői teendőinek ellátásával dr. Istvánffy István kereskedelmi és iparkamarai segédfogalmazót bízta meg s egyúttal Viski László miniszteri főmérnököt a szabóipari bizottság férfiszabó tagozataiban, dr. Lehner Rudolf miniszteri f. fogalmazót a szabóipari bizottság női szabóipari tagozatai­ban, továbbá a textilipari és a viaszosvászon­gyártó, kókuszfonó, szövő és kalapgyártó bi­zottságokban és Újhelyi Mihály mérnök-gya­kornokot a gömfaipari bizottságban viselt jegyzői megbízatása alól felmentette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az állami középiskolai altisztek és kisegítő szol­gák létszámában Fodor István és Radics József igazolványos altiszteket, továbbá Kardos János és Bánfi József frontharcos, napibéres-napszá­­mos szolgákat, valamint Rajz József fronthar­cost ideiglenes minőségben II. osztályú altisz­tekké kinevezte. A kinevezési rendelet száma és kelte : 35.045. 1937. V. 1., 1937. évi augusztus hó 28. Egyes szám ár­a 10 fillér. A m. kir. i­azügyi miniszter 1937. évi 23.000. számú rendelete a középitkezési munkák és azokkal kapcsola­tos szállítások részletes vállalati feltételei tár­gyában. Az 1931 : XXI. t.-c. 23. §-ában kapott fel­hatalmazás alapján a középítkezési munkák és az azokkal kapcsolatos szállítások részletes vál-

Next