Budapesti Közlöny, 1937. október (71. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

1937 október 1. — 223. szám. Budapesti Közlöny vagy átszállása után az állami ingatlanvagyon­átruházási illetéket pénzben kell fizetni. (2) Abban az esetben, ha az ingatlan tulaj­donjogának átszállása után az állami ingatlan­vagyonátruházási illetéket bélyeggel kell le­róni, vagy ha az ingatlan haszonélvezeti vagy használati szolgalmi joga száll át, vagy azt ruházzák át, a székesfőváros közönségét városi ingatlanvagyonátruházási illeték nem illeti meg. 2. §• Az illetékekre vonatkozó jogszabályok. (1) A városi ingatlanvagyonátruházási ille­téknek anyagi és alaki jogi, valamint büntető­jogi szabályai az állami ingatlanvagyonátruhá­zási illetékre nézve hatályban levő jogszabá­lyokkal mindenkor azonosak. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés folytán a városi ingatlanvagyonátruházási ille­ték kiszabása, beszedése és kezelése az állami illetékekre fennálló hatályos törvények és sza­bályok szerint történik és ugyanezek a jogsza­bályok az irányadók a fizetési kötelezettség, a személyi és dologi kezesség, a jogorvoslatok és általában az illetékjogi eljárás tekintetében. (3) A városi ingatlanvagyonátruházási ille­ték mindenkor az állami ingatlanvagyonátru­házási illeték sorsát követi. 3. §. Az illeték kiszabása és beszedése. A városi ingatlanvagyonátruházási illetéket az állami ingatlanvagyonátruházási illeték ki­szabására hivatott hatóság az állami ingatlan­­vagyonátruházási illetékkel együtt szabja ki és szedi be. 4. §■ Az illeték nagysága. Az illeték az 1931 : XIII. t.-c. 7. §-a (2) bekez­désének 2. pontján alapuló kötelezettségnek ugyanezen törvényszakasz (3) bekezdésében szabályozott teljesítési ideje alatt az állami ingatlanvagyonátruházási illeték kiszabásának alapját képező érték 2.75%-a, ezt követőleg pedig ugyanennek az értéknek 1.5%-a. 5. §■ Ellenőrzés: (1) A városi ingatlanvagyonátruházási ille­ték kiszabását, beszedését és elszámolását a székesfőváros polgármestere ellenőrzi. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés foga­natosítása és a székesfőváros netalán sértett érdekeinek érvényesíthetése végett az ingatlan­vagyonátruházási illetéket a 3. §. szerint ki­szabó hatóság köteles mindazokat az adófize­tési meghagyásokat, amelyekben városi ingat­lanvagyonátruházási illeték is íratott elő, vala­mint az előírást módosító későbbi intézkedése­ket a székesfőváros polgármesterének megkül­deni. (3) A székesfőváros közönsége — mint érde­kelt fél — jogosult netalán sértett érdekeit jog­orvoslat útján a pénzügyigazgatóságnál, illetve a közigazgatási bíróságnál érvényesíteni. 6. §. Végrehajtás. Ezt a szabályrendeletet a székesfőváros pol­gármestere hajtja végre. 7­ §• Életbeléptetés. (1) Ez a szabályrendelet a kihirdetést követő tizenötödik napon lép életbe. (2) Ennek a szabályrendeletnek az életbelép­tével a székesfőváros városi ingatlanvagyon­átruházási illetékéről szóló 347. és 1.177/1921. kgy. számú szabályrendelet hatályát veszti azokban az esetekben, amikor az ingatlan tu­lajdonjogát átruházó jogügyletet 1934. évi december hó 31. napja után kötötték, vagy amikor a hagyaték 1934. évi december hó 31. napja után nyílt meg. M. kir. belügyminiszter. 103.23611937. IV. szám. Jóváhagyom: Budapest, 1937. évi augusztus hó 10-én. A miniszter rendeletéből : (P. H.) Janda s. k. miniszteri tanácsos. Ez a szabályrendelet 1937. évi október hó 20-án lép életbe. Budapest, 1937. évi szeptember hó 25. Lamotte s. k. h. polgármester. 134.532/1937. X. fő. szám. Hirdetmény az 1937/38-iki termelési időszakra érvényes szesztermelési keret megállapítása tárgyában. Az 1937/38.-iki termelési időszak szeszterme­lési keretét, vagyis azt az alkohol mennyiséget, amelyet a fogyasztási adó alá eső (ipari és mezőgazdasági) szeszfőzdék az 1937. évi szep­tember hó 1.-től 1938. évi augusztus hó 31.-ig terjedő idő alatt termelhetnek, az 1921 : XLI. t.-c. 2. §-ának második bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 240.000 (kettőszáz­­negyvenezer) hiiterben állapítom meg. Budapest, 1937. évi szeptember hó 28.-án. Dr. Fabinyi Tihamér s. k. m. kir. pénzügyminiszter. 100.555/1937. VIII/1. u. o. szám. * Pályázati hirdetmény. Czukor Lászlóné született Lichtenstein Ilona budapesti lakos által néhai édesatyja emlékére tett „Lichtenstein Lajos tanulmányi segélydij alapítvány“ jövedelméből két darab, egyen­ként 175—175 pengős tanulmányi segélydijra pályázatot hirdetek. Pályázhatnak — felekezetre való tekintet nélkül — jelesen érettségizett, szegénysorsú olyan ifjak, akik főiskolai tanulmányaikat a folyó tanévben kezdték meg. A kaposvári m. kir. állami főgimnáziumból és a budapesti Kereskedelmi Akadémiáról ki­került ifjak — amennyiben a fenti, egyéb kel­lékeknek is megfelelnek — más pályázókkal szemben előnyben részesülnek. Az Egyetem (Főiskola) Rektorához (igaz­gatóságához) 1937. november 1.-éig benyújt­ható és érettségi bizonyítvánnyal, valamint a szülők vagyoni helyzetét feltüntető helyható­sági bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványo­kon a Rektor (igazgatóság) tanúsítja, hogy a kérvényező az Egyetemre (Főiskolára) a folyó tanévben iratkozott be először s azután a kér­vényeket 1937. évi november hó 15.-éig ter­jeszti fel a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz (VIII/1. (alapítványi) u. o.). Budapest, 1937. évi szeptember hó 29.-én. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. Az alkalmazás a 3.000/1927. M. E. számú rendelet 14. pontjának 5. bekezdése értelmében egyelőre ideiglenes minőségben történik. A pályázatra bocsátott kisegítő szolgai állá­sok betöltésénél — amennyiben a pályázat ki­kötéseinek egyébként mindenben megfelelnek — elsősorban a honvédség, vámőrség, folyam­őrség és csendőrség legénységi állományában teljesített szolgálat alapján az 1931 : III. t.-c. szerint igazolványt nyert egyéneket, másodsor­ban pedig — egyenlő feltételek mellett — a vitézi rend tagjait, valamint mindazokat, akik az 1914—1918. évi világháború alatt arcvonal­beli katonai szolgálatot teljesítettek, elsőbbség illeti meg. Az egyik kisegítő szolgai állásra csak az lesz alkalmazható, aki igazolja, hogy képzett szoba­festő. . A pályázati kérvényeket a pályázók születési anyakönyvi kivonatával (keresztlevelével), az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított újkeletű erkölcsi bizonyítvánnyal, az 1931 : III. t.-c. alapján kiállított eredeti, vagy hitelesített „Igazolvány“-nyal, a vitézi rend tagjainál a Vitézi Rend Főszéktartósága által kiállított igazolvánnyal, illetve a Károly csapatkereszt viselésére jogosultságot hitelesen igazoló kato­nai bizonyítvánnyal, — a kir. javítónevelő intézeti kisegítő szolgai alkalmazásra teljes alkalmasságot igazoló újkeletű hatósági orvosi bizonyítvánnyal és az iskolai, valamint előírt ipari képesítést igazoló okiratokkal is felsze­relve az aszódi kir. javítónevelő intézet igaz­gatóságához címezve — közhivatalban levők­nek, hivatali főnökük útján — az aszódi kir. javítónevelő intézet igazgatóságánál kell be­nyújtani. Azoknak a pályázóknak, akiknek a trianoni szerződésben Magyarországtól átcsatolt terüle­ten volt községi illetőségük, igazolniuk kell azt is, hogy a magyar állampolgárság fenntartá­sára irányuló elhatározásukat kellő időben, szabályszerűen bejelentették. A pályázat határideje attól a naptól számí­tott 4 hét, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. A pályázati határidő elteltével elkésetten be­nyújtott folyamodványok nem vétetnek figye­lembe. A m. kir. igazságügyminiszteriumhoz pályá­zati folyamodványok nem nyújthatók be. Budapest, 1937. évi szeptember hó 25. napján. 3—1 M. kir. igazságügy miniszter. 28.596/1937. I. M. VI. szám. Pályázat kir. javitónevelő intézeti kisegítő szolgai állásokra. Az aszódi kir. javitónevelő intézetnél betöl­tésre kerülő 2 kisegítő szolgai állásra pályá­zatot hirdetek. Az említett állásokkal, amelyekre kizáróan férfiak pályázhatnak, az állami rendszerű ki­segítő szolgák részére megállapított illetmé­nyek járnak. 12.328/BIn. 1937. K. K. M. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium egyesített altiszti létszámában a központban 1 (egy), valamelyik mértékhitele­sítő hivatalnál 2 (kettő) II. osztályú altiszti állásra pályázatot hirdetek. A pályázatra bocsátott állások az állami rendszerű II. osztályú altisztek részére min­denkor megállapított illetményekkel vannak egybekötve. A kinevezések az 1927. évi 3.000/M. E. számú rendelet 10. pontja alapján egyelőre ideiglenes minőségben történnek. A pályázatra bocsátott állások betöltésénél az 1931. évi III. törvénycikk alapján a hon­védség, vámőrség, folyamőrség és csendőrség kötelékében szolgálatot teljesitett legénységi állományú egyének, a vitézi rend tagjai és az 1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli szolgálatot teljesitett, vagy ebből a szolgálat­ból kifolyólag rokkanttá vált egyének, továbbá a tényleges hivatali altiszti szolgálatban álló egyének más pályázókkal szemben elsőbbség­gel bírnak. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. nőseknél a házassági anyakönyvi kivonat, 3. az iskolai végzettséget igazoló utolsó isko­lai bizonyítvány, 4. hatósági orvosi bizonyítvány a testi alkalo­­­masság igazolására. 3

Next